טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים להדפסה

מה זה טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים

מטרת הטופס: הטופס משמש להצהרת עמית בבקשה לקבלת פטור מניכוי מס במקור לכספי פיצויים הנמשכים מתקופת עבודה שהסתיימה וכוונתו היא למשוך את הכספים הללו כבלבול למיסוי בהתאם להוראות מס הכנסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. הכנסות צפויות לשנת המס.
2. הכנסות מהשכרת נכס.
3. כמות כספי הפיצויים המתוכננים למשיכה.
4. פירוט הכנסות חייבות במס, לרבות סוגי הכנסות המצוינים וסכומיהם.
5. הצהרת כי המידע נכון ומלא.

סיכום:
טופס "טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים" משמש להצהרת עמית בבקשה לפטור מניכוי מס במקור לכספי פיצויים, ובפרט לכספי הפיצויים שנמשכים מתקופת עבודה שהסתיימה. הטופס מציין את הכנסות המבוקשות לפטור, כמו גם ההכנסות החייבות במס, וכולל גם הצהרות והפרטים הנדרשים מהמבקש. הטופס מיועד לאישור פטור מניכוי מס במקור ולמשיכת כספי הפיצויים בלבד.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

^
מגדל חברה לביטוח בע"מ
טוב שיש מגדל מאחוריך
נספח א'
הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיצויים בלבד
בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך ______________ וזאת מבלי
שינוכה מס בגינם.
לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
הכנסותיי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן
צפויות לעלות על סך של 000,59 ש״ח - לגבר / 000,72 ש״ח - לאישה.
להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיצויים
שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:
קצבה*:
מענקי פרישה חייבים במס:
משכורת:
עסק / משלח יד:
הכנסות מהשכרת נכס:
סה"כ:
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
מקור כספי הפיצויים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום
שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה מקופת
גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה
בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור,
בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי תגמולים לקצבה.
כל הפרטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבת במס
בשיעור מס שולי, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג
את ההכנסה מכספי הפיצויים כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המסים נתונה הסמכות לדרוש
ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.
שם מלא: ת.ז:
חתימה: תאריך:
קוד מסמך: 1585 עמוד 1 מתוך 1 דפים(02.2020 מהדורה (
עמוד 1 מתוך 1 דפים
נספח א'
הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיצויים בלבד
בהתאם להוראות מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך
וזאת מבלי שינוכה מס בגינם. לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
הכנסותיי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן
צפויות לעלות על סך של 000,59 ש״ח - לגבר / 000,72 ש״ח - לאישה.
להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיצויים
שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:
קצבה*:
מענקי פרישה חייבים במס:
משכורת:
עסק / משלח יד:
הכנסות מהשכרת נכס:
סה"כ:
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
מקור כספי הפיצויים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום
שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה מקופת
גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה
בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור,
בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי תגמולים לקצבה.
כל הפרטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבת במס
בשיעור מס שולי, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג
את ההכנסה מכספי הפיצויים כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המסים נתונה הסמכות לדרוש
ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.
שם מלא: ת.ז:
חתימה: תאריך:
קוד מסמך: 1585

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קרנות פנסיה » טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי פיצויים להורדה

דילוג לתוכן