טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת ביטוח לכלי שייט (אופנועי ים) וזוהי בקשה לקבלת הצעת מחיר והפקת פוליסת ביטוח לכלי השייט.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המבוטח
2. תעודת זהות או ח.פ. של המבוטח
3. כתובת המבוטח
4. סוג כלי השייט
5. משקל
6. טלפון טלפון נייד
7. מספר רישום של כלי השייט
8. דגל כלי השייט
9. משלח יד, אורך, רוחב, שוקע, שנת יצור
10. שם הבעלים הרשומים של כלי השייט
11. תעודת זהות או ח.פ. של הבעלים הרשומים בכלי השייט
12. מהירות מרבית
13. שם היצרן
14. כתובת הבעלים הרשומים בכלי השייט
15. חומר הבניה
16. מספר נוסעים לפי התעודה
17. טלפון טלפון נייד
18. מס' תעודת כושר שייט
19. סוג דלקה
20. מקום העגינה הקבוע של כלי השייט
21. סכום ביטוח לגוף כלי השייט בדולרים
22. סכום ביטוח למנוע בדולרים
23. תקופת ניסיון בהשטת כלי שייט
24. סכום ביטוח לגוף כלי השייט בדולרים (במקרה נזק)
25. סכום ביטוח למנוע בדולרים (במקרה נזק)
26. תאריך רכישת כלי השייט
27. מחיר רכישה בדולרים
28. סכום ביטוח למכשור קבוע / לציוד נוסף בדולרים
29. סה"כ סכום לביטוח כלי השייט בדולרים
30. טווח שיוט מבוקש
31. תקופת הביטוח המבוקשת
32. גבול אחריות מבוקש כלפי צד ג'

מטרת הטופס היא לקבל הצעת מחיר לביטוח אופנועי ים, ולספק מידע נדרש על כלי השייט והבעלים שלהם.

טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201086 | מהדורת פברואר 2017 | דף 1 מתוך 3
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom ׀ מחלקה ימית: 7332630-03
טופס הצעה לביטוח כלי שייט )אופנועי ים( / מחלקה ימית
תאריך שם סוכן
לידי: ___________________________________
נא למלא את הטופס ולהחזיר לפקס מס': 7337991-03 ,לפרטים נוספים, המחלקה הימית: 39/30/7332629-03
שם המבוטח ת.ז. / ח.פ. שם כלי השייט
כתובת המבוטח סוג כלי השייט משקל
טלפון טלפון נייד מספר רישום של כלי השייט דגל כלי השייט
משלח יד אורך רוחב שוקע שנת יצור
שם הבעלים הרשומים של כלי השייט ת.ז. / ח.פ. של הבעלים הרשומים בכלי השייט מהירות מרבית שם היצרן
כתובת הבעלים הרשומים בכלי השייט חומר הבניה מספר נוסעים לפי התעודה
טלפון טלפון נייד מס' תעודת כושר שייט תאריך תוקף
 פנימי  חיצוני
מס' תעודת משיט של המבוטח או הבעלים או מפעיל המנוע/ים מס' טבוע של המנוע
תאריכי תוקף כ"ס סוג דלק
היכן יהיה מקום העגינה הקבוע של כלי השייט
סכום ביטוח לגוף כלי השייט ב$ סכום ביטוח למנוע ב $
תקופת ניסיון בהשטת כלי שייט )פרט סוגים ותקופות( סכום ביטוח לגוף כלי השייט ב$ סכום ביטוח למנוע ב $
תאריך רכישת כלי השייט מחיר רכישה ב $ סכום ביטוח למכשור קבוע / לציוד נוסף ב $ סה"כ סכום לביטוח כלי השייט ב $
טווח שיוט מבוקש תקופת הביטוח המבוקשת גבול אחריות מבוקש כלפי צד ג' למקרה וסה"כ לתקופת הביטוחהפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201086 | מהדורת פברואר 2017 | דף 2 מתוך 3
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom ׀ מחלקה ימית: 7332630-03
אלו תאונות ו/או נזקים )תביעות( קרו במשך 5 השנים האחרונות לכל כלי שייט ששטת בה או שהיה בבעלותך?
האם בטוח או הצעה לביטוח שלך בוטלו או נדחו?
היכן היה הביטוח בעבר?
האם ישנם למיטב ידיעתך אי אלו סיבות שלא דווחו העלולים להשפיע על החלטת החברה לאי מתן כיסוי ביטוחי?
האם ידוע לך על אירוע העלול לשמש בסיס או עילה לתביעה נגדך ?
מוצהר ומוסכם בזאת כי הסכום לביטוח הנקוב בפוליסה הינו בהתאם למחירון יצחק לוי בלבד ובשום אופן אינו מהווה ”ערך מוסכם“ לביטוח - במקרה נזק ייקבע
ערך כלי השיט עפ“י מחירון לוי יצחק ביום האירוע.
הפוליסה שתוצא למבוטח כוללת תנאי פטור ו/או חריגים ו/או תנאים מוקדמים לכיסוי ביטוחי )חלקה כתוב בשפה האנגלית(. על המבוטח לוודא במעמד זה כי הבין
את משמעותם.
חתימת המבוטח ✗
הביטוח אינו כולל כיסוי לסקי
משיט האופנוע , אינו מהווה צד ג' , ואינו כלול בכיסוי
הביטוח הינו לשימוש פרטי בלבד
אם גיל הסירה עולה על 8 שנים חובה להגיש דו“ח שמאי
הכיסוי למקרה של גניבה /פריצה מותנה בהיות כלי השייט במקום סגור ושמור .
אין כיסוי לגניבת מנוע חיצוני עד 50 כ“ס אלא אם ירתכו את אומי הסגירה של טפסי המנוע בפיקות.
הכיסוי למקרה של גניבה/ פריצה לאופנועי ים מותנה גם בקשירת האופנוע בשרשרת ברזל לבסיס קבוע ובמקום סגור ונעול.
הצהרת המציע
אני הח“מ מבקש מהפניקס הישראלי חברה לביטוח בע“מ )להלן החברה( להוציא עבורי פוליסת בטוח על פי הפרטים שבטופס הצעה זה ואני מסכים שהצעה זו
תשמש עילה, יסוד ובסיס לחוזה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו. אני מצהיר שכל המידע, התשובות והפרטים שמסרתי בהצעה זו הינם שלמים מדויקים ונכונים ולא
העלמתי כל ידיעה או פרט העלולים להשפיע על החלטת החברה לקבל את ההצעה או לקבוע את תנאי הבטוח.

תאריך חתימת המציעהפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201086 | מהדורת פברואר 2017 | דף 3 מתוך 3
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom ׀ מחלקה ימית: 7332630-03
הננו להפנות תשומת לבכם כי בהתאם לתנאי הפוליסה אין כיסוי לציוד הנמצא על כלי השייט ללא קבלת רשימת ציוד וערכים
רשימת ציוד לכלי השייט
שם המבוטח פוליסה מס'
פירוט הציוד סכומי ביטוח ב- $
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
סה"כ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, הצעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » הצעה » טופס הצעה לביטוח אופנועי ים – ביטוח ימי ואווירי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח אופנועי ים - ביטוח ימי ואווירי להורדה

דילוג לתוכן