טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה להדפסה

מה זה טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה?

שם הטופס: טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה

תכנית ומטרת הטופס:
טופס הצטרפות זה הינו טופס מבוסס PDF שנוצר על מנת לאפשר לעמית להצטרף למסלול הטבות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. המסלול הטובה משנה את שיעורי דמי הניהול בהתאם ליתרת הצבורה בחשבוני בקרן, ונועד לספק הטבות לחבריה בהתאם ליתרתם בקרן.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מנגנון קביעת שיעור דמי הניהול:
- שיעור דמי ניהול בחשבוני בקרן ישתנה בהתאם ליתרה הצבורה בחשבוני.
- שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבוני בקרן עשוי להתעדכן עקב שינויים ביתרה הצבורה.

2. תקופת מתן ההטבות:
- דמי הניהול הניתנים במסלול ההטבות יהיו בתוקף עד למועד תחילת קבלת קצבת זקנה מהקרן.
- ההטבה בדמי הניהול עשויה להיפסק במקרים מסוימים, כגון מינוי יועץ פנסיוני או שינוי במצב הכלכלי של החברה.

3. תנאים להפסקת ההטבה בדמי הניהול:
- ההטבה בדמי הניהול עשויה להיפסק לאחר שישה חודשים של הפסקת תשלומים לחשבון.
- ההטבה גם עשויה להיפסק במקרה של משיכה או העברת יתרה צבורה לקופת גמל אחרת.
- ההטבה בדמי הניהול לא תחול על עמית שהחל לקבל קצבה מקרן הפנסיה.

מסקנה:
הטופס "טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה" מתקנה את ההצטרפות של העמית למסלול הטבות שמשנה את שיעורי דמי הניהול בהתאם ליתרת הצבורה בחשבוני. הטופס כולל תנאים להפסקת ההטבה בדמי הניהול ומספק את הפרטים הנדרשים לגביית דמי הניהול מחשבוני העמית.

טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הצטרפות למסלול הטבות - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה האישית
אני הח"מ, מבקש להצטרף למסלול הטבות - דמי ניהול משתנים בהתאם ליתרה הצבורה בחשבוני
בקרן הפנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה" שבניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ בהתאם
לתנאים הבאים:
1 .מנגנון קביעת שיעור דמי הניהול
א. שיעור דמי ניהול בחשבוני בקרן המקיפה ישתנה בהתאם ליתרה הצבורה בחשבוני בקרן,
כמפורט בטבלה המצורפת בסוף מסמך זה.
ב. שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבוני בקרן, יעלה או ירד, בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת
ביתרה הצבורה בחשבוני בקרן, בין היתר, כתוצאה מביצוע הפקדות לחשבון, משיכה/ העברת
כספים, כספים מהחשבון, הפעלת מנגנון איזון אקטוארי בקרן הפנסיה, גביית דמי ביטוח
מהחשבון וכיוצ"ב.
ג. עדכון דמי הניהול בקרן יתבצע בהתאם ליתרה הצבורה, מדי חודש. דמי הניהול לעמית בקרן
אשר מבקש להצטרף למסלול הטבות זה, יקבעו במועד ההצטרפות למסלול ההטבות בהתאם
ליתרה הצבורה בקרן נכון למועד ההצטרפות למסלול, כאשר עבור עמית אשר העביר כספים
לקרן, שיעור דמי הניהול מצבירה יתעדכן לאחר קבלת הצבירה לחשבון העמית בקרן הפנסיה.
2 .תקופת מתן ההטבות במסלול ההטבות
א. דמי הניהול הניתנים במסגרת מסלול ההטבות יהיו על פי המסלול כאמור למשך כל תקופת
החברות בקרן ועד מועד תחילת קבלת קצבת זקנה מהקרן, וזאת כל עוד לא אבחר להפסיק
את השתייכותי למסלול הטבות זה באמצעות פנייה בכתב לחברה או שתופסק השתייכותי
למסלול ההטבות על פי התנאים כמפורט בסעיף זה להלן.
תנאים להפסקת ההטבה בדמי הניהול:
הנני מאשר כי ההנחה כאמור בדמי הניהול כאמור תיפסק ודמי הניהול יועלו לשיעור המירבי המותר על
פי דין בכפוף להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בכל אחד מהאירועים הבאים:
א. לאחר שישה חודשים של הפסקת תשלומים המועברים לחשבון שלך, שלא בשל המעסיק.
ב. משיכה מלאה ו/או חלקית ו/או העברה מלאה ו/או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת.
ג. ההטבה בדמי הניהול לא תחול על עמית שהחל לקבל קצבה מקרן הפנסיה.
ד. במקרה של מינוי יועץ פנסיוני בקרן שעל שמי, תוקף ההטבה דמי הניהול תוגבל ל -5 שנים החל
ממועד ההצטרפות למודל ההטבות, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
הנני מאשר כי ידוע לי ההצטרפות למודל ההטבות כרוכה באישור החברה ואינה חלה באופן אוטומטי
על כל עמית קיים או עמית מצטרף לקרן הפנסיה. צבירה בקרן פנסיה המשלימה שבניהול הפניקס ו/או
בכל קרן פנסיה אחרת לא תהא רלבנטית לבחינת זכאות להטבה על פי מודל ההטבות המפורט לעיל.
הנני מאשר ומבקש כי דמי הניהול הנגבים מחשבוני בקרן לפי מסמך ועל פי מודל ההטבות
שבמסמך זה יגברו על כל הסדר דמי ניהול החל עלי מכוח הסכם מעסיק ו/או הסכם אחר
כלשהו או הטבה אחרת כלשהי שחלה עליי, וזאת כל עוד לא אבקש מהחברה בכתב להפסיק
את השתייכותי למסלול ההטבות כאמור במסמך זה.
________ __________ _____________ ____________
שם פרטי ומשפחה מספר תעודת זהות תאריך חתימה להלן הטבלה - מדרגות שיעורי דמי הניהול בקרן המקיפה בהתאם ליתרה הצבורה
מ עד דמי ניהול מפרמיה דמי ניהול
מצבירה
0.22% 1.50% 150,000 0
0.18% 1.50% 350,000 150,000
0.14% 1.50% 600,000 350,000
0.10% 1.50% ומעלה 600,000

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, הצעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » הצעה » טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה – דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה – הפניקס פנסיה וגמל בע"מ – הפניקס פנסיה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצטרפות למסלול הטבות בפנסיה - דמי ניהול משתנים בהתאם לצבירה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - הפניקס פנסיה להורדה

דילוג לתוכן