טופס הצעה לביטוח חיות מחמד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח חיות מחמד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח חיות מחמד להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח חיות מחמד?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח חיות מחמד - טופס הצעהחיותא

מטרת הטופס: הטופס משמש להצעת ביטוח לחיות מחמד, כגון כלבים וחתולים, ומאפשר למבוטח לספק מידע על חיות המחמד שלו ולקבוע פרטים עבור הביטוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של בעל חיית המחמד (שם, תאריך לידה, טלפון, כתובת).
2. פרטי חיית המחמד (שם, גזע, תאריך לידה, מספר רשיון, סימנים בולטים, מספר שבב, רופא מטפל, כתובת).
3. פרטים נוספים על חיית המחמד (מין, מתי טופל לאחרונה, מחלות קיימות, מומים ופגמים, מידע מהותי נוסף).
4. האם בעל חיית המחמד נתבע בעבר בשל או בקשר לבעל החיים? (כלול בשאלה על תקופות בעיות אורטופדיות וטופות קבועות).
5. הצהרת בעל הפוליסה (במהלך מילוי הטופס).

מידע נוסף:
- הטופס מאפשר לבעל חיית המחמד לבחור במספר תשלומים ואמצעי תשלום (מזומן או כרטיס אשראי).
- דמי אשראי מחושבים על כל תשלום בפועל ונמצאים בהתאם לריבית שנתית אפקטיבית.
- בעל הפוליסה צריך לעדכן את החברה על כל שינוי במצב בריאות חיית המחמד.
- הטופס יתווסף לפוליסת הביטוח ויהווה חלק ממנה.

מטרת הטופס היא לאפשר לבעל חיית המחמד לקבוע את הפרטים הנדרשים לביטוח ולהעביר את המידע הרלוונטי לחברת הביטוח.

טופס הצעה לביטוח חיות מחמד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח חיות מחמד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח חיות מחמד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח חיות מחמד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הצעה
חיותא - לביטוח חיות מחמד
מתאריך עד תאריך בחצות
תקופת הביטוח
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
פוליסה זו נועדה לכלבים ולחתולים מעל גיל חודשיים ועד גיל 8
המפורטים להלן. הנני מבקש מחברת שומרה לבטח את כלבי / חתולי אשר פרטיהם רשומים מטה בפוליסה עבור כלבים וחתולים כפוף לתנאים
תשומת לב המבוטח מופנית לכך כי עפ”י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א - 1981 כל השאלות יחשבו כענין מהותי.
שם הסוכן: מס’ הסוכן: פוליסה:
שם בעל חיית המחמד תאריך לידה טלפון
רחוב מס’ עיר מיקוד כתובת דוא”ל
מס’
ת”ז
בעלים של חיית מחמד (מעל גיל 18(
חותמת החברה/ מחוז
ותאריך קבלה
שם גזע תאריך לידה *לפי מאגר הכלבים של משרד החקלאות
מס’ רשיון צבע סימנים בולטים מספר שבב
שם רופא מטפל כתובת
פרטי חיית מחמד
כלב חתול זכר נקבה
מתי טופל לאחרונה ע”י רופא? מדוע?
מחלות קיימות אם כן, פרט:
מומים ופגמים אם כן, פרט:
מידע מהותי
חיות מחמד נוספות בבית
האם בעל חיית המחמד, נתבע בעבר בשל או בקשר לבעל החיים?
אם בעל החיים נשך או פגע באדם כלשהו
כן לא
ניתוחים בעבר כן לא אם כן, פרט:
כן לא
תרופות קבועות כן לא אם כן, פרט:
בעיות אורטופדיות כן לא אם כן, פרט:
כן ל א . אם כן, פרט:
כן ל א . אם כן, פרט:
גבולות אחריות למקרה 000,200 ש”ח גבולות אחריות לתקופה 000,400 ש”ח
לא ניתן לבטח כלבים השייכים לגזעים הבאים: אמריקן סטאפורדשייר, בול טרייר (אמסטאף), סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי),
דוגה ארגנטינאי, טוסה יפני, פיט בול טרייר, פילה בריזלאי, רוטווילר, רועה קווקזי, רועה תורכי.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
כן לא
הצעת הביטוח תכנס לתוקפה רק לאחר שהגיעה למשרד החברה ואושרה על ידה. לאחר קבלתה על ידי החברה תצורף הצעה זו לפוליסה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
06/2022 מהדורת
Dummy Textטופס הצעה
חיותא - לביטוח חיות מחמד
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
06/2022 מהדורת
אני הח”מ נותן בזה רשות לכל הרופאים, המוסדות ובתי החולים ו/או עובדיה הרפואיים וספקיהם הרפואיים, למסור לשומרה חברה לביטוח בע”מ (להלן “המבקש”), מצב בריאותי ו/או
על כל מחלה שחלתה בה חיית המחמד בעבר ו/או שחיית המחמד חולה בה כעת ו/או מחלה שתחלה בה בעתיד, והנני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם מחובת שמירה על סודיות
רפואית בכל הנוגע למצב בריאות ו/או מחלות חיית המחמד כנ”ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא בקשר להנ”ל. כתב ויתור
ז ה מ חיי ב או תי, א ת עז בו ני ו ב אי כו חי ה חו קיי ם ו כ ל מי שי בו א ב מקומי.
ת א רי ך ח תי מ ת ה מ צי ע / ה מ בו טח
ויתור סודיות
אני הח”מ מצהיר בזה שהתשובות הינן נכונות ואמיתיות ושלא העלמתי ו/או השמטתי ענין מהותי הנוגע לביטוח זה לרבות חיית המחמד המבוטחת. הנני מסכים להודיע מיד לחברה על
כל שינוי שיחול במצב בריאות חיית המחמד. כמו כן, הנני מסכים שההצעה וההצהרה הזו, בין שנכתבה בעצם ידי ובין שלא על ידי, יוחזקו במאגרי מידע ממוחשב, כפי קביעת המבטח,
ואם תתקבל ההצעה הזאת אני מוכן לקבל את הפוליסה שיוציא המבטח בהתאם לתנאיו ומתחייב לשלם את הפרמיה במלואה במועד. ידוע לי ואני מסכים לכך שקבלת הצעת הביטוח
כפופה לתנאי מתלה שאשלם בתוך 30 יום מיום הגשת ההצעה לפחות את תשלום הפרמיה הראשון. אם לא נעשה כן, תבוטל הפוליסה אוטומטית בתום המועד האמור ולא תהיה
בתוקף. הצעה זו על נספחיה תצורף לפוליסת הביטוח שאני מבקש להוציא לי ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה שתוצא על ידכם בעתיד.
ח תי מ ת ה סוכן ת א רי ך ח תי מ ת ה מ צי ע / ה מ בו ט ח
הצהרת בעל הפוליסה
הצהרה לחתימת הסוכן
בהתאם לאמור בחוזר המפקח מספר 12-1-2015" צירוף לביטוח", הנני מצהיר כדלקמן:
5 .קיבלתי את הסכמת המבוטח לעריכת הביטוח האמור חתימה וחותמת הסוכן 4 .מסרתי למבוטח את תקופת הביטוח המדויקת בה יהיה הביטוח בתוקף, וכן כל פרט מהותי אחר הנוגע לביטוח אותו רכש. 3 .מסרתי למבוטח סכומי הביטוח המדויקים שיהיה עליו לשלם. 2 .פירטתי בפני המבוטח את עיקרי הכיסויים להם הוא זכאי במסגרת הפוליסה אשר רכש. 1 .בטרם רכישת הביטוח, בוצעה על ידי בדיקה מקיפה לצורכי המבוטח, ובהתאם לכך התאמתי למבוטח הביטוח והכיסויים אותם רכש.
גביה
1 . מספר התשלומים בפועל יקבע עפ"י בחירתך, או בהתאם לכמות התשלומים
הוראת קבע: כרטיס אשראי: שניתן לגבות בפועל ועד חודשיים לפני תום תקופת הביטוח, לפי הנמוך מהשניים.
2 .דמי הביטוח ישולמו בתשלומים שווים ורצופים, בתוספת דמי אשראי ובפוליסה
כרטיס: 3 .דמי אשראי בפוליסה זו (באם מחויבים) מחושבים לפי ריבית שנתית אפקטיבית מס’ שקלית - צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת הביטוח.
שלא תעלה על שיעור של %10 לשנה. דמי אשראי מחושבים על כל תשלום
ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן, סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה,
סוג בהתאם לגביה בפועל.
כרטיס: תוקף: דמי אשראי מחושבים על כל תשלום ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן,
סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה, בהתאם לגביה בפועל.
4 .בגין תשלום במזומן (פירעון של מלוא הפרמיה הנקובה בפועל לחברה תוך 28
יום מיום תחילת הביטוח) לא יגבו דמי אשראי והפרשי הצמדה.
על 5 .בפוליסה המופקת ללא אמצעי תשלום, יחושב סכום דמי האשראי לפי 10 חודשי
שם: תשלום מעת תחילת הביטוח ויבוצע חישוב סופי כאמור לעיל, בהתאם לגביה בפועל.
6 .בנוסף לזכויות המבטח על פי כל דין, יהיה רשאי המבטח לגבות מהמבוטח
הוצאות הנובעות מאי עמידת המבוטח בהתחייבויותיו כלפי המבטח. גביית
מס’ מס’ ההוצאות יכול שתתבצע בדרך של ניכוי ו/או קיזוז מכל סכום שמגיע למבוטח
ת.ז. תשלומים: מהמבטח או בחיובן בנוסף לסכום הפרמיה.
נא למלא -
‘טופס הוראה לחיוב חשבון’
אבקש לקבל עדכונים והודעות משומרה, לרבות הודעות חוב, רק באמצעים דיגיטליים (מייל / מסרון SMS(
אמצעי דיוור

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח חיות מחמד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח חיות מחמד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח חיות מחמד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח חיות מחמד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח חיות מחמד

פקס: 03-9291445
כתובת לשליחת מכתבים: הסיבים 23, פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שומרה ביטוח, כללי
טופס קל » חברות ביטוח » שומרה ביטוח » כללי » טופס הצעה לביטוח חיות מחמד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח חיות מחמד להורדה

דילוג לתוכן