טופס הצטרפות לקופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצטרפות לקופת גמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצטרפות לקופת גמל להדפסה

מה זה טופס הצטרפות לקופת גמל?

שם הטופס: טופס הצטרפות לקופת גמל - מנורה מבטחים

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים שרוצים להצטרף לקופת גמל של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ולבחור מסלולי השקעה ושיעורי ההפקדה בקופה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה המנהלת, כולל שם קופת גמל וקוד קופת גמל.
2. פרטי המעסיק, כולל שם המעסיק, כתובת, מספר טלפון, ח.פ / עוסק מורשה ושיעור ההפקדה.
3. בחירת מסלול השקעה ושיעורי ההפקדה בקופת גמל.
4. פרטי העמית, כולל שם פרטי, שם משפחה, מס' זהות/דרכון, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי.
5. הסכמה לקבלת הודעות שיווקיות מהחברה.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל שניתן למצוא באתר החברה המנהלת.

מדובר בטופס הצטרפות לקופת גמל המצריך מילוי פרטים אישיים, בחירת מסלולי השקעה ושיעורי הפקדה, והסכמה לקבלת הודעות שיווקיות מהחברה.

טופס הצטרפות לקופת גמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצטרפות לקופת גמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצטרפות לקופת גמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצטרפות לקופת גמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
7.5.2023 :עדכון תאריך
3102 + אינט'
טופס הצטרפות לקופת גמל - מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
פרטי החברה המנהלת
שם החברה המנהלת* שם קופת גמל* קוד קופת גמל מספר החשבון של העמית בקופה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים 826
פרטי המעסיק
שם המעסיק* כתובת המעסיק מספר טלפון* ח.פ / עוסק מורשה
שיעור מתוך שם מסלול השקעה
סכום ההפקדה
 מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל %100
שיעור מתוך קוד מסלול שם מסלול השקעה מסלולים מתמחים
סכום ההפקדה
 9793 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים- לבני עד 50_____ %
 9792 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60-50_____ %
 9794 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה % _____
 1343 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר % _____
 1344 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל % _____
 9795 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה % _____
 1147 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד %10 מניות % _____
 1364 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות % _____
 13355 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל % _____
 13356 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי % _____
 13946 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מחקה מדד P500&S_____ %
 14271 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים משולב סחיר % _____
 14272 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדדים גמיש % _____
 14351 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קיימות % _____
 14679 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי אג"ח פאסיבי % _____
מסלולי ההשקעה בקופת גמל
סמן את מסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים )בין 0 ל- %100:)
רכיב תגמולים
יישוב* ת.ד רחוב* בית* דירה מיקוד
כתובת דוא"ל טלפון נייד טלפון קווי מעמד
שכיר עצמאי שכיר בעל שליטה
עצמאי באמצעות מעסיק
פרטי העמית
שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* מין מצב משפחתי
נ ז רווק נשוי גרוש אלמן ידוע בציבור
חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית )*(
מסלולי ההשקעה
בקופת הגמל נבדלים
ברמת הסיכון והתשואה
הצפויה לכספיך
המושקעים בקופהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
3102
דמי ניהול בקופת גמל
פרטי תשלום של עמית עצמאי
סכום הפקדה תאריך תחילת גבייה תדירות תשלום
חודשי חד פעמי
עמית עצמאי
לגבי עמית עצמאי בלבד - שיעור התגמולים הקובע ואופן חישוב ההכנסה הקובעת יהיו כדלקמן:
% 16( ברירת מחדל(
 אחר: ............................
שים לב! בחירה השונה משיעור ברירת המחדל של הקרן מותנה בהצגת אסמכתה שלפיה דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת חושבו לפי שיעור שונה.
שיעור דמי ניהול מצבירה )שנתי(
שיעור דמי ניהול מהפקדה )חודשי(
שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.
שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת outcomegemel/click.menora://https
שיעור מתוך שם מסלול השקעה
סכום ההפקדה
 מסלול השקעות משתנה ומותאם לפי גיל העמית - מסלול ברירת מחדל %100
שיעור מתוך קוד מסלול שם מסלול השקעה מסלולים מתמחים
סכום ההפקדה
 9793 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים- לבני עד 50_____ %
 9792 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60-50_____ %
 9794 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 60 ומעלה % _____
 1343 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים שקלי טווח קצר % _____
 1344 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל % _____
 9795 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה % _____
 1147 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד %10 מניות % _____
 1364 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות % _____
 13355 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים חו"ל % _____
 13356 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי % _____
 13946 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מחקה מדד P500&S_____ %
 14271 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים משולב סחיר % _____
 14272 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדדים גמיש % _____
 14351 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים קיימות % _____
 14679 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי אג"ח פאסיבי % _____
רכיב פיצויים
שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי
ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו
כספיך במסלול ברירת מחדל. במקרה שבו
לא נקבע בהסכם קיבוצי או הסכם אחר כי
הפקדה לרכיב פיצויים תבוא במקום פיצויי
פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, בחירה
במסלול השקעה לכספי פיצויים השונה
ממסלול ברירת מחדל בקופה תותנה
בקבלת אישור המעסיק.מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
3102
חתימה
זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של
www.menoramivt.co.il :הגמל קופת
פרטי בעל רישיון )לא נדרש בהצטרפות מקוונת(
שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' סוכן בחברה שם סוכנות
רשימת מסמכים מצורפים
 ייפוי כח-בהתאם להוראות הממונה
 מסמך הנמקה- בהתאם להוראות הממונה
 טופס הוראה לחיוב חשבון- עצמאי )רשות(
 הוראות להפקדה חד פעמית- עצמאי )רשות(
 כתב מינוי אפוטרופוס )חובה ככל שאפוטרופוס מעורב בתהליך(
 טופס בקשה להעברת כספים- בהתאם להוראות הממונה )רשות(
 טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו אישור הלבנת הון )ככל שנדרש(
 בקשה לסיווג התשלומים כתשלומים פטורים )רשות(
אישורים
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי
ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:
 דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט )מסרון(
 דואר
לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.
 אני מסכים/ה לקבל מהחברה )מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ(, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי
פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.
]1 ]לצרכי מחקר וסטטיסטיקה, צורכי ניהול ולשם קבלת הצעות והטבות ביחס
 אני מסכימ/ה להעברת המידע אודותיי לחברות בשליטת קבוצת מנורה מבטחים
למוצריהן ו/או שירותיהן, לרבות אלו המותאמות לי אישית, באמצעות כל פרטי הקשר שמסרתי. אי סימון ישאיר את ההעדפות השיווקיות השמורות במערכות מנורה
מבטחים )אם יש( ללא שינוי. להסרה מרשימת התפוצה למידע שיווקי, הצעות והטבות הנשלחות אליי באמצעות דוא"ל או מסרונים וממשלוח פניות מותאמות אישית
/https://ds.menoramivt.co.il/markerting-disapproval-ל עת בכל לפנות ניתן
חתימת העמית* תאריך חתימה*
חתימת בעל רישיון תאריך חתימה
חתימת אפוטרופוס תאריך חתימה
]1 ]לרבות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ, אי.אר.אן ישראל בע"מ וחברות קשורותאיך תדאג/י לחסכון שלך?
יסכוןהח בקופת גמל הוא הבסיס לקצבה חודשית שתקבל/י לאחר פרישה מעבודה
דמי ניהול
ממוצעים בקרן
בשנת 2022
מסך החסכון
0.55%
מהפקדה חודשית
0.45%
1 .חיסכון בקופת גמל
הקצבה החודשית שלך בפרישה תיקבע בהתאם לסכום שמופקד לחיסכון בקופת הגמל, לרווח שישיג הכסף
שלך, ובניכוי דמי ניהול ועלות הכיסוי הביטוחי.
חיסכון לתקופה ארוכה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר, ואי משיכת כספים לאורך תקופת החיסכון תבטיח לך קצבה
חודשית גבוהה יותר.
2 .מסלולי השקעה
החיסכון שלך מושקע במסלול השקעה לבחירתך והוא נותן לך רווחים על החיסכון בקופה.
אם לא בחרת במסלול השקעה כספך יושקע במסלול ברירת מחדל, אבל את/ה יכול/ה לבחור במסלול השקעה
אחר ולשנות את בחירתך לאורך כל תקופת החיסכון.
התשואה של המסלול היא לא המאפיין היחיד אותו יש לבחון, שים/שימי לב לרמת
שים/שימי לב! הסיכון במסלול ההשקעה שבחרת.
3 .דמי ניהול בקופת גמל
עבור ניהול כספי החיסכון שלך תשלם/תשלמי דמי ניהול לקופת גמל.
להלן דמי הניהול הממוצעים הנגבים מעמיתים בקרן: מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים.
שים/שימי לב! שיעור דמי הניהול משפיע על גובה החיסכון שיעמוד לרשותך בגיל פרישה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצטרפות לקופת גמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצטרפות לקופת גמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצטרפות לקופת גמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצטרפות לקופת גמל

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס הצטרפות לקופת גמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצטרפות לקופת גמל להורדה

דילוג לתוכן