טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834 להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח עסקים - הצעה לביטוח - מגדל לעסק - בית כנסת - טופס 834

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד במגדל לעסק, בית כנסת, ומשמש להצעת ביטוח מגדל לעסק בית הכנסת המסוים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד לביטוח:
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר טלפון
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, כניסה, יישוב, מיקוד)
- מספר טלפון נייד
- דואר אלקטרוני
- האם מבקש לקבל הודעות ומסמכים מטעם החברה

2. פרטי העסק:
- מספר זהות/דרכון/ח"פ/ח"צ
- שם העסק
- מספר טלפון
- כתובת העסק (רחוב, מס' יישוב, מיקוד)

3. תקופת הביטוח:
- מתאריך עד תאריך בחצות

4. אופן התשלום:
- מזומן
- כרטיס אשראי
- הסדר "שירות שיקים"

5. תיאור המבנה המוצע לביטוח:
- הגג
- מספר קומות
- במבנה העסק נמצא בקומה
- שטח העסק

6. שיעבוד הרכוש המוצע לביטוח:
- האם יש שיעבוד לרכוש המוצע לביטוח?
- לציין לרבות את הפרטים הרלוונטיים.

7. תאור העסקים בשכנות לעסק המוצע לביטוח.

8. אמצעי בטיחות/מיגון בעסק המוצע לביטוח, כולל:
- סקר ביטחוני
- הגנות מפני סיכוני אש
- הגנות מפני סיכוני פריצה
- הגנות לספרי תורה
- מערכת אזעקה

9. הצהרות והסכמות בנוגע למידע הנמסר והשימוש בו לצורך הביטוח.

10. הסכמה לפניות שיווקיות.

כתובת החברה לביטוח: מגדל חברה לביטוח בע"מ

סוכן מס' פוליסה: מספר פוליסה מוענק למועמד לביטוח.

כל המידע שמוזן בטופס משמש כבסיס להצעת ביטוח מגדל לעסק בית הכנסת הנמצא בשכנות העסק, והטופס מתוכנן לשמש במגוון פרטי הביטוח בהתאם לצרכי המועמד.

טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם הסוכן מספר סוכן
מרחב מספר פוליסה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
הצעה לביטוח מגדל לעסק - בית כנסת יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
טופס מספר 834
א. פרטי המועמד לביטוח
מספר זהות שם משפחה שם פרטי מספר טלפון
כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה כניסה יישוב מיקוד
מספר טלפון מספר טלפון נייד דואר אלקטרוני
אני מבקש לקבל הודעות ומסמכים מטעם החברה (לרבות: דף פרטי ביטוח, תנאי הפוליסה) באמצעי שלהלן:
באמצעי דיגיטלי - מסרון באמצעי דיגיטלי - דואר אלקטרוני דואר ישראל
ב. פרטי העסק
מספר זהות/דרכון/ח"פ/ח"צ שם העסק מספר טלפון
כתובת העסק (רחוב) מספר יישוב מיקוד
ג. תקופת הביטוח
מתאריך עד תאריך בחצות
ד. אופן התשלום
מזומן כרטיס אשראי (לפי טופס התחייבות המצ"ב) הסדר "שירות שיקים" (לפי טופס התחייבות המצ"ב)
כפוף להסכמת המבטח, יישאר בתוקפו הסדר התשלומים גם בשנות הביטוח הבאות, אלא אם כן יודיע המציע למבטח בכתב על רצונו לשנות זאת.
ה. תאור המבנה המוצע
מבנה בנוי מ: הגג בנוי מ: גיל המבנה מס' קומות במבנה העסק נמצא בקומה שטח העסק ברוטו
מ''ר
ו. זיקת המציע
זיקת המציע למבנה העסק המוצע לביטוח: בעלות שוכר אחר, פרט:
ז. שיעבוד הרכוש המוצע לביטוח
האם יש שיעבוד לרכוש המוצע לביטוח? לא כן, ציין לטובת מי השיעבוד:
ח. תאור העסקים בשכנות לעסק המוצע לביטוח
פרט אילו עסקים קיימים בשכנות לעסק המוצע לביטוח:
ט. אמצעי בטיחות/מיגון בעסק המוצע לביטוח
1 .האם קיים סקר? לא כן, פרט (שם הסוקר, תאריך):
2 .הגנות מפני סיכוני אש
מטפים מס': סוג: ברזי שריפה: מס': קוטר
גלאי עשן: אין יש, פרט:
האם נערכה בדיקת מערכת חשמל ע"י חשמלאי מוסמך? לא כן, פרט תאריך:
3 .הגנות מפני סיכוני פריצה
סוג ואמצעי נעילה / מיגון
חלונות
פתחים נוספים (לדוגמא: מזגנים)
סוג ואמצעי נעילה / מיגון
דלת כניסה
דלתות אחרות
4 .הגנות לספרי תורה
היכן מאוחסנים ספרי התורה? ממה בנויה דלת ארון הקודש? איזו נעילה יש לדלת ארון הקודש?
5 .האם מותקנת מערכת אזעקה? לא כן, פרט: האם המערכת מחוברת למוקד? לא כן, פרט:
^
)80. 2202 הר ודהמ (237220002 ט ''קמ
4851
i9k
עמוד 1 מתוך 3 דפים 010288340103010822
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 28י. נסיון ביטוחי קודם של המציע
1 .האם העסק ו/או פעילותו (חלקו או כולו ) היה מבוטח בחמש שנים אחרונות במגדל? או בחברת ביטוח אחרת? לא כן, ציין שם חברה:
סוכן מס' פוליסה: תקופת ביטוח מ- עד
2 .האם נגרמו בחמש השנים האחרונות נזקים כתוצאה מסיכון המוצע לביטוח המפורט בהצעה?
לא כן, ציין כל נזק ומתי ארע:
אלו אמצעי הגנה ננקטו לאחר הנזק?
3 .האם חברת ביטוח כלשהי סירבה ו/או ביטלה אי פעם את פוליסת הביטוח / הצעה לביטוח או דרשה הגדלת דמי ביטוח או תנאים מיוחדים?
לא כן, פרט:
4 .האם הואשמת או הורשעת בעבירה פלילית (למעט עבירות תנועה ומס הכנסה) אשר עשויה להיות קשורה לכיסוי הביטוחי הניתן על פי הפוליסה?
לא כן, פרט:
יא. פירוט כיסויי הביטוח הנדרשים, תיאור וסכומי הביטוח
פרק הכיסוי סכום הביטוח תיאור
ביטוח רכוש מבנה
וסיכונים נלווים תכולה (למעט ספרי תורה)
ספרי תורה * כמות ספרי תורה
רעידת אדמה לא כן
נזקי טבע לא כן
פריצה ללא כיסוי עם כיסוי מלא
פריצה לספרי תורה בלבד
ביטוח חבות מעבידים גבול אחריות למקרה ולתקופה 000,000,20 ש"ח
מס' עובדים
מספר מושבים
ח"ש 1,000,000
ח"ש 2,000,000
ח"ש 3,000,000
ח"ש 4,000,000
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי גבול אחריות למקרה ולתקופה
לא כן
הרחבה בגין אולם אירועים בשכר במתחם
בית הכנסת עד 300 משתתפים
הערה: במידה והינך מעוניין בכיסויים ביטוחיים נוספים כגון: תאונות אישיות, כספים, טרור, ועוד,ניתן לפנות לסוכן הביטוח.
יב. הצהרות המועמד לביטוח
1 .הצהרה בדבר מרכיבי התכנית והתאמתם למועמד לביטוח:
מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") מסרה לי כי תכניות הביטוח המשווקות על ידה מעת לעת, לרבות התכנית נשוא הצעה זו, מפורסמות באתר האינטרנט של החברה.
מרכיבי התכנית הנרכשת לרבות הכיסויים הביטוחיים, פרמיית הביטוח, תקופת הביטוח, סכומי ביטוח וגבולות אחריות עיקריים, וכן אמצעי התשלום ותנאי התשלום האפשריים
הובאו לידיעתי. כמו כן, נמסר לי דבר קיומם /אי קיומם של חריגים לכיסוי הביטוחי ו/או השתתפות עצמית, וידוע לי כי באפשרותי לקבל מידע מפורט בעניין זה. כן ידוע לי, כי קיימות
בחברה תכניות ביטוח נוספות מסוגים שונים, הנבדלים מהתכנית הנרכשת בהרכב הכיסוי הביטוחי, בעלותם ובהיקפם, ואני מאשר כי התכנית אליה אני מבקש להתקבל, נבחרה
לאחר שמצאתי אותה מתאימה לצרכי. כמו כן נמסר לי כי מעת לעת מוציאה החברה תכניות חדשות וכי ראוי לבדוק ולברר בכל עת בעתיד את המוצר הנרכש ביחס לאלו שיהיו
קיימים בעתיד וכן כי הדינים השונים החלים על התכנית נשוא ההצעה עשויים להשתנות.
2 .הצהרה בדבר המידע שנמסר בהצעה
אני מצהיר בזה כי כל תשובותיי הנ"ל מלאות ונכונות, וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע"י המבטח. מוסכם בזאת כי הצעה זאת
תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבטח"). ידוע לי כי השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף 6
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981.
חתימה
וחותמת
שם
תאריך החותם
^
)80. 2202 הר ודהמ (237220002 ט ''קמ
4851
iCk
עמוד 2 מתוך 3 דפים 010288340203010822
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 28יב. הצהרות המועמד לביטוח - המשך
3 .הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות
אני מאשר שהמידע שמסרתי במסמך זה וכל מידע נוסף שאמסור, נמסר מרצוני ובהסכמתי, ולא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי כי המידע ישמר במאגרי המידע
של החברה ושל גופים בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ו/או מי מטעמן, וישמש לכל עניין הקשור לניהול, תפעול ושירות שוטף של פוליסות/תוכניות/מוצרים על שמי,
פילוח ועיבוד סטטיסטי, דיוור ישיר, יצירת קשר, שירותים נוספים וקיום חובות שבדין. אני מאשר כי המידע שמסרתי ואמסור יועבר לצדדים שלישיים, לצורך המטרות הנ"ל, כגון:
לסוכני ביטוח, מבטחי משנה וגורמים מתפעלים, (לרבות במקרה של שינוי במבנה התאגידי).
מדיניות הגנת הפרטיות של קבוצת מגדל זמינה עבורך באתר האינטרנט il.co.migdal.www://https או באפליקציה של החברה.
חתימה
וחותמת
שם
תאריך החותם
4 .הסכמה לפניות שיווקיות (רשות)
אני מעוניין כי המידע ישמש את מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן, לרבות סוכן הביטוח שלי, לצורך שיווק ודיוור ישיר אודות כיסויים
ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פנסיוניים, פיננסיים ואחרים ולפנייה בהצעה לרכישתם, וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית (דוא"ל), הודעת מסר קצר
(SMS ,(מערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח או
באתר מגדל או פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה. טלפון 9201010-03 ,דואר אלקטרוני il.co.migdal@mokedbi
חתימה
וחותמת
שם
תאריך החותם
יג. איתור מוצרי ביטוח בממשק אינטרנטי (להלן"הממשק")
לתשומת ליבך , רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל
וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם.
במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לנוחותך, תוכל למלא בקשה להסרת פרטיך מהממשק באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של
www.migdal.co.il :בכתובת חברתנו
לידיעתך, אי העברת הנתונים, תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
^
)80. 2202 הר ודהמ (237220002 ט ''קמ
4851
iMk
עמוד 3 מתוך 3 דפים 010288340303010822
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 28

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, ביטוח עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח עסקים » טופס הצעה לביטוח – "מגדל לעסק" – בית כנסת – טופס 834

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח - "מגדל לעסק" - בית כנסת - טופס 834 להורדה

דילוג לתוכן