טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021?

שם הטופס: טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת ביטוח חובה תו סוחר רכב.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הסוכן: שם הסוכן, מספר הסוכן, שם הסוכנות, מספר הפוליסה הקודמת.
2. פרטי הרשאים לנהוג ברכב: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שנת קבלת רישיון נהיגה, תקופת הביטוח.
3. אופן התשלום: בחירה בין גביה רגילה, כרטיס אשראי, ושיק.
4. פרטי המועמד לביטוח: שם משפחה/חברה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, עיסוק/משלח יד, תאריך לידה, כתובת מגורים ופרטי יצירת קשר.
5. סוג הרכב: בחירה מתוך רשימה של סוגי רכבים.
6. שימוש ברכב: בחירה מתוך רשימה של מטרות שימוש ברכב.
7. וותק ביטוח: הצטרפות לביטוח בשנים האחרונות.
8. היסטוריית ביטוח: מידע על תביעות נזק וביטוחים קודמים.
9. פרטי החברה המבטחת: שם החברה, מספר תביעות נזק, שנת הביטוח האחרונה.
10. הצהרות והסכמות: הצהרות מבוטח וסוכן בנוגע למידע והסכמות לשימוש במידע על ידי החברה.
11. הסכמה לשימוש במידע: הסכמת המבוטח לשימוש במידע שמסר בטופס.

טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
31923.23 סטודיוהראל 09/2021
קוד מסמך - 14503
הצעה לביטוח חובה תו סוחר
יש למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
א פרטי הסוכן
מס' הסוכן שם הסוכן שם הסוכנות מס' הפוליסה מס' פוליסה קודם
ג מספר רישוי
מספר לוחית זיהוי ״במבחן״
ד פרטי הרשאים לנהוג ברכב
שם פרטי שם משפחה מס' ת.זהות תאריך לידה שנת קבלת רישיון נהיגה
ה תקופת הביטוח
מיום / / עד יום / / בחצות.
ו אופן התשלום
גביה רגילה כרטיס אשראי שירות שקים
ב פרטי המועמד לביטוח
שם משפחה / חברה שם פרטי מס' ת.זהות
עיסוק / משלח יד תאריך לידה ותק בנהיגה
רחוב מס' ישוב מיקוד
טלפון + קידומת טלפון נייד כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת דיוורים : MAIL-E

(09/21 מהדורה(
ז סוג הרכב
כלי רכב עד 5.3 טון אופנוע טרקטורון כלי רכב מסחרי מעל 5.3 טון מונית אוטובוס
רכב מיוחד:
נגרר נתמך ציוד הנדסי מלגזות אחר פרט:
השימוש ברכב הינו למטרות:
סחר רכב תצוגה בדיקת רכב תחזוקת רכב תיקון רכב בחינת רכב
אחר פרט:
ח וותק ביטוחי
ציין את מס׳ התביעות ב-3 השנים האחרונות וחברת הביטוח בה בוטח הרכב:
תקופת הביטוח שם החברה המבטחת מס׳ תביעות נזק
שנת ביטוח אחרונה צד ג׳ רכוש גוף רכב המבוטח
שנת ביטוח לפני אחרונה צד ג׳ רכוש גוף רכב המבוטח
שנת הביטוח שנתיים לפני האחרונה צד ג׳ רכוש גוף רכב המבוטח
האם ב-3 שנים אחרונות, חברת ביטוח דחתה את בקשתך לביטוח? לא כן, פרט:
האם ב-3 שנים אחרונות, חברת ביטוח ביטלה או סירבה לחדש את הפוליסה? לא כן, פרט:
Dummy Textעמוד 2 מתוך 2
31923.23 סטודיוהראל 09/2021
קוד מסמך - 14503
ט תגמולי ביטוח
בביטוח מקיף לרכב המחירון המשמש בסיס לקביעת ערך השוק של הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן מוחלט של כלי הרכב או גניבתו, הוא
"מחירון מכוניות משומשות וחדשות", כפי שיפורסם ע״י יצחק לוי בהוצאת תעבורה וסקרים בע״מ, סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. במחירון זה מופיעות
טבלאות המפרטות משתנים שונים המשפיעים על ערך מכונית משומשת. משתנים אלו ילקחו בחשבון בעת קביעת ערך השוק של הרכב לצורך תגמולי
הביטוח, ותגמולי הביטוח יוגדלו או יופחתו בגין משתנים אלו על פי שיעורי השינוי המופיעים במחירון הנ״ל. מובהר בזאת כי סכום דמי הביטוח (הפרמיה)
בגין הרכב המבוטח לא הושפע בשל משתנים אלו. לדוגמא: אם הרכב המבוטח הוא רכב ששנת ייצורו קודמת ליום קרות מקרה ביטוח ב-4 שנים, והוא היה
בבעלותם של שלושה בעלים קודמים - יופחתו, עפ'׳י המחירון הנ״ל, %4 משווי הרכב המופיע במחירון. ולדוגמא: אם שנת הייצור של הרכב המבוטח קודמת
ליום קרות מקרה הביטוח ב-4 שנים, מחירו במחירון מותאם לרכב שנסע במשך זמן זה 000,60 ק"מ בממוצע. אם הרכב נסע רק 000,44 ק"מ - יוספו, עפ'׳י
המחירון הנ"ל, %4 לשווי הרכב המופיע במחירון.
יא קבלת דבר פרסומת
הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך
אליהן), הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג
אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS .(אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה
קודמת, בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת pirsum/il.co.hrl.www
או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, חטיבת ביטוח כללי, אבא הלל 3 ,ת"ד 1951 ,רמת גן 5211802 ,או באמצעות פנייה טלפונית למספר
.03-7547777
טו אחזור מידע אישי
לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי "הראל", ככל שההצעה תאושר ותופס פוליסת ביטוח בהתאם – המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר
ישלחו אליך מחברת הראל, יופיעו במסגרת ה-"אזור האישי" שלך באתר הראל.
י הצהרת המבקש/מציע
1 .אני הח"מ מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות, מלאות וכנות ושלא העלמתי כל עניין מהותי הנוגע לביטוח זה. הנני
מסכים/ה להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי, לרבות שינוי שיחול במקצועי או במשלוח יד, במצב בריאותי, או על דבר סידור ביטוחים
נוספים. כמו כן, הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי, בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי, תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין הראל חברה לביטוח בע"מ. אני
מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה במגיעה בגינה.
2 .מציע/ה נכבד/ה! כדי למנוע אי הבנות ואי דיוקים, הנך מתבקש/ת לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט שישלחו אלייך אחרי הפקת הפוליסה ולהעיר את
הערותייך בהקדם האפשרי, בכל מקרה שבו תמצא/י כי הפוליסה אינה תואמת את הצעתך.
3 .המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני והסכמתי המלאה.
4 .אינך רשאי למסור פרטים של אדם אחר בטופס זה, אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו לשימוש הראל במידע כאמור בטופס זה
ובהסכמות שתסמן.
תאריך: מס' תעודת זהות: חתימת המציע:
אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. המידע
ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע״מ וחברות בנות שלה) וצדדים שלישיים
הפועלים עבורן והן ו/או מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים ניתן
למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה.
לידיעתך, אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף, עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות, הוספתם נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם
או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה. תשומת ליבך כי בהיעדר כיסוי לפרק מסוים- לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.
יב הסכמה לשימוש במידע
אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת
הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע«מ וחברות בנות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר
מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי
מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע
לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.
תאריך: שם המציע: חתימה:
יג הצהרת סוכן לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח התואמת לצרכיו
אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח והצעתי לו/הם ביטוח ו/או הוספת כיסוי,
הרחבה או כתב שירות לפוליסת ביטוח קיימת, התואם/ים לצרכיו/הם.
תאריך: שם הסוכן: חתימה:
יד הסכמה על שימוש במידע לצורך כיסוי בביטוח חובה לרכב
הריני מאשר ומסכים בחתימת ידי כי:
1 .על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) התשס"ד-2004) להלן התקנות), חלק מפרטי המידע שנמסרו על ידי לעיל,
שישמשו לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב (להלן התעודה) על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל-1970) להלן-נתוני
החיתום), יועברו למאגר המידע (להלן-מאגר המידע) שהוקם על פי הוראות התקנות וייבדקו באמצעותו.
2 .במקרה של תקלה טכנית בתקשורת עם מאגר המידע או במקרה של הפקת תעודה שלא בשעות פעילות מאגר המידע, תוכל הראל חברה לביטוח
בע״מ לאמת את נתוני החיתום על ידי העברתם למאגר המידע באצווה (BATCH.(
תאריך: מס' תעודת זהות: חתימת המועמד לביטוח:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » ביטוח רכב » טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח תו סוחר מהדורת ספטמבר 2021 להורדה

דילוג לתוכן