טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים - טופס איילון ביטוח

מטרת הטופס: אספקת מידע ופרטים על מבטחי המשנה ויועצי הביטוח הפוטנציאליים על מנת לספק הצעה לביטוח אחריות מקצועית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
2. שאלות בנוגע לפירמה ושינויים בבעלות.
3. פרטים על בעלי המניות בפירמה ופרטי הצוות המקצועי והלא מקצועי.
4. סכומי ההכנסות של הפירמה בשנה שעברה, בשנה הנוכחית והצפי לשנה הבאה.
5. סוגי עיסוק ואחוזי הכנסה מכל סוג עיסוק.
6. פרטים נוספים בנוגע לביטוח חיים ופנסיה.
7. מידע על פעילות מכירה/אספקה של תכנות שנכתבו עבור לקוחות.
8. אחוז ההכנסה מעסקים בארץ ומעסקים בחו"ל.
9. מידע על מדינות בחו"ל שבהן מבוצעות הפעילויות.
10. מידע על פעילות ישירה עם מבטחי משנה ו/או השגת FRONTING.
11. פרטים בנוגע לבעלות על פוליסות ביטוח קודמות.
12. פרטים בנוגע לביטול ביטוחים קודמים.
13. פרטים בנוגע לתנאים מיוחדים בביטוחים קודמים.
14. מידע בנוגע לתביעות או תביעות פוטנציאליות נגד המבטח.
15. מידע בנוגע להאשמות פליליות נגד המבטח.
16. גבול האחריות לתביעה ולתקופה/השתתפות עצמית מבוקשים.

טופס זה הוא חלק מתהליך אספקת הצעה לביטוח אחריות מקצועית ליועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים ויכול לשמש כבסיס לחוזה ביניים בין המבטח למבוטח.

טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור החברה מראש ובכתב
יועץ פנסיוני – נא צרף לטופס זה רישיון ליועץ פנסיוני בתוקף
שם מס' זהות כתובת תאריך לידה
_____ / _____ / _____
מס' טלפון מס' טלפון נייד כתובת דואר אלקטרוני
האם יש למבוטח חברות בנות תאריך יסוד הפירמה
1 .האם חל שינוי בבעלות על הפירמה? לא כן באם כן, מה השינוי? ______________________________________________________________
2 .נא פרט שמות בעלי המניות בפירמה + פירוט רקע מקצועי של כל אחד לפי הפירוט הבא:
א. נושאי משרה ומנהלים בפירמה + פירוט רקע מקצועי של כל אחד: _______________________________________________________________
ב. סה"כ צוות העובדים המקצועיים: _____________________________________________________________________________________
ג . סה"כ צוות העובדים הלא מקצועיים: ___________________________________________________________________________________
3 .סכומי ההכנסות של הפירמה:
שנה שעברה: שנה נוכחית: צפי לשנה הבאה:
4 . נא פרט סוג העיסוק ומה אחוז ההכנסה מהסה"כ?
אלמנטרי כללי- ימי- רכב- דירות- אווירי-
חיים ופנסיה- בריאות- משכנתאות- אחר-
5 . לגבי ביטוח חיים ופנסיה נא פרוט נוסף כדלהלן:
האם עוסק בייעוצים אישיים? לא כן
? הכנסה שנתית מתחום זה ___________________________________________________________________________________________
האם עוסק בייעוצים קולקטיבים? לא כן
הכנסה שנתית מתחום זה? ___________________________________________________________________________________________
האם עוסק בייעוצים קולקטיביים של ארגונים מקצועיים? לא כן
הכנסה שנתית מתחום זה? ___________________________________________________________________________________________
6 . האם הפעילות כוללת מכירה/ אספקה של תכנות שנכתבו עבור הלקוחות? לא כן
7 .מה אחוז ההכנסה מעסקים בארץ? _________________
8 .מה אחוז ההכנסה הנובע מעסקים שמקום מושבם מחוץ למדינת ישראל? (כמו גם מחברות בנות של חברות ישראליות) ___________________________
9 . באיזה מדינות בחו"ל מבוצעות הפעילויות הנ"ל? ____________________________________________________________________________
10 . האם הפעילות כוללת גם פעילות ישירה עם מבטחי משנה ו/או השגת FRONTING ?לא כן
נא פרט ________________________________________________________________________________________________________
האם המציע היה מבוטח בעבר בגין חבותו המקצועית? – נא לפרט
גבול האחריות שם מבטח/מבטחים תקופת ביטוח
11 .האם הצעה לביטוח כנ"ל נדחתה אי פעם? לא כן, פרט ___________________________________________________________________
12 . האם ביטוח כנ"ל בוטל אי פעם? לא כן, פרט נסיבות הביטול ________________________________________________________________
13 . האם ביטוח כנ"ל הותנה בתנאים מיוחדים? לא כן, פרט ___________________________________________________________________
14 .האם הוגשה אי פעם או קיימת תביעה, או ידוע למציע על עילת תביעה נגדו, נגד עובדיו או נגד כל אדם לגביו מתבקש ביטוח זה? לא כן, פרט ________
______________________________________________________________________________________________________________
15 .האם הואשם או הורשע המציע או אחד מהאנשים לגביהם מתבקש ביטוח זה:
בפלילים בגין מעשה מרמה? לא כן,
בעבירה שיש עימה קלון? לא כן,
16 .גבול אחריות לתביעה ולתקופה/ השתתפות עצמית מבוקשים:
₪ 4,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 2,000,000 ₪ 1,000,000
שם הסוכן
טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיוניים
הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזה, כי התשובות לשאלות דלעיל הינן נכונות ושלמות וכי לא העלמתי כל מידע ביחס לביטוח זה.
ידוע לי כי הצעתי זו והמידע הכלול בה, בין שנכתבה על ידי ובין אם לאו, מהווה יסוד לחוזה ביני ובין המבטח והנני מסכים לקבל את הפוליסה שתימסר לי ע"י "איילון" על כל
סעיפיה והנני מתחייב לשלם את פרמיית הביטוח בגינה כנדרש.
ידוע לי כי הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור "איילון חברה לביטוח בע"מ".
כן ידוע לי כי הפוליסה מבוססת על כיסוי לפי "תאריך הגשת תביעה" MADE CLAIMS הכולל כיסוי רטרואקטיבי רק ממועד קבלת רישיון היועץ לביטוח או התאריך המצוין
בפוליסה – המאוחר מהשניים- ואינה מכסה כל מקרה אשר ידוע לי במועד החתימה על הצעה זו והעלול להוות עילה לתביעה.
הנני מצהיר בזה כי לא ידוע לי על כל מקרה העלול להוות עילה לתביעה בגין ביטוח זה.
כ"כ הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שתנאי הביטוח, כולל דמי הביטוח, הינם בתוקף כל עוד משולמת הפרמיה בהתאם לתנאים שסוכמו.
תאריך שם חתימה
mail@ayalon-ins.co.il | www.ayalon-ins.co.il | 10957 .ד.ת, 5250606 ר״ג, 12 סילבר הלל אבא' רח, ביטוח איילון בית

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים

פקס: 03-7569560
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל סילבר 12 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » איילון ביטוח » ביטוח אחריות מקצועית » טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח אחריות יועצי ביטוח ויועצים פנסיונים להורדה

דילוג לתוכן