טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה על כמות פסולת בניין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להדפסה

מה זה טופס הצהרה על כמות פסולת בניין?

שם הטופס: טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה לשלב אישור תחילת עבודה

תוכן הטופס: הטופס הוא הצהרה שנדרשת למילוי על ידי יזם/מגיש בקשה להיתר בנייה לפינוי פסולת בניין מהאתר. ההצהרה מתייחסת לכמות וסוגי הפסולת הצפויים להפריש במהלך הבנייה.

מטרת הטופס: המטרה היא להבטיח שהפסולת הנגרמת במהלך הבנייה תופנה באופן חוקי ותואם להתנאים המוגדרים על ידי הרשויות המקומיות והסביבה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר.
2. פרטי עורך הבקשה.
3. פרטי הבקשה להיתר בנייה, כולל כתובת האתר ושימוש הקרקע.
4. כמות פסולת הבנייה ביחידות שונות ומשוערות בהתאם לסוגי השימושים השונים.
5. הצהרה וחתימת בעל היתר הבנייה בנוגע לנכונותו לפנות את הפסולת באתר מאושר ובהתאם לנהלים הנכונים.

שם הוועדה: ועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה"

הטופס כולל פרטים על היזם, עורך הבקשה, הבקשה להיתר בנייה ומידע על כמות הפסולת הצפויה להתגרש במהלך הבנייה. הטופס יועד לוודא שפסולת הבנייה תופנה בהתאם לתקנות והכללים החוקיים.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה
מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון
כתובת: בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון ת.ד. 188 קריית עקרון 70500 אתר הועדה:il.org.zmora.www
08-9353332 :'פקס 08-6223088 :טל mazkirut@zmora.org.il :ל"דוא
2 מתוך 1
לכבוד: רשות הרישוי - ועדה מקומית לתכנון ובניה "זמורה"
טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה
)לשלב אישור תחילת עבודה(
1 .פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר:
שם פרטי
ושם משפחה
מס' ת.ז/ח.פ כתובת מס' טלפון חתימה
)לחברה יש לצרף
חותמת(
2 .פרטי עורך הבקשה:
שם פרטי
ושם משפחה
מס' ת.ז כתובת מס' טלפון חתימה
3 .פרטי הבקשה להיתר בנייה:
גוש חלקה מגרש מס' בקשה להיתר כתובת שימוש
הקרקע
4. כמות פסולת הבניה )לא כולל עפר(:
קבוצת ייחוס הערכת כמות פסולת המיוצרת
ביחידה של 100 מ"ר בנוי
יחידות שטח
מוצעות במ"ר
כמות פסולת
בנייה משוערת
בטון
מ"ר בנייה רגילה למגורים 20טון בממוצע
מ"ר בנייה טרומית למגורים לפחות 6 טון
מ"ר בנייה ציבורית ומשרדים לפחות 20 טון
מ"ר מסחר ותעשייה לפחות 6 טון
מ"ר מרתפים לפחות 3 טון
מ"ק הריסה לפחות 50 טון ל-100 מ"ר מבנה
הרוס

סה"כ
 במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנה כמויות פסולת הבנייה, אמציא לרשות הרישוי מיד חישוב
מעודכן של כמויות שפורטו לעיל.הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה
מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון
כתובת: בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון ת.ד. 188 קריית עקרון 70500 אתר הועדה:il.org.zmora.www
08-9353332 :'פקס 08-6223088 :טל mazkirut@zmora.org.il :ל"דוא
2 מתוך 2
5 .מצ"ב הסכם התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין.
6 .אני החתום מטה, בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס'______________ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת
הבנייה המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק
התכנון והבניה, סעיף 5.4 ואני מאשר את נכונות החישוב.
7 .הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם יתגלה כי הפסולת הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.
הנני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה ויתברר
כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
____________________________________________________________________________
שם פרטי ושם משפחה מס' תעודת זהות חתימה וחותמת תאריך
לתשומת ליבך:
א. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
ב. בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר היתר הבנייה.
ג. מתן טופס 4/תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס
זה )או גבוהות יותר(.
לתשומת לב בעל היתר הבנייה:
א. פסולת הבנייה תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה,
)בשלב הבקשה לתחילת עבודות יש להציג חוזה התקשרות התואם את נתוני הצהרת המהנדס(.
ב. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של מבקש ההיתר, חובה זו הינה חלק
בלתי נפרד מהתנאים להיתר.
ג. בכל פנייה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבנייה, מספר הבקשה וכתובת אתר הבנייה )כולל
גוש וחלקה(.
ד. מתן טופס 4/תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מרוכז מהאתר המאשרים את פינוי הפסולת בפועל לאתר
המאושר בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה )או גבוהות יותר(
ה. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מאתרי טיפול )תחנת מעבר ממחזרת
ו/או אתר הטמנה מורשה, המופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת
מעת לעת(.
ו. במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום עם איגוד ערים
לאיכות סביבה.
הנני מצהיר כי ידוע לי, שכל פסולת הבנייה שתיווצר במסגרת הבקשה תועבר לאתר חוקי ומאושר
וכי באם יתגלה כי פסולת הועברה לאתר לא חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.
שם בעל ההיתר: ________________________ ת.ז: ___________________
כתובת: ______________________ טלפון:__________________________
חתימה: __________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה על כמות פסולת בניין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה על כמות פסולת בניין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה על כמות פסולת בניין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה על כמות פסולת בניין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

פקס: 08-9353332
כתובת לשליחת מכתבים: בילו סנטר, בניין מרכז בילו, קומה ב', בצומת הכבישים 40, 411
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה על כמות פסולת בניין להורדה

דילוג לתוכן