טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבעלי עסקים ומציעים לביטוח אחריות מקצועית ומבקש מידע על המבוטח, כולל פרטים אישיים ומקצועיים, כדי לספק הצעה לביטוח מתאימה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח, כולל שם, מספר זהות, כתובת, ופרטי הסוכן המביא את ההצעה.
2. תיאור מלא של פעילות המבוטח ואחוז המחזור מכל פעילות.
3. פרטים על מספר המועסקים ותפקידם במסגרת הפעילות.
4. פרטים אודות הביטוח הקודם שנרכש, אם ישנו, ואם הוגשו תביעות כלפיו.
5. פרטים על תנאים מיוחדים או ביטול הפוליסה בעבר.
6. פרטים על דמי אשראי אם מחויבים.
7. הצהרת המבוטח שהוא נותן מידע אמיתי ומלא, והסכמתו לתנאי הביטוח.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הצעה
לביטוח אחריות מקצועית
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
שם הסוכן: מס’ הסוכן: מס’ פוליסה:
מתאריך עד תאריך בחצות
תקופת הביטוח
מס’
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה ת”ז/ח.פ.
מען המציע: טלפון כתובת דוא”ל
הגדרות מקצועו / עיסוקו של המציע לצורך ביטוח זה:
פרטי המציע
תאור מלא של פעילות המבוטח ואחוז המחזור מכל פעילות
1 .בעלות:
במידה והמציע חבר בהתאגדות מקצועית כלשהי נא פרט וציין מס’ רשיון מקצועי
פרטית יחידה שותפות חברה בע”מ תאריך יסוד
שאלות כלליות
א. שותפים
סה”כ שותפים
ב. סגל מקצועי, פרט
סה”כ מחזור שנתי ש”ח
הערה: במידה ומתקיימת פעילות מקצועית /
עסקית בחו”ל נא לפרט מדינה ומהות העיסוק /
פעילות ושיעור (%) העיסוק:
אם תחום העיסוק אינו נכלל באחת מן המסגרות
הנ”ל, נא תאר בפירוט וציין נתוני המחזור השנתי:
2 .פרטים על מספר המועסקים ותפקידם במסגרת הפעילות:
שם השותף הסמכה מקצועית שנת הסמכה ותק בשותפות
סה”כ מועסקים
ג. אחרים, פרט
אחרים, פרט
06/2022 מהדורת 1
עו”ד
חברות
פלילי
אישות
מקרקעין
פטנטים
מיסוי
נוטריון
נאמן
אחר
% רו”ח %
בקורת - חברה פרטית
בקורת - חברה ציבורית
תשקיפים
בקורת פנים
שרותי הנה”ח
נאמן
אחר, פרט
אחר, פרט
אחר, פרט
תאריך רטרואקטיבי מבוקש:
כפוף לקיום אישור רצף ביטוחי קודם (בהיעדר אישור כזה ייחשב המועד הרטרואקטיבי כיום תחילת הביטוח)
גבולות אחריות מבוקשים
למקרה ש”ח לתקופה ש”ח
הצעת הביטוח תכנס לתוקפה רק לאחר שהגיעה למשרד החברה ואושרה על ידה. לאחר קבלתה על ידי החברה תצורף הצעה זו לפוליסה ותהווה
חלק בלתי נפרד ממנה.
Dummy Textטופס הצעה
לביטוח אחריות מקצועית
הצהרת המציע
אני החתום מטה, מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על כל מקרה העלול לשמש עילה לתביעה נגדי בגין חבות כלשהיא אשר יכולה להיות מכוסה על פי פוליסה זו.
ברור לי כי אירועים שהיו ידועים לי וקדמו למועד הגשת ביטוח זה ואשר עלולים לשמש עילה לתביעה נגדי לא יהיו מכוסים ע”פ הפוליסה.
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהתשובות לשאלות דלעיל הינן בין אם מולאו על ידי ו/או על ידי מיופה כוחי ו/או באמצעות שיחה מוקלטת ו/או באמצעות
sms ו/או באמצעות מייל, נכונות ושלמות ולא העלמתי כל מידע ביחס לביטוח זה.
הנני מסכים לקבל את הפוליסה שתינתן לי ע”י החברה על כל סעיפיה. כמו כן, הנני מסכים שהצעה - הצהרה זו תשמש יסוד לחוזה ביני לבין שומרה חברה
לביטוח בע”מ.
הובא לידיעתי והובהר לי כי עפ”י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א - 1981 כל השאלות המופיעות בהצעה זו לעיל יחשבו כעניין מהותי.
תאריך חתימה
06/2022 מהדורת 2
1 .היכן היית מבוטח בשנה האחרונה (שם חברת הביטוח) ?
3 .האם הגשת תביעות ב-7 השנים האחרונות פרט:
4 .האם הוגשה במשך 7 השנים האחרונות תביעה כלפיך או כלפי מועסקים על ידך, או האם ידוע לך על מקרה שארע במשך 7 השנים האחרונות
העלול להביא לידי תביעה כלפיכם בגין אחריות מקצועית ? פרט:
ניסיון תביעות
2 .ב-3 השנים האחרונות האם חברת ביטוח:
א. סירבה לבטח אותך? ל א כן פרט
ב. דרשה תנאים מיוחדים לעריכת הביטוח ו/או חידושו ? ל א כן פרט
ג. ביטלה את הפוליסה? ל א כן פרט
הערות:
א. ביטוח מפני אי יושר של עובדים:
ב. ביטוח מפני אובדן מסמכים
ג. ביטוח מפני הוצאת דיבה
הרחבים מבוקשים לכיסוי (עד %10 מגבולות האחריות המבוקשים למקרה) בכפוף לתוספת פרמיה
לא כן
לא כן
ל א כן
ל א כן
לא כן
תוספת פרמיה גבול אחריות מבוקש להרחב לשימוש החברה
הצהרה לחתימת הסוכן
בהתאם לאמור בחוזר המפקח מספר 12-1-2015" צירוף לביטוח", הנני מצהיר כדלקמן:
1 .בטרם רכישת הביטוח, בוצעה על ידי בדיקה מקיפה לצורכי המבוטח, ובהתאם לכך התאמתי למבוטח הביטוח והכיסויים אותם רכש.
2 .פירטתי בפני המבוטח את עיקרי הכיסויים להם הוא זכאי במסגרת הפוליסה אשר רכש.
3 .מסרתי למבוטח סכומי הפרמיה המדויקים שיהיה עליו לשלם.
4 .מסרתי למבוטח את תקופת הביטוח המדויקת בה יהיה הביטוח בתוקף, וכן כל פרט מהותי אחר הנוגע לביטוח אותו רכש.
5 .קיבלתי את הסכמת המבוטח לעריכת הביטוח האמור
חתימה וחותמת הסוכן
גביה
1 . מספר התשלומים בפועל יקבע עפ"י בחירתך, או בהתאם לכמות התשלומים
הוראת קבע: כרטיס אשראי: שניתן לגבות בפועל ועד חודשיים לפני תום תקופת הביטוח, לפי הנמוך מהשניים.
2 .דמי הביטוח ישולמו בתשלומים שווים ורצופים, בתוספת דמי אשראי ובפוליסה
כרטיס: 3 .דמי אשראי בפוליסה זו (באם מחויבים) מחושבים לפי ריבית שנתית אפקטיבית מס’ שקלית - צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת הביטוח.
שלא תעלה על שיעור של %10 לשנה. דמי אשראי מחושבים על כל תשלום
ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן, סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה,
סוג בהתאם לגביה בפועל.
כרטיס: תוקף: דמי אשראי מחושבים על כל תשלום ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן,
סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה, בהתאם לגביה בפועל.
4 .בגין תשלום במזומן (פירעון של מלוא הפרמיה הנקובה בפועל לחברה תוך 28
יום מיום תחילת הביטוח) לא יגבו דמי אשראי והפרשי הצמדה.
על 5 .בפוליסה המופקת ללא אמצעי תשלום, יחושב סכום דמי האשראי לפי 10 חודשי
שם: תשלום מעת תחילת הביטוח ויבוצע חישוב סופי כאמור לעיל, בהתאם לגביה בפועל.
6 .בנוסף לזכויות המבטח על פי כל דין, יהיה רשאי המבטח לגבות מהמבוטח
הוצאות הנובעות מאי עמידת המבוטח בהתחייבויותיו כלפי המבטח. גביית
מס’ מס’ ההוצאות יכול שתתבצע בדרך של ניכוי ו/או קיזוז מכל סכום שמגיע למבוטח
ת.ז. תשלומים: מהמבטח או בחיובן בנוסף לסכום הפרמיה.
נא למלא -
‘טופס הוראה לחיוב חשבון’
אבקש לקבל עדכונים והודעות משומרה, לרבות הודעות חוב, רק באמצעים דיגיטליים (מייל / מסרון SMS(
אמצעי דיוור
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית

פקס: 03-9291445
כתובת לשליחת מכתבים: הסיבים 23, פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שומרה ביטוח, עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » שומרה ביטוח » עסקים » טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית להורדה

דילוג לתוכן