טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני

מטרת הטופס: הטופס משמש להצעת ביטוח קלקול סחורה משבר מכני, ומבקש מידע ופרטים מהמבוטח והמציע הביטוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים ועסקיים של המבוטח והמציע הביטוח.
2. מידע אודות הסחורה המבוטחת, כולל פרטים טכניים על מערכת הקירור.
3. שאלות אודות נזקים קודמים לסחורה והתנהגות חברות ביטוח אחרות.
4. שאלות על השגחה ובדיקות מתמדות על מכשירי הקירור והרישום.
5. פרטים אודות דמי אשראי ושיטת התשלומים.
6. הצהרות מציאות של המציע והמבוטח.
7. מינוי סוכן והצהרת המציע.

הטופס משמש להצעת ביטוח קלקול סחורה משבר מכני ומכיל מידע והצהרות של המציע והמבוטח, כולל פרטים אישיים, מידע טכני אודות הסחורה, פרטים אודות הביטוח ותנאי התשלום, והצהרות משום שניהם.

טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הצעה
לביטוח קלקול סחורה משבר מכני
(נספח לפוליסה לביטוח שבר מכני)
מספר הפוליסה לביטוח שבר מכני:
מס’
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה תאור ומהות העסק ת”ז/ח.פ.
רחוב מס’ עיר טלפון מען העסק המוצע לביטוח: מס’
מען פרטי: מס’
רחוב מס’ עיר טלפון
פרטי המציע
1
1 .האם הסחורה מבוטחת בחברות ביטוח אחרות
2 .האם ב-3 השנים האחרונות ארעו נזקים לסחורה שאוחסנה?
3 .האם חברת ביטוח כלשהי: 1 (דחתה הצעתך
2 (ביטלה הפוליסה ביוזמתה
3 (סרבה לחדש הפוליסה
פירוט נוסף:
4 .האם ציוד הקירור המוצע לביטוח נמצא בהשגחה מתמדת של אנשים מנוסים ומחובר למערכת אזעקה אוטומטית תקינה המופעלת על ידי מצברים,
המתריעים על שינוי טמפרטורה ועל שינוי בהרכב נוסחת האוויר, העלולים לגרום נזק לסחורה?
5 .האם קיימת השגחה מתמדת 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים, של אדם הבקיא בהפעלת הציוד ושיכול לפעול מיד למניעת או הקטנת כל נזק שיקרה?

6 .האם הינך מנהל ספר רישום מלאי יומי, לגבי הסחורה המאוחסנת, אשר בו מצוין סוג הסחורה וכמותה, לכל חדר מחדרי הקירור בנפרד?
7 .האם הינך מנהל מנהל יומן רישום טמפרטורה ולחות לפחות 3 פעמים ביממה, במרווח זמן של 6 שעות לפחות בין קריאה לקריאה. או לחילופין חותם על
סרט רשם טמפרטורה רציף אוטומטי?
8 .באחסנה באוויר מבוקר, האם הינך מנהל רישום יומי של הרכב נוסחת אוויר מבוקר לכל חדר בנפרד?
9 .האם הינך שומר על תקינות מכשירי הפיקוד והבקרה, על ידי בדיקתם וכיולם באמצעות מודד טמפרטורה מכויל, נפרד ובלתי תלוי לפחות אחת לשבועיים.
(בדיקה זו מחייבת להעשות בכל חדר בנפרד ולהרשם ביומן) ?
לא כן. פרט:
לא כן
לא כן
כן לא. פרט מה כן נעשה
כן לא. מה כן נעשה
כן לא. פרט מה קיים:
לא כן. פרט:
לא כן. פרט:
לא כן, אם כן נא ציין שם החברה:
לא כן, אם כן פרט מהות הנזק וסכום התביעה:
כן לא, אם לא פרט מה כן נעשה:
שאלות מהותיות
דו”ח סוקר מטעם החברה ייהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו
סכומי הביטוח
סכום ביטוח לסחורה המאוחסנת באוויר רגיל
סכום ביטוח לסחורה המאוחסנת באוויר מבוקר
תקופת הביטוח
תקופת הביטוח החל מתאריך עד תאריך בחצות.
06/2022 מהדורת
גביה
1 . מספר התשלומים בפועל יקבע עפ"י בחירתך, או בהתאם לכמות התשלומים
הוראת קבע: כרטיס אשראי: שניתן לגבות בפועל ועד חודשיים לפני תום תקופת הביטוח, לפי הנמוך מהשניים.
2 .דמי הביטוח ישולמו בתשלומים שווים ורצופים, בתוספת דמי אשראי ובפוליסה
כרטיס: 3 .דמי אשראי בפוליסה זו (באם מחויבים) מחושבים לפי ריבית שנתית אפקטיבית מס’ שקלית - צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת הביטוח.
שלא תעלה על שיעור של %10 לשנה. דמי אשראי מחושבים על כל תשלום
ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן, סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה,
סוג בהתאם לגביה בפועל.
כרטיס: תוקף: דמי אשראי מחושבים על כל תשלום ותשלום, לרבות התשלום האחרון. על כן,
סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה, בהתאם לגביה בפועל.
4 .בגין תשלום במזומן (פירעון של מלוא הפרמיה הנקובה בפועל לחברה תוך 28
יום מיום תחילת הביטוח) לא יגבו דמי אשראי והפרשי הצמדה.
על 5 .בפוליסה המופקת ללא אמצעי תשלום, יחושב סכום דמי האשראי לפי 10 חודשי
שם: תשלום מעת תחילת הביטוח ויבוצע חישוב סופי כאמור לעיל, בהתאם לגביה בפועל.
6 .בנוסף לזכויות המבטח על פי כל דין, יהיה רשאי המבטח לגבות מהמבוטח
הוצאות הנובעות מאי עמידת המבוטח בהתחייבויותיו כלפי המבטח. גביית
מס’ מס’ ההוצאות יכול שתתבצע בדרך של ניכוי ו/או קיזוז מכל סכום שמגיע למבוטח
ת.ז. תשלומים: מהמבטח או בחיובן בנוסף לסכום הפרמיה.
נא למלא -
‘טופס הוראה לחיוב חשבון’
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל
Dummy Textטופס הצעה
לביטוח קלקול סחורה משבר מכני
(נספח לפוליסה לביטוח שבר מכני)
06/2022 מהדורת 2
על פי סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981 נחשב הסוכן כשלוחו של המבטח. על פי דרישתך בכתב הנך יכול למנותו כשלוחך. אם אכן הנך מעוניין בכך, נבקשך
לחתום על נוסח הפנייה למבטח, לפי חוק חוזה הביטוח התשמ”א - 1981.
אני/ אנו החתום/ ים מטה ממנה/ ים את סוכן הביטוח ששמו רשום בהצעה זו להיות שלוחי/ נו לעניין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניין כריתת חוזה
הביטוח עם חברתכם.
מינוי סוכן
תאריך שם המציע חתימת המציע
אנו החתומים מטה מבקשים בזה להיות מבוטחים בביטוח קלקול סחורה משבר מכני ע”י ”שומרה חברה לביטוח” בהתאם לפרטים המובאים לעיל, והננו ערבים שההודעות
והתשובות דלעיל ומעבר לדף, שקראנו ובדקנו בעיון, הינן נכונות ומלאות ושום פרטים הנוגעים לסיכון לא הושמטו ולא הועלמו על ידנו. הננו מצהירים בזה, כי לא ידוע לנו
על כל תביעה משפטית או מקרה ביטוח העלול לשמש עילה לתביעה כלשהי נגדנו, הרינו מסכימים שהצהרה זו, עם ההודאות והתשובות שניתנו לעיל, ומעבר לדף נכתבו
בעצם ידנו ובין שלא על ידנו, תשמש יסוד לחוזה הביטוח המוצע בזה, ואם תתקבל ההצעה הזאת, אנו מוכנים לקבל את הפוליסה שתוציא החברה בהתאם לתנאיה והננו
מסכימים שנהיה אחראים לתשלום הפרמיה במלואה מיד לאחר קבלת הפוליסה. הרינו מצהירים בזה, כי המידע הכלול בהצעה זו ניתן מרצוננו ובהסכמתנו. ידוע לנו שמטרת
מסירה של המידע היא לצורך הפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העיניינים הנובעים מהפוליסה והקשורים אליה. הננו מסכימים כי המידע ימסר, לצורך עיבודו ואיחסונו,
לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א - 1981 .הננו מאשרים בחתימתנו כי קראנו והבנו את ההצהרה הרשומה לעיל
ואנו מסכימים לאמור בה.
שים לב: תוקף הביטוח יחול רק ביום הסכמת המבטח לקבל הצעה זו.
הצהרת המציע
תאריך שם המציע חתימת המציע
הצהרה לחתימת הסוכן
בהתאם לאמור בחוזר המפקח מספר 12-1-2015" צירוף לביטוח", הנני מצהיר כדלקמן:
1 .בטרם רכישת הביטוח, בוצעה על ידי בדיקה מקיפה לצורכי המבוטח, ובהתאם לכך התאמתי למבוטח הביטוח והכיסויים אותם רכש.
3 .מסרתי למבוטח סכומי הפרמיה המדויקים שיהיה עליו לשלם. חתימה וחותמת הסוכן 2 .פירטתי בפני המבוטח את עיקרי הכיסויים להם הוא זכאי במסגרת הפוליסה אשר רכש.
4 .מסרתי למבוטח את תקופת הביטוח המדויקת בה יהיה הביטוח בתוקף, וכן כל פרט מהותי אחר הנוגע לביטוח אותו רכש.
5 .קיבלתי את הסכמת המבוטח לעריכת הביטוח האמור
אבקש לקבל עדכונים והודעות משומרה, לרבות הודעות חוב, רק באמצעים דיגיטליים (מייל / מסרון SMS(
אמצעי דיוור
משרד ראשי: הסיבים 23 פ”ת 4959381
03-9249588 :פקס 03-9258000 :טל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני

פקס: 03-9291445
כתובת לשליחת מכתבים: הסיבים 23, פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שומרה ביטוח, עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » שומרה ביטוח » עסקים » טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני להורדה

דילוג לתוכן