טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת ביטוח עבודות קבלניות וכולל מידע מפורט אודות הפרוייקט שדרוש לבטחו, כולל מידע על המבוטח, האתר, הסיכונים האפשריים, והכיסויים הרצויים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרק א' - הרכוש המבוטח:
- שווי הפרוייקט
- חומרים או רכוש שסופקו על ידי מזמין הפרוייקט
- סה"כ שווי מלא של הפרוייקט בעת שיושלם
- אחריות הנדרשת כדי לכסות נזקי גוף ורכוש לאירוע אחד

2. פרק ב' - אחריות כלפי צד ג':
- תיאור הפרוייקט
- תנאי קרקע
- האם יבוצעו בו פיצוצים?
- פרט מבנים סמוכים ומרחקם מאתר ביצוע העבודה בקשר לסיכוני גוף ורכוש לצד ג'
- האם הגשת ב-3 השנים האחרונות תביעה לתשלום פיצויים לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות?

3. פרק ג' - חבות מעבידים:
- האם הינך מעסיק קטין, חניך, נוער
- מספר עובדים כולל באתר
- האם הינך מבטח לפי החוק לביטוח לאומי את כל העובדים המוצעים בזה לביטוח?
- האם הינך מעסיק בישראל פועלים שהם תושבי השטחים?
- האם יש קצין בטיחות / ועדת בטיחות באתר?
- האם היה פעם חיוב בדין או היטל קנס עקב הפרת חוקי הבטיחות בעבודה?

4. רעידת אדמה ונזקי טבע:
- האם ברצונך להרחיב הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים ולכלול נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה (רעש)?

כתובת המשרד הראשי:
הסיבים 23, פ"ת
טלפון: 03-9249588/4959381
פקס: 03-9258000

מועד הצטרפות:
הטופס מציין תאריכים ספציפיים שבהם יש להצטרף לביטוח ולשלם דמי הביטוח.

סעיף אחרון:
הטופס מכיל הצהרה של המצטרף המבקש את הביטוח, בה הוא מצהיר על נכונותו לספק מידע נכון ומלא ולשלם את דמי הביטוח במידה ותתקבל הצעת ביטוח. הוא גם מתחייב לקבל את הפוליסה ולשלם את הפרמיה הראשונה בזמן המועד הקבוע.

טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הצעה
לביטוח עבודות קבלניות
משרד ראשי: הסיבים 23 פ"ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
1 .שווי הפרוייקט עבורו נדרש הכיסוי (עבודות קבועות וזמניות כולל כל החומר)
2 .חומרים או רכוש שסופקו ע”י מזמין הפרוייקט
3 .סה”כ שווי מלא של הפרוייקט בעת שיושלם (סעיף 2+1(
פרק א’ - הרכוש המבוטח
ציין גבולות אחריות הנדרשים כדלקמן:
א. נזקי גוף ורכוש לאירוע אחד
ב. סה”כ לתקופת הביטוח
ג. האם ברצונך לקנות את ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי? כן לא
פרק ב’ - אחריות כלפי צד ג’
1 .תיאור הפרוייקט:
שטח האתר מ”ר, מס’ מבנים שיבנו , מס’ קומות בכל מבנה , מס’ מרתפים בכל מבנה , סה”כ שטח לבניה מ”ר
שטח ביסוס קרקע , עומק מירבי של חפירות (אם קיימות באתר) מטר, מרחק מבנה הקרוב ביותר לאתר מטר
מרחק מכביש / מדרכה הקרוב ביותר לאתר מטר, האם יבוצעו בו פיצוצים? כן לא
2 .תנאי קרקע: א. פרט סוג הקרקע בו מתבצעת העבודה (סלע, חול, עומק מי תהום, אדמת מילוי)
ב. ציין גובה האתר יחסית לסביבה (האם העבודה מתבצעת על רכס הר, בוואדי וכדומה)?
ג. ציין מרחק מהים, אגם או מקום מים אחר
3 .האם קיימים בשטח ביצוע העבודות זרימת מי גשם או ניקוז מים בתקופת הגשמים? לא כן
4 .פרט מבנים סמוכים ומרחקם מאתר ביצוע העבודה בקשר לסיכוני גוף ורכוש לצד ג’?
5 .האם הגשת ב-3 השנים האחרונות תביעה לתשלום פיצויים לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות? לא כן
אם כן, פרט
6 .בהתייחס לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, האם חברת ביטוח כלשהי במשך 3 השנים האחרונות דחתה את הצעתך?
לא כן. ביטלה הפוליסה? לא כן. אם כן, פרט
מס’
שם המבוטח מס’ טלפון מס’ נייד ת”ז/ח.פ.
כתובת המבוטח: שם הסוכן מס’ הסוכן
פרטי המבוטח
רחוב מס’ בית ישוב מס’ גוש וחלקה
תיאור הפרוייקט: מס’ חוזה מכרז
מקום הפרוייקט
מתאריך עד תאריך עד חצות
תקופת הביטוח
אופן גביה
מזומן ש”ש תשלומים סוג המטבע פרטי הבנק, סניף, חשבון מספר לקוח
1
4 .האם ברצונך להרחיב הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים ולכלול את ההרחבות כדלקמן, נא לציין ולנקוב בסכום הנדרש:
(עד %20 מערך הפרוייקט)
א. מתקנים וציוד קל כגון: פיגומים, כלי עבודה, אך לא ציוד כבד כגון: עגורנים וטרקטורים
ב. מבני עזר כגון: משרדים ומחסנים
ג. פינוי הריסות (על בסיס נזק ראשון)
ד. רכוש עליו מתבצע הפרוייקט (על בסיס נזק ראשון) השייך לאחד מיחידי המבוטח
ה. מבנים קיימים או רכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח (על בסיס נזק ראשון) שעשויים להיות מושפעים ע”י עבודות כגון: חפירות ותקיעת
כלונסאות
5 .האם ברצונך להרחיב הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים ולכלול נזקי פריצה וגניבה ביודעך כי השמירה באתר העבודה תבוצע ע”י אנשים המחזיקים
ברשיון תקף על פי “חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל”ב 1972 ?“כן לא. ציין שם חברת השמירה
6 .בהתייחסך לשאלה 5 לעיל, האם בחוזה ההתקשרות עם חברת השמירה ויתרת על זכותך לתבוע אותם בגין נזק לרכושך באתר העבודה? כן לא
רעידת אדמה ונזקי טבע: האם ברצונך להרחיב הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים ולכלול נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה (רעש)? כן לא
Dummy Textטופס הצעה
לביטוח עבודות קבלניות
1 .האם הינך מעסיק קטין, חניך, נוער לא כן. פרט כמה:
2 .מספר עובדים כולל באתר:
3 .האם הינך מבטח לפי החוק לביטוח לאומי את כל העובדים המוצעים בזה לביטוח ? כן לא
4 .האם הינך מעסיק בישראל פועלים שהם תושבי השטחים?
5 .האם יש קצין בטיחות / ועדת בטיחות באתר ? כן לא
6 .האם היה פעם חיוב בדין או היטל קנס עקב הפרת חוקי הבטיחות בעבודה?
7 .האם הגשת ב-3 השנים האחרונות תביעה עפ”י ביטוח חבות מעבידים?
פרק ג’ - חבות מעבידים
אני/ו מבקש/ים לערוך לי/לנו ביטוח עבודות קבלניות ע”י הפוליסה של חברתכם.
אני מצהיר בזה שכל תשובותי הנ”ל נכונות, מלאות וכנות וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע”י
החברה.
מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני לבין המבטחים.
ידוע לי כי השאלות בהצעת ביטוח זו תחשבנה כעניין מהותי עפ”י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תשמ”א - 1981.
הריני מסכים שהצהרה זו וכן הכלול בהצעה, בין שנכתבו במו ידי ובין שלא נכתבו על ידי, יוחזקו במאגר מידע ממוחשב, כפי קביעת המבטח, ואם
תתקבל ההצעה אני מוכן לקבל הפוליסה שיוציא המבטח בהתאם לתנאיו ומתחייב שקבלת הצעת הביטוח כפופה לתנאי מתלה שאשלם בתוך 30 יום
מהגשת ההצעה לפחות את תשלום הפרמיה הראשון.
אם לא אעשה כן, תבוטל הפוליסה אוטומטית בתום המועד האמור ולא תהיה בתוקף.
תאריך: חתימת הסוכן: חתימת המציע:
הצהרת המציע
2
משרד ראשי: הסיבים 23 פ"ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות

פקס: 03-9291445
כתובת לשליחת מכתבים: הסיבים 23, פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שומרה ביטוח, עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » שומרה ביטוח » עסקים » טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות להורדה

דילוג לתוכן