טופס הצטרפות לקופת גמל רשף להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצטרפות לקופת גמל רשף. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצטרפות לקופת גמל רשף להדפסה

מה זה טופס הצטרפות לקופת גמל רשף?

שם הטופס: טופס הצטרפות לקופת גמל - מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים שרוצים להצטרף לקופת גמל של מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים ולבחור באפשרויות ההשקעה והניהול שמתאימות להם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם קופת גמל
2. קוד קופת גמל
3. פרטי המעסיק: שם המעסיק, כתובת, מספר טלפון, ח.פ / עוסק מורשה
4. מסלול השקעה בקופת גמל (רשף לבני עד 50, רשף לבני 50-60, רשף לבני 60 ומעלה, רשף משולב סחיר, או מסלולי ההשקעה המותאמים)
5. שיעור החלוקה בין מסלולי ההשקעה
6. פרטי העמית: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות/דרכון, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי
7. בחירה בשיעור דמי ניהול מההכנסה (ברירת מחדל או שיעור מותאם)
8. פרטי תשלום (כמו תדירות התשלום)
9. הסכמה לקבלת מידע שיווקי מהחברה
10. חתימת המשתמש ובעל רישיון (אם יש)
11. חתימת אפוטרופוס (אם יש)

כללי: הטופס מציין את שם הקופה, מטרתו הראשית היא לאפשר לאנשים להצטרף לקופת גמל ולבחור באפשרויות השקעה וניהול שמתאימות להם. הטופס מבקש מידע אישי ופיננסי ומתייחס לשערי ניהול, השקעה, ודמי ניהול בקופת הגמל.

טופס הצטרפות לקופת גמל רשף חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצטרפות לקופת גמל רשף מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצטרפות לקופת גמל רשף הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצטרפות לקופת גמל רשף להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
25.12.2022 :עדכון תאריך
3204
טופס הצטרפות לקופת גמל - מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
פרטי החברה המנהלת
שם החברה המנהלת* שם קופת גמל* קוד קופת גמל מספר החשבון של העמית בקופה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ רשף קופת גמל לתגמולים 636
פרטי המעסיק
שם המעסיק* כתובת המעסיק מספר טלפון* ח.פ / עוסק מורשה
שיעור מתוך שם מסלול השקעה
סכום ההפקדה
מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - 
%100 מסלול ברירת מחדל
שם מסלול השקעה קוד מסלול
מסלולים מתמחים
שיעור מתוך
סכום ההפקדה
 9799 רשף לבני עד 50_____ %
_____ % 50-60 לבני רשף 9800 
 9801 רשף לבני 60 ומעלה % _____
 14400 רשף משולב סחיר % _____
 14401 רשף עוקב מדדים גמיש % _____
מסלולי ההשקעה בקופת גמל
סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 0 ל- %100:)
רכיב תגמולים
יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי מעמד
שכיר עצמאי שכיר בעל שליטה
עצמאי באמצעות מעסיק
פרטי העמית
שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* מין מצב משפחתי
נ ז רווק נשוי גרוש אלמן ידוע בציבור
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(
מסלולי ההשקעה
בקופת הגמל נבדלים
ברמת הסיכון והתשואה
הצפויה לכספיך
המושקעים בקופה
דמי ניהול בקופת גמל
פרטי תשלום של עמית עצמאי
סכום הפקדה תאריך תחילת גבייה תדירות תשלום
חודשי חד פעמי
עמית עצמאי
לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:
 16( %ברירת מחדל(
 אחר: ............................
שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקרן מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.
שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי(
שיעור דמי ניהול מהפקדה )חודשי(
שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.
שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת outcomegemel/click.menora://httpsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
3204
חתימה
זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של
www.menoramivt.co.il :הגמל קופת
פרטי בעל רישיון )לא נדרש בהצטרפות מקוונת(
שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' סוכן בחברה שם סוכנות
רשימת מסמכים מצורפים
 ייפוי כח-בהתאם להוראות הממונה
 מסמך הנמקה- בהתאם להוראות הממונה
 טופס הוראה לחיוב חשבון- עצמאי )רשות(
 הוראות להפקדה חד פעמית- עצמאי )רשות(
 כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך(
 טופס בקשה להעברת כספים- בהתאם להוראות הממונה )רשות(
 טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו אישור הלבנת הון )ככל שנדרש(
 בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים )רשות(
אישורים
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי
ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:
 דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט )מסרון(
 דואר
לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.
 אני מסכים/ה לקבל מהחברה )מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ(, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת
באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.
]1 ]לצרכי מחקר וסטטיסטיקה, צורכי ניהול ולשם קבלת הצעות והטבות ביחס
 אני מסכימ/ה להעברת המידע אודותיי לחברות בשליטת קבוצת מנורה מבטחים
למוצריהן ו/או שירותיהן, לרבות אלו המותאמות לי אישית, באמצעות כל פרטי הקשר שמסרתי. אי סימון ישאיר את ההעדפות השיווקיות השמורות במערכות מנורה
מבטחים )אם יש( ללא שינוי. להסרה מרשימת התפוצה למידע שיווקי, הצעות והטבות הנשלחות אליי באמצעות דוא"ל או מסרונים וממשלוח פניות מותאמות אישית ניתן
/https://ds.menoramivt.co.il/markerting-disapproval-ל עת בכל לפנות
חתימת העמית* תאריך חתימה*
חתימת בעל רישיון תאריך חתימה
חתימת אפוטרופוס תאריך חתימה
]1 ]לרבות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ, אי.אר.אן ישראל בע"מ וחברות קשורותדמי ניהול
ממוצעים בקרן
בשנת 2021
מסך החסכון
0.31%
מהפקדה חודשית
0.00%
איך תדאג/י לחסכון שלך?
החיסכון בקופת גמל הוא הבסיס לקצבה חודשית שתקבל/י לאחר פרישה מעבודה
1 .חיסכון בקופת גמל
הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקופת הגמל, לרווח שישיג הכסף
שלך, ובניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי.
חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משיכת כספים לאורך תקופת החיסכון תבטיח לך קצבה
חודשית גבוהה יותר.
2 .מסלולי השקעה
החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקופה.
אם לא בחרת במסלול השקעה כספך יושקע במסלול ברירת מחדל, אבל את/ה יכול/ה לבחור במסלול השקעה
אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.
התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים/שימי לב לרמת שים/שימי לב!
הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.
3 .דמי ניהול בקופת גמל
עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקופת גמל.
להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן: מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים.
שים/שימי לב! שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצטרפות לקופת גמל רשף?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל רשף, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצטרפות לקופת גמל רשף. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל רשף.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצטרפות לקופת גמל רשף

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס הצטרפות לקופת גמל רשף

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצטרפות לקופת גמל רשף להורדה

דילוג לתוכן