טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) להדפסה

מה זה טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - חדר מחקר - הצהרה על שמירת סודיות 3705

מטרת הטופס: הטופס משמש לעובדי המוסד לביטוח לאומי ומטרתו היא להבטיח שמירה על סודיות המידע שנספק להם ולהזכיר להם את החוק המרחיב על זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תעודת זהות פרטית
2. תאריך
3. חתימת העובד המצהיר

הטופס מתייחס לחוק העונשין ובעיקר לסעיף 117 שמתייחס לחובת שמירת סודיות על ידעים שנמסרו לעובד המדינה ולעובדי המוסד לביטוח לאומי. הטופס מסייע להפעיל את החוק ולוודא שעובדי המוסד מבינים את החובות והאיסורים שנמנעים עליהם על פי החוק. הטופס מתייחס גם להגנתיות שניתן לעובדי המוסד לביטוח לאומי במסירת ידע ולמניעת פרסומם לציבור בלתי מוסמך.

טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)12.22022(3705 /בל
הצהרה על שמירת סודיות
כללי
 חוק העונשין תשל"ז - 1977( להלן: "החוק"( קובע, בין היתר, הוראות בדבר החובות
הקשורות בביטחון המדינה ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד
המדינה בפרט.
 סעיף 117 לחוק, שעניינו גילוי בהפרת חובה דן בחובה המוטלת על עובד ציבור ועל מי שחדל מלהיות
כזה, לשמירה על ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו.
 סעיף 117(א( – )ג( קובע
")א( עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא
היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, ולאחר שחדל
מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר
שלוש שנים .
)ב( עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או שעשה
מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו - מאסר שנה אחת .
)ג( הגיעה לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה, ללא סמכות כדין,
בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל מהיות עובד הציבור, דינו - מאסר
שנה אחת ."

סעיף 117 הנ"ל קובע הוראות בדבר החובה לשמור ידיעות כאמור והאיסור למוסרן למי שאינו
מוסמך להחזיקן. בצידו של סעיף זה סנקציות של מאסר על מי שעבר על הוראות הסעיף
ידיעה
" ידיעה" מוגדרת בסעיף 17 לחוק כך:
לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים
ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה".
 עינינו הרואות, כי האיסור החל על מסירת "ידיעה" שהגיעה לעובד בתוקף תפקידו, או על מי שחדל
מלהיות כזה, אינו חל על ידיעה סודית דווקא, או אפילו לא על ידיעה בעלת חשיבות כלשהי, אלא על כל
ידיעה שהעובד קיבלה בתוקף תפקידו, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל ומסרה ללא סמכות בדין/התרשל
בשמירה עליה/עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה/החזיקה, ללא סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו
לו בדבר החזקתה.
סמכות לקבל ידיעה
 עובד ציבור רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו רק אם הוסמך כדין למסור אותה ובתנאי
שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה עליו גם לאחר פרישתו משירות המדינה.
סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או במשתמע. בנוסף, אם הסמיכה הממשלה – או שר בשמה
– במפורש עובד למסור ידיעה מסוימת או ידיעות מסוג מסוים, הרי אין עבירה בעצם מסירת הידיעה.
בדרך כלל, עצם הטלת תפקיד על עובד משמעותה גם סמכות למסור ידיעות, כגון סמכותם של דובר
המשרד או עובד המקבל ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע העניינים עליו למוסרן לעובדים
אחרים או לציבור. במסגרת זו מותרת גם מסירת הוראה חדשה בידי העובד אשר קבע אותה. כמו כן עובד
הממונה על עובדים אחרים מוסמך למסור ידיעות אחרות לעובדיו ואלה מוסמכים למסור ידיעות לממונה
עליהם. כל סמכות למסור ידיעות כנ"ל קיימות במשתמע אלא אם כן נשללה במפורש
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
בל/3705נא למלא מספר זהות ______________
)12.2022( 3705 /בל
בנוסף, סעיף 117(ד( קובע שורה של הגנות אשר יכולות לעמוד לעובד ציבור, או מי שחדל מלהיות כזה
ומסר ידיעה כאמור
")ד( )1 )לנאשם לפי סעיף קטן )א( תהא זו הגנה טובה שהידיעה כבר פורסמה לרבים על פי סמכות כדין
או הועמדה לעיון הרבים על פי סמכות כדין;
)2 )לנאשם לפי סעיף קטן )א( בשל מסירת ידיעה לאחר שחדל מהיות עובד הציבור תהא גם זו הגנה טובה,
שמסירת הידיעה היתה כעבור חמש שנים מהיום שחדל מהיות עובד הציבור ושבמסירת הידיעה לא
היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או פגיעה בזכותו של יחיד;
)3 )הוראות פסקה )2 )לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או ליחסי חוץ שלה אלא אם כן אישר
הגורם המוסמך, קודם למסירתה, כי מסירת הידיעה לא תפגע בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה;
לענין זה, 'הגורם המוסמך' - הצנזור הצבאי הראשי או בעל תפקיד אחר, הכל כפי שתקבע הממשלה
בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דרך כלל או לפי סוגי עניינים;
)4 )אישר הצנזור הצבאי הראשי פרסום ידיעה כגורם המוסמך לפי הוראות פסקה )3 ,)יראו את האישור גם
כאישור מטעמו לפרסום הידיעה לפי חלק ח' לתקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 ,אלא אם כן קבע
הצנזור הצבאי הראשי אחרת".
אני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירת סודיות כמפורט לעיל, וכי הן נהירות לי, הכל מכוח סעיף
117 של חוק העונשין, תשל"ז – 1977 .

שם משפחה ___________________ שם פרטי ______________ת"ז ________________

תאריך: _________________ חתימת העובד המצהיר: _________________
טופס זה מנוסח בלשון נקבה אך פונה ולגברים ולנשים כאחד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » חדר מחקר » טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרה על שמירת סודיות (3705) להורדה

דילוג לתוכן