טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין להדפסה

מה זה טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין?

שם הטופס: טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לקבלת היתר בנייה ומחייב מבקש/ת ההיתר לספק מידע סביבתי על פינוי פסולת בנין מהמגרש לאתר פינוי פסולת מורשה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון.
2. פרטי הבקשה להיתר בנייה: מס' בקשה, כתובת המבנה, גוש וחלקה.
3. חישוב כמויות פסולת בניה במ"ר לבנייה חדשה ולהריסה, ואישור חשוב על ידי משתמש מוסמך.
4. נדרש להוסיף מסמך שמכיל רישום מרוכז של כמות פסולת הבניין שהועברה לאתר מאושר לסילוק פסולת בניין.

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה - הרצליה מחייבת את מבקש/ת ההיתר להספק כל המידע הדרוש ולשמור על תקופה ריקה לפני הוצאת היתר בנייה עד שיוגשו כל המסמכים הדרושים.

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
עירית הרצליה
רח' סוקולוב 22 ,הרצליה, בנין לב העיר, חדר 12 ,טלפון: 9591546-09 אגף מהנדס העיר - מחלקת רישוי בניה

בקשה: תאריך עדכון אחרון : 2011.11.13
הנדון: הנחיות לסילוק פסולת בנין
מבקש/ת היתר נכבד/ה:
להלן פירוט התהליך הנדרש לשם פינוי פסולת בנין מהמגרש לאתר פינוי פסולת מורשה בהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, טיפול בפסולת בניין) התשס"ה 2005 .
1 .לפני הוצאת היתר בניה על מבקש ההיתר להגיש ליח' לאיכות הסביבה את המסמכים המפורטים להלן:
א. מילוי טופס הצהרה על אומדן חישוב נפח/משקל פסולת בנין, ע"י מגיש הבקשה/עורך
הבקשה או מישהו מוסמך מטעמו.
ב. אישור התקשרות לצורכי הטמנה של מטמנה מורשית ע"י המשרד להגנת הסביבה.
את המסמכים יש להעביר ליח' לאיכות הסביבה בעירייה, בפקס: 9529119-09 או בדוא"ל
.09-9578305 'לטל לפנות ניתן לבירורים. noa-c@herzliya.muni.il
מובהר בזאת כי לא יוצא היתר בניה כל עוד לא הוגשו המסמכים לעיל ליחידה לאיכות הסביבה
כשהם מלאים ושלמים.
2 .לא יוצא טופס 4 למבנה נשוא היתר הבניה, כל עוד לא ניתן אישור של היח' לאיכות הסביבה.

3 .להלן רשימת אתרים חלקית לאיסוף פסולת בנין (גושית) המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה:
שם האתר פרטי המפעיל/הרשות
אלג'זאל- מיחזור וגריסת פסולת בניין
בע"מ
טייבה (משולש) אזור התעשייה, 40400 .
.09-7997920 :פקס, 09-7997919 :טל
057-5790933 ,050-5411949
אקו-לוגי טכנולוגיות עתידיות (א.ס)
בע"מ
ת.ד 9182 ,רמת אפעל 52190
מפעיל האתר: פארק מיחזור חיריה (ליד מחלף מסובים)
057-5616701:נייד 03-7301059 :פקס,03-6313377 :טל
Lior_g@ecologi.co.il
בוחניק חליפה בע"מ מחסני סוכנות צריפין
08-9281016 :טל
בני וצביקה בע"מ מחלף הסירה ריקי דוד - 4577868-052 ,צביקה דוד - 4577851-052
בנימין דוד - 4577850-052
09-9516749 .פקס, 09-9546268 - החברה משרד
Bnz5@barak.net.il
ברקת א.ס.פ.י חברה לקידום פרויקטים
באיכות הסביבה (ישראל) בע"מ
ת.ד 3059 שוהם 73142
מפעיל האתר:
יגאל אך: 2626749-052 ,נורית היילמן: 4700161-052
03-9773070 :טל
03-9793883 :פקס
espy@bezeqint.net
ד.ש.א איכה"ס
ת.ד 8307 נתניה 42504
מפעיל האתר: גרשון נווה
057-7795937 ,09-7404240
deshe@barak.net.il
מ.פ.ע.ת בע"מ תחנת דלק השלום (כביש 444 ,(טל: 7452616-09 ,
09-7452619:פקס
052-3357923 :שמעון, 052-4508555 :רועי
צבי כהן ואחיו בע"מ מרדכי סילם 2215160-057 ,יחזקאל כהן 2453369-052
09-8663858 :פקס, 09-8900700 :טל
adva@zvicohen.co.il ל"דוא

הערה: רשימה זו אינה מהווה המלצה משום סוג שהוא. באפשרותכם לפנות לכל מטמנה אחרת
המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. רשימת המטמנות מתעדכנת מעת לעת ועל כן הנכם
מתבקשים לבדוק את תקפותה באתר המשרד להגנת הסביבה il.gov.sviva.www 2

עירית הרצליה
אגף מהנדס העיר - מחלקת רישוי בניה
רח' סוקולוב 22 ,הרצליה, בנין לב העיר, חדר 12 ,טלפון: 09-9591665-6-7-8

לכבוד תאריך:
הועדה המקומית לתכנון ולבניה - הרצליה בקשה: <!$MG_NBak <

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין

1 .פרטי המבקש :

שם: ת.ז.:
כת ובת: טלפון:

חתימה (לחברה יש לצרף חותמת): ________________
______________________________________________________________________
2 .פרטי הבקשה להיתר בניה:

מס' בקשה:
כתובת המבנה: בגוש: חלקה:
______________________________________________________________________
3 .חישוב כמויות:
לבניה חדשה: כל מ"ר בניה מייצר 2.0 מ"ק פסולת בניה
להריסה: כל מ"ר הריסה מייצר 5.0 מ"ק פסולת בניה

כמות פסולת בנין והריסה, עודפים וכו' __________________מ"ק/טון
החתום מטה בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס' _____________
מאשר בזאת כי חשוב נפח/משקל פסולת כמפורט לעיל עשה על ידי ואני מאשר את הכמות.
שים לב: אם קיימים אלמנטים מיועדים להריסה מאסבסט יש לפעול ע"פ הנחיות משרד העבודה
והמשרד לאיכות הסביבה - הועדה הטכנית לאבק מזיק. את ההנחיות ניתן לקבל ביחידה
לאיכות הסביבה או להוריד מאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה il.gov.sviva.www
מען: ______________________ טלפון: __________________

______________ _______________ ______________ ______________
שם משפחה + פרטי מס' זהות חתימה וחותמת תאריך

לתשומת לב מבקש ההיתר
כתנאי לקבלת טופס 4 - יוצג בפני היחידה לאיכות הסביבה מסמך שיכיל רישום מרוכז של כמות
פסולת הבניין אשר הועברה אל אתר מאושר לסילוק פסולת בניין.

יש לוודא פתיחת טופס כזה בעת התקשרות עם אתר המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה
לסילוק פסולת בניין.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין

פקס: 09-9597789
כתובת לשליחת מכתבים: עיריית הרצליה, שד' בן גוריון 22, הרצליה.
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין להורדה

דילוג לתוכן