טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר?

שם הטופס: טופס הצעת ביטוח רכוש במעבר ואחריות המוביל

מטרת הטופס:
טופס זה משמש להציע ביטוח רכוש במעבר ואחריות המוביל. המבוטח ממלא את הטופס כדי לקבל הצעה לביטוח מסוימת ולהתחייב לתנאי הפוליסה שיוצעו על ידי המבטחים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח, כולל שם משפחה, שם פרטי, שם חברה (אם רלוונטי), מספר תעודת זהות או מספר ח.פ, כתובת מגורים, טלפונים, דוא"ל.
2. פרטי הרכב המבוטח, כולל מספר רישוי וסוג הרכב, האם הרכב סגור, סוג הסגירה, סוג דפנות ארגז הרכב, האם קיימת הפרדה בין תא המטען ובין תא הנהג, והאם קיימים אמצעי מיגון.
3. הכיסוי הביטוחי הנדרש, כולל התנאים וההגבלות שלו, ואם הוגשו תביעות או דרישות בגין אובדן או נזק למטען המובל בשלוש השנים האחרונות.
4. היסטוריית ביטוחים קודמים של המבוטח, כולל האם נדרשו תנאים מיוחדים או פרמיה מוגדלת בזמן קבלת הביטוח בעבר או בעת חידושו.
5. פרטי התשלום: באמצעות הוראות קבע לחיוב חשבון, מחאות, או כרטיס אשראי.

טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עסקו או משלח ידו של המבוטח: ___________________________________________________________
תקופת הביטוח המבוקשת )יש לציין תאריך תחילה וסיום(: מיום __________________עד יום ___________________
הכיסוי המבוקש ביטוח רכוש במעבר רכוש במעבר כולל אחריות המוביל
פרוט הרכוש במעבר:
גבול אחריות להעברה אחת: _______________ ש“ח. סה“כ גבול אחריות לכל תקופת הביטוח: _______________ ₪
מספר כלי רכב המבוטחים: _____ )במידה ויותר מכלי רכב אחד, יש לצרף רשימה מפורטת, הכוללת את הפרטים כרשום מטה(
כלי הרכב עליו/עליהם מוטען הרכוש המובל:
משאיות: רישוי __________, רישוי __________, רישוי __________, רישוי __________
נגרר: רישוי __________, רישוי __________, רישוי __________, רישוי __________
מצ“ב רישיון רכב: לא, כן.
האם מרכב הרכב ו/או ארגז הרכב סגורים? כן, לא. באם כן יש לפרט אופן הסגירה:
_________________________________________________________________________________
האם דפנות ארגז הרכב עשויים: ברזנט, מתכת, חומר קשיח אחר, פרט:
_________________________________________________________________________________
האם קיימת הפרדה הין תא המטען ובין תא הנהג? לא, כן, אם כן קיימת הפרדה נא לפרט איזו הפרדה וכיצד מוגנת:
_________________________________________________________________________________
האם קיימים אמצעי מיגון: לא, כן )יש לפרט את כל סוגי ההגנות נגד פריצה וגניבה לכל פתחי הרכב:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
הכיסוי הביטוחי הנדרש הנו:
אש, התהפכות והתנגשות הרכב המוביל, פריקה וטעינה )אל כלי הרכב המוביל וממנו(.
הרחבה לסיכון פריצה - כן / לא, כולל בשעות הלילה משעה 00:20 ועד 00:06 - כן / לא
מודגש בזה כי הכיסוי הביטוחי כפוף לקיום הגנות ומיגון הנדרש ע"י המבטחת.
האם הוגשו נגד המציע תביעות או דרישות בגין אובדן או נזק למטען המובל על-ידו בשלוש השנים האחרונות?
כן / לא, אם כן- נא פרט: ___________________________________________________________,
האם המציע היה מבוטח בעבר? אם כן- שם המבטח:__________________, מצב אישור עבר ביטוחי כן / לא.
האם מבטח קודם: ביטל ביטוח קודם? כן / לא, דחה הצעתך לביטוח? כן / לא, סרב לחדש ביטוח? כן / לא
האם נדרשו תנאים מיוחדים או פרמיה מוגדלת בזמן קבלת הביטוח בעבר או בעת חידושו? כן / לא
אם ענית על אחת או יותר מהשאלות הנ"ל בחיוב, אנא פרט: )במקרה הצורך נא פרט על גבי דף נוסף(.
חתימה על טופס הצעת הביטוח אינה מקנה כיסוי מיידי
הכיסוי יכנס לתוקף רק עם אישור ההצעה ע"י מורשה חתימה מוסמך של קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח בע"מ
מס' סוכן: _________________________ שם הסוכן / סוכנות: _____________________________________
טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר ואחריות המוביל
ק.ש. מהדורה 17/04( 1
פרטי המציע: )המבוטח(
שם משפחה שם פרטי שם חברה מס' ת.ז. / ח.פ.
רחוב מס' בית עיר מיקוד
טלפון פקס טלפון נייד דוא"להנני מצהיר בזה כי ידוע לי, כי:
1 .מותנה בזה כי הרכוש במעבר המבוטח ארוז כיאות בהתאם לאופיו ולתנאי הובלתו.
2 .הכיסוי מפני סיכוני טבע ונזקי מים מכל סוג, מותנה בכך, כי כלי הרכב המוביל מוגן בכיסוי בלתי חדיר למים שהנו במצב תקין.
3 .הכיסוי הניתן על פי פוליסה זו בגין גניבת הרכוש המבוטח, ו/או נזק עקב פריצה ו/או נזק בזדון ו/או שוד לרכב המוביל, מותנה
בכך כי הרכוש המבוטח נמצא במכולה נעולה ו/או בתא מטען סגור ונעול במנעולי רתק 16 מ"מ מסוג רב בריח, ובקיום כל
אמצעי המיגון שנדרשו ע"י המבטח כשהם במצב תקין ומופעלים בכל עת שהרכב בלתי מאוייש. בשעות החשיכה, לאחר סיום
שעות העבודה וכן בשבתות ובמועדי חג, בנוסף לאמצעי המיגון, שנרכשו ע"י המבטח, תוקף הביטוח מותנה בחניית הרכב
בחניון מוסדר, בו מתבצעת שמירה מתמדת ורצופה באמצעות ובאחריות של חברת שמירה המחזיקה ברשיון תקף עפ"י חוק
החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 1992 ,והחברה מעסיקה בתפקידי שמירה אנשים בעלי רשיון עפ"י החוק הנ"ל ו/או
עפ"י היתר ממשטרת ישראל לפעול ו/או לעסוק בשמירה.
4 .אם המטען נשאר על נגרר אשר אינו מחובר לגורר, הביטוח מותנה בכך, כי הנגרר יחנה בחניון המוגדר לעיל, וכי הנגרר יהיה
מוגן באמצעות רתק לנעילת נגרר מדגם ג'ויסט לפין הגרירה ו/או מנעול רב-בריח הנועל את פין וו הגרירה.
מודגש בזה כי הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
על המציע לעיין בפוליסה ולוודא שהכיסוי מתאים לצרכיו.
הצהרה
הנני מצהיר בזה שכל הפרטים לעיל הנם נכונים, וכי לא הסתרתי שום עובדה העלולה להשפיע על הסיכון המבוטח או על החלטת
המבטחים לבטח את הרכוש והסיכונים כמפורט לעיל.
אני מבקש מקש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח בע"מ להוציא לי פוליסה בהתאם לפרטים לעיל, לפי התנאים שיוסדרו בין
סוכנות הביטוח ובין המבטחים לסוג ביטוח זה.
הריני מסכים שהצהרה זו וכן כל הפרטים הכלולים בטופס זה, בין שנכתבו ע"י ובין שלא נכתבו ע"י, יוחזקו במאגר מידע ממוחשב לפי
קביעתכם או קביעת המבטחים, ואם תתקבל ההצעה, אני מוכן לקבל את הפוליסה שיוציא המבטח בהתאם לתנאיו.
תאריך: ________________ שם החותם )מורשה חתימה כאשר מדובר בחברה(: _____________________________
חתימה )וחותמת - אם מדובר בחברה(: ________________________________
הריני/ו ממנה/ים בזה את סוכן הביטוח מוסר כתב זה להיות שולחי/נו לכריתת החוזה עם החברה, ולכל משא ומתן בעניינינו
חתימת המציע: _________________________________________________
אופן התשלום:
• הוראות קבע לחיוב חשבון )יש לצרף טופס הרשאה בנקאית(:
מס' חשבון ___________________________ סניף ________ בנק _______________ מס' תשלומים _____
• המחאות )עד 4 המחאות. תאריך פירעון המחאה ראשונה - יום תחילת הביטוח(.
• כרטיס אשראי: סוג: ויזה/ישראכרט/דיינרס, מספר ______________________ תוקף: _____ מס' תשלומים: _____
שם בעל הכרטיס: ____________________________ ת.ז: ___________________
ק.ש. מהדורה 17/04( 2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » קש סוכנות לביטוח » הצעות לביטוח » טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח רכוש במעבר להורדה

דילוג לתוכן