טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ להדפסה

מה זה טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ?

טופס: טופס רשות החדשנות - הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ

מטרת הטופס: הטופס משמש לביקורת רואי החשבון על דוחות תמלוגים שנמסרו לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. מטרתו העיקרית היא לוודא שהדוחות מתאימים לכללים והוראות החשבונאות והתמלוגים הרלוונטיים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. קרא את הפרקים המתאימים בכתב ההתחייבות המתייחסים לעניין הדיווח החשבונאי הנדרש, את "הוראות התמלוגים" ואת "נהל דיווח ותשלום תמלוגים".
2. קבל מהנהלת החברה עותק "הצהרת הנהלת החברה" לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.
3. קבל מהחברה דוח המפרט את כלל הכנסותיה בשנת הדיווח והשווה לנתונים שבטופס דיווח התמלוגים.
4. בדוק האם החברה ניהלה מערכת חשבונות נפרדת לגבי הכנסותיה מהמוצרים השונים.
5. בדוק האם מערכת הנהלת החשבונות ערוכה כך שתוכל להפיק נתונים מהימנים לגבי פיצול במחזור המכירות.
6. בדוק את דרך החישוב של תרגום הנתונים משקלים חדשים לדולרים ומדגמית מספר תחשיבים.
7. בדוק מדגמית מספר חשבוניות ממכירת מוצרים נתמכי מו"פ או הכנסות משרותים נלווים למוצרים אלו.
8. סקור את דוח חלוקת ההכנסות כדי לוודא שלא נכללו בו הכנסות משירותים נלווים למוצר ושלא דווחו לרשות החדשנות.
9. בדוק האם חברת התמלוגים מחושבת על פי שיעורי התמלוגים הרלוונטיים להכנסות החברה.
10. בדוק האם החברה שייכה את הכנסותיה החייבות לתוכניות המו"פ השונות להן ניתנה תמיכת רשות החדשנות.
11. בחן האם ניתן לכך אישור בכתב מרשות החדשנות והאם נדרשת הצהרת הנהלה חתומה מהנהלת התאגיד הקשור.
12. בחן האם יש מכירה של מוצרים שהתמלוגים בשנה הקודמת לתקרת ההחזר והאם דיווחו נכון לרשות.
13. בחן האם נעשתה העברת יצור כהגדרת החוק אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל והאם דיווח נכון לרשות החדשנות.
14. בחן האם נעשתה העברת ידע והאם דיווח נכון לרשות החדשנות.
15. בדוק אם יש תקלות בהצהרת ההנהלה שמספקת המידע הנדרש לרשות החדשנות.

טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | Tel. 03-7157959/60/61/62/63/64
Email: tmura@innovationisrael.org.il ירושלים, מלחה הטכנולוגי הגן
04-2019 גרסה
נוהלי ביקורת לבדיקת נתוני מחזורי מכירות ותמלוגים בדוח שנתי המוגש ע"י
החברה לקרן תמורה – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

הוועדה לנוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון
יו"ר: יזהר קנה, רו"ח
1 .קרא את הפרקים המתאימים בכתב ההתחייבות המתייחסים לעניין הדיווח החשבונאי הנדרש, את "הוראות
מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם" )להלן "הוראות
התמלוגים"( ואת "נהל דיווח ותשלום תמלוגים".
2 .קבל מהנהלת החברה עותק "הצהרת הנהלת החברה" לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "רשות
החדשנות"( כמפורט בנהל דיווח ותשלום תמלוגים.
3 .קבל מהחברה דוח המפרט את כלל הכנסותיה בשנת הדיווח תוך הפרדתם לסוגים השונים )לרבות נתמכי
רשות החדשנות ושאינם נתמכי רשות החדשנות( והשווה לנתונים שבטופס דיווח התמלוגים. השווה דוח
זה לסעיף ההכנסות בדוחות החברה.
הערה: אם טרם נסתיימה ביקורת הדוחות הכספיים, בחן האם העובדה שטרם נסתיימה הביקורת איננה
דורשת ביקורת נוספת של נתונים בדוחות הכספיים. אם נדרשת ביקורת נוספת, כי אז לאחריה בחן האם
בביקורת זאת נאספו ראיות ביקורת מספיקות, על מנת שתוכל לחוות דעתך על טופס דיווח התמלוגים.
4 .בדוק האם החברה ניהלה מערכת חשבונות נפרדת במסגרת הנהלת החשבונות שלה לגבי הכנסותיה
מהמוצרים השונים.
5 .בדוק האם מערכת הנהלת החשבונות ערוכה כך שתוכל להפיק נתונים מהימנים במידה סבירה לגבי פיצול
במחזור המכירות, בין הכנסות ממוצרים נתמכי רשות החדשנות לכאלה שאינם וכן בין שוק מקומי ליצוא
)אין המדובר בביקורת ענ"א אלא בביקורת כללית חיצונית למחשב(.
6 .בדוק את דרך החישוב של תרגום הנתונים משקלים חדשים לדולרים וכן בדוק מדגמית מספר תחשיבים.
7 .בדוק מדגמית מספר חשבוניות ממכירת מוצרים נתמכי מו"פ או הכנסות משרותים נלווים למוצרים אלו,
לבחינה האם נכללו בנתוני הדיווח ההכנסות השונות כמצוין בסעיף 3" להצהרת הנהלת החברה". כמו כן, הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | Tel. 03-7157959/60/61/62/63/64
Email: tmura@innovationisrael.org.il ירושלים, מלחה הטכנולוגי הגן
04-2019 גרסה
סקור את דוח חלוקת ההכנסות, בכדי לבדוק שלא נכללות בו הכנסות משירותים נלווים למוצר ואשר לא
דווחו לקרן תמורה.
8 .בדוק מדגמית האם חבות התמלוגים מחושבת על פי שיעורי התמלוגים הרלבנטיים להכנסות החברה,
הנובעות מתכניות המו"פ השונות כמפורט בהוראות התמלוגים.
9 .בדוק עם האחראי על ענייני הכספים בחברה, האם "מועד המכירה" הקובע את תאריך החתך להכללה
בדוח של הכנסות החברה החייבות בתמלוגים הינו כמוגדר "בהצהרת החברה" )סעיף 5.)
10 .בדוק האם החברה שייכה את הכנסותיה החייבות לתוכניות המו"פ השונות להן ניתנה תמיכת רשות
החדשנות.
11 .כאשר קיימות הכנסות מתמלוגים אשר נוצרו באמצעות תאגיד קשור כהגדרתו בחוק לעידוד מחקר, פיתוח
וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984( להלן: "החוק"(, כי אז יש לקבל הצהרת הנהלה חתומה
מהנהלת אותו תאגיד, קשור לעניין נאותות הנתונים החשבונאים המתקבלים מאותו תאגיד, לעניין הדיווח
לרשות החדשנות. בדוק מדגמית את יישומו בפועל של סעיף 8 בהצהרת מנהלי החברה.
12 .בחן האם התוכניות שהופסקו דיווחן השנה ועדיין קיימת מכירה של מוצרים בגינן, הינן כאלה שהתמלוגים
בגינם הגיעו בשנה קודמת לתקרת ההחזר )כהגדרתה בהוראות התמלוגים(.
13 .בחן מתוך הידוע לך כרו"ח החברה ועל ידי שיחה עם ההנהלה, האם במהלך התקופה התבצעה "העברת
יצור" כהגדרתה בחוק אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ואם כן, בדוק האם ניתן לכך אישור בכתב מרשות
החדשנות והאם החברה מדווחת על אחוז התמלוגים בהתאם לכתוב בהוראות המועצה.
14 .בחן מתוך הידוע לך כרו"ח החברה ועל ידי שיחה עם ההנהלה, האם במהלך התקופה המדווחת התבצעה
"העברת ידע" כהגדרתה בחוק. אם כן, האם ניתן דיווח על ההכנסות הנובעות מהעברת הידע הנתמך )בין
במישרין ובין בעקיפין(. כמו כן, בדוק האם ניתן לכך אישור בכתב מרשות החדשנות.
15 .ללא צורך בדרישה לביקורת נוספת ממך כרו"ח, בחן האם מתוך הידוע לך מביקורת הדוחות הכספיים לא
בא לידיעתך מידע לפיו הצהרת ההנהלה אינה נכונה.הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | Tel. 03-7157959/60/61/62/63/64
Email: tmura@innovationisrael.org.il ירושלים, מלחה הטכנולוגי הגן
04-2019 גרסה
נוהלי ביקורת אלה נקבעו על ידי ועדה משותפת של לשכת רו"ח בישראל ושל הנהלת קרן תמורה.
דוח מיוחד של רואי חשבון )דוחות תמלוגים(
)הטופס יוגש על נייר פירמה של רואי החשבון(
תאריך

לכבוד
קרן תמורה – הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
אגודת הספורט הפועל 2 9695102
הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים.
הנדון: חוות דעת רואי חשבון בגין דיווחי תמלוגים לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
חברת – II /200X ;I / 200X חציונים עבור

כרואי החשבון של חברת )להלן: "החברה"( ולבקשתה, ביקרנו את דוחות התמלוגים של החברה לשנה
שנסתיימה ביום אשר מצ"ב ומסומנים בחותמתנו לשם זיהוי.
דוחות תמלוגים אלה הנם באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות תמלוגים אלה בהתבסס
על ביקורתנו.הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | Tel. 03-7157959/60/61/62/63/64
Email: tmura@innovationisrael.org.il ירושלים, מלחה הטכנולוגי הגן
04-2019 גרסה
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכללים שנקבעו בין לשכת רו"ח בישראל וקרן
תמורה. על פי תקנים וכללים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של
בטחון שאין בדוח התמלוגים הצגה מוטעית מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות התמלוגים, בחינה של כללי
הדיווח החשבונאים הנדרשים, של האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת החברה וכן הערכת נאותות
ההצגה בדוחות התמלוגים בכללותם. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו דוחות התמלוגים הנ"ל משקפים באופן נאות, בהתאם לספרי החשבונות של החברה, מכל הבחינות
המהותיות, את הכנסות החברה וההכנסות החייבות בתמלוגים לשנה שנסתיימה ביום .
בכבוד רב,
_____________________
רואי חשבון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ להורדה

דילוג לתוכן