טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי

מטרת הטופס:
הטופס מיועד להצעת ביטוח כללי לביטול מופעים ואירועים מיוחדים, ובו יש למלא פרטים אודות המופעים המתוכננים לביצוע ואת פרטי המציע.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי סוכן:
- מס׳ הסוכן
- שם הסוכן
- סניף
- מס׳ פוליסה

2. פרטי המציע:
- שם המציע
- מס׳ תעודת זהות/תאגיד
- מקצוע או מהות העסק
- כתובת מציאת המציע
- אופן התשלום

3. פרטי תקופת הביטוח:
- תאריך קיום האירוע
- תקופת הביטוח

4. פרטי המופעים:
- שם מופע
- שם האמרגן/יזם
- תקציב מופע
- מקורות המימון
- כתובת אתר המופע
- מידע על מופעים בכיפת השמים או במבנים קלים/זמניים
- שימוש בכפילים, פעלולנים, אקרובטים

5. הרחבות מיוחדות:
- כיסוי לביטול ההפקה עקב אנשי מפתח
- כיסוי "מחלה" לאנשי מפתח

6. אנשי מפתח:
- האם ניתן להשתמש במחליפים
- האם בשלוש השנים האחרונות בוטלו צילומים/מופע עקב אירוע בו השתתף אחד מהאנשים המוזכרים
- האם על האנשים שיש לבטח מוטלות במשך תקופת הביטוח המבוקשת מחויבויות מקצועיות אחרות
- האם אחד או יותר מהאנשים שיש לבטח יהיה מעורב בפעילות מסוכנת במשך או מייד לפני תחילת הביטוח

7. תנאי מזג אויר ואבל לאומי רשמי

8. ניסיון ביטוחי קודם:
- האם היית מבוטח בעבר באחד או יותר מהכיסויים המבוקשים בהצעה זו
- פרטים על הפקות קודמות של המציע
- האם נדחתה הצעתך או בוטלה פוליסה שלך בגין אחד או יותר מהכיסויים המבוקשים

9. האם הגשת תביעות או אירעו נזקים כלשהם כתוצאה מהכיסויים המבוקשים בהצעה זו במשך חמש שנים אחרונות
10. האם ויתרת על זכותך לתבעו במקרה נזק

שמות המציעים וחתימתם נדרשים בסוף הטופס, וגם יש להכניס את תאריך ההצעה.

טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201061 | מהדורת ינואר 2016 | דף 1 מתוך 2
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom
הצעה לביטוח ביטול מופע
פרטי סוכן
מס׳ הסוכן שם סוכן סניף מס׳ פוליסה
פרטי המציע
שם המציע מס‘ ת.ז./תאגיד מקצוע או מהות העסק של המציע
מען המציע:
רחוב מס' בית עיר מיקוד מס' טלפון
מען העסק:
רחוב מס' בית עיר מיקוד מס' טלפון
אופן התשלום
 גביה רגילה  הוראת קבע  מס׳ תשלומים: __________________
תקופת הביטוח
תקופת הביטוח תאריך קיום האירוע
מתאריך עד תאריך (בחצות) מתאריך עד תאריך (בחצות)
מס' מופעים ביום מס' מופעים בשבוע מס' מופעים בחודש
תאריכי קיום האירועים:
* יש לצרף רשימה הכוללת את תאריך המופע, שעת המופע ומקום המופע
* יש לצרף פירוט של תקציב האירוע
פרטי המופע
1 שם מופע
2 שם האמרגן / יזם
3 תקציב מופע (שווי מופע אחד וסה"כ שווי למספר המופעים הנדרשים לביטוח):
4 מקורות המימון של המופע
5 כתובת אתר המופע
6 האם מתבצע מופע מתחת לכיפת השמים ו/או במבנים קלים/זמניים ?  כן  לא
7 האם נעשה שימוש בכפילים, פעלולנים, אקרובטים?  כן  לא
הרחבות מיוחדות תמורת תשלום פרמיה נוספת
אנשי מפתח
האם ברצונך להרחיב את הכיסוי לכסות ביטול ההפקה עקב אנשי מפתח?  כן  לא
האם ברצונך לכלול כיסוי "מחלה"* לאנשי מפתח?  כן  לא
*הכיסוי לנזק למופע כתוצאה ממחלה של איש מפתח עד 7 ימים לפני תחילת המופע והוא מותנה בקבלת טופס הצהרת בריאות המעיד כי הוא בריא לחלוטין
שבועיים לפני כניסת הכיסוי לתוקף. עד קבלת הצהרה זו, הכיסוי בגין אנשי המפתח הינו כתוצאה מתאונה בלבד.
נא ציין את שמותיהם ותפקידם של אנשי המפתח בהפקה 1
שם תפקיד
Dummy Textהפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201061 | מהדורת ינואר 2016 | דף 2 מתוך 2
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom
אנשי מפתח - המשך
2 האם אפשר להשתמש במחליפים?  כן  לא, פרט:__________________________________________________________
שם תפקיד
3 האם בשלוש השנים האחרונות בוטלו צילומים / מופע עקב אירוע בו השתתף אחד מהאנשים המוזכרים לעיל?  לא  כן, פרט: ____________
_______________________________________________________________________________________________
4 האם על האנשים שיש לבטח מוטלות במשך תקופת הביטוח המבוקשת מחויבויות מקצועיות אחרות?  לא  כן, פרט: _________________
_______________________________________________________________________________________________
5 האם אחד או יותר מהאנשים שיש לבטח יהיה מעורב בפעילות מסוכנת (פרטית או מקצועית) במשך או מייד לפני תחילת הביטוח?  לא  כן, פרט:
_______________________________________________________________________________________________
תנאי מזג אויר  כן  לא
אבל לאומי רשמי  כן  לא
ניסיון ביטוחי קודם
1 האם היית מבוטח בעבר באחד או יותר מהכיסויים המבוקשים בהצעה זו?  לא  כן, פרט, חברת ביטוח _______________________
2 נא ציין הפקות קודמות של המציע:
3 האם נדחתה אי פעם הצעתך, או בוטלה פוליסה שלך בגין אחד או יותר מכיסוים המבוקשים?  לא  כן, פרט:
4 האם הגשת תביעות או אירעו נזקים כלשהם כתוצאה מהכיסויים המבוקשים בהצעה זו במשך חמש שנים אחרונות ו/או האם ידוע לך על אירוע העלול לשמש
בסיס או עילה לתביעה נגדך?  לא  כן, פרט בטבלה להלן:
תאריך מהות התביעה סכום התביעה סכום הפיצוי
5 האם ויתרת לצד שלישי כלשהו על זכותך לתבעו במקרה נזק?  לא  כן, פרט:
הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל התשובות המופיעות בטופס הצעה זה הינן תשובות מלאות וכנות ואין בהן העלמה של עובדות העלולות להטעות את המבטח
בשיקוליו לקבלת הביטוח ו/או לקביעת גובה הפרמיה. המציע אחראי לנכונותן של ההצהרות שבהצעה זו, החתומה על ידו או בשמו, גם אם לא נכתבו על ידו. במידה
ויתברר למבטח, כי תשובה או תשובות שניתנו לשאלות בהצעה זו אינן מלאות וכנות או שהינן כוזבות, ייפגעו זכויותיו על פי הפוליסה והמבטח יהיה זכאי לכל הסעדים
המוקנים לו בחוק. ידוע לי/לנו כי השובות לשאלות המופיעות בטופס הצעה זו הינן הביס לפוליסה וטפס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

תאריך שם המציע חתימת המציע
הערות חותמת דואר נכנס (לשימוש החברה בלבד)
הכיסוי ייכנס לתוקפו לאחר אישור החברה
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, הצעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » הצעה » טופס הצעה לביטוח ביטול מופע – ביטוח כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח ביטול מופע - ביטוח כללי להורדה

דילוג לתוכן