טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי להדפסה

מה זה טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי?

שם הטופס: טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית PRODUCT AND OMISSIONS AND ERRORS

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לבקשת הצעת מחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות בתחום ההייטק, ובעיקר מתמודד עם סיכונים שקשורים לשגיאות והשמטות במוצרים ובשירותים שמספקה החברה המבקשת הביטוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם החברה שמבקשת הביטוח.
2. כתובת החברה.
3. מספר החברה.
4. כתובת האתר האינטרנטי של החברה.
5. הגבלות האחריות המבוקשות לכל מקרה ולתקופה מסוימת.
6. הכנסות שנתיות משוערות באלפי דולרים ארה"ב.
7. מספר העובדים בחברה.
8. תיאור קצר של המוצרים או השירותים שהחברה מספקת.
9. האם הייתה או תהיה שינויים בפעילות החברה מאז סיום הפוליסה הקודמת.
10. האם הייתה או תהיה שינויים בשווקים בהם החברה מספקת את השירותים או המוצרים שלה.
11. האם הייתה התרעה או התראה בכתב או בע"פ בנוגע לתביעה פוטנציאלית או בפועל כנגד החברה.
12. האם קיימת תביעה חומרית כרגע כנגד החברה או נגד מניותיה או נגד דירקטוריה כלשהי.
13. האם ידועות כל תלונות, מחלוקות או נסיבות אחרות שעשויות להוביל לתביעה נגד החברה.

טופס זה אינו מהווה התחייבות או מחויבות לביטוח, אך משמש כבסיס להנפקת פוליסה.

טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201066 | מהדורת מאי 2016 | דף 1 מתוך 3
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom
טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית PRODUCT AND OMISSIONS AND ERRORS
(כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) (Coverage made Claims (ומוצר לחברות 'הייטק' APPLICATION RENEWAL INSURANCE LIABILITY
מס׳ הסוכן שם סוכן מספר סניף
* Some sections of the application will not apply to your frm. לחברתכם רלוונטיים אינם הצעה בטופס מסוימים שסעיפים יתכן*
Where this is the case, please mark “not applicable” (N/A). (ר“ל“ (רלוונטי לא ”סמנו אנא אלה בסעיפים ולפיכך
**הסעיפים המודגשים הינם מהותיים לצורך כריתת חוזה הביטוח
1. Name of Company To Be Insured: ביטוח המבקשת החברה שם. 1
או החברות הקשורות שיש לבטח). (insured be to companies affliated) יש לכלול גם את שמות כל חברות הבת or subsidiary all of names Include(
2. Address רשומה כתובת. 2
3. Company Number .פ.ח. 3
4. Website address ***בית אתר. 4
*** מובהר כי המידע הקיים באתר, אינו מהווה תחליף לשאלות ספציפיות להן נדרש מענה בטופס
5. Requested Limits of Liability for any one
occurrence and in the aggregate :ולתקופה למקרה המבוקש אחריות גבול .5
6. Annual Turnover in thousands US$: :$ באלפי שנתי מכירות מחזור. 6
ישראל Israel ארה"ב/קנדה Canada/USA יתר העולם ROW
שנה קודמת: :Year Previous
שנה נוכחית: :year Current
Estimation for next year: :הבאה לשנה הערכה
7. Number of employees: :עובדים מספר. 7
8. Brief Description of Products/Services שירותים / המוצרים אודות ומלא מדויק תאור. 8
(נא לצרף פרופיל חברה) : :(Profle Company attached please(
9. Has there been / will be any change in the breakdown of החברה פעילות בפילוח שינוי לחול צפוי / חל האם. 9 Yes  כן No  the company’s operation from the expiry policy? לא? הפוקעת מהפוליסה
Please Specify in the table below the breakdown of the company’s : להיום נכון החברה פעילות פילוח שלהלן בטבלה פרט נא
operation up to date:
Hardware Manufacturing including marketing and sales % ושיווק מכירה לרבות חומרה ייצור
שיווק חומרה בלבד % only marketing Hardware
התקנת חומרה % installation Hardware
Pre Packaged software - Marketing % מדף תוכנת שיווק
Pre Packaged software- Marketing & Development % מדף תוכנת ושיווק פיתוח
פיתוח ושיווק תוכנה עם התאמה אישית ללקוח % Development & Marketing - software Customized
(*) פיתוח / שיווק תוכנת הצפנה/ פענוח או מוצרים קשורים % decrypting /encrypting of marketing and Development(*)
software or related products of any kind
(*) Development and marketing of software in respect of any % כלשהן כלכליות עסקאות בדבר תוכנה שיווק / פיתוח(*)
fnancial transactions (i.e. software of Banks, fnancial (כלכליים מוסדות, בנקים של תוכנות: לדוגמה (institutes etc.)
Dummy Textהפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201066 | מהדורת מאי 2016 | דף 2 מתוך 3
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom
Installation of Network or Communications Software % תקשורת ורשתות תוכנה מערכות התקנת
שרותי עיבוד נתונים, שיתוף מערכות (כדוגמת שרת) % Services Processing, sharing Time, Entry Data
ייעוץ, בעיקר בתכנות או שירותים מיוחדים % Services or Programming Speciality, Consulting
Maintenance of Service for hardware & software % תוכנה/לחומרה תחזוקה שירותי
שירותי תמיכה / הדרכה % services support / Training
Temporary Leasing of Computer programmers % מתכנתים של השכרה
פיתוח ואחזקה של אתרי אינטרנט % development & maintenance – websites Internet
אחסנת אתרים % hosting Web
(*) אספקת שרותי אינטרנט/ ספק שירותי אינטרנט % Provider Access /Service Internet(*)
(*) מסחר אלקטרוני (פרסום, קנייה ומכירה של מוצרים דרך % or/and development software including – Commerce-E(*)
האינטרנט) לרבות פיתוח תוכנה ו/או הפעלת אתר management website
(*) פורטל אינטרנט % Portal Internet(*)
10. Has there been / will be any change in the markets in מיועדים אליהם בשווקים שינוי לחול צפוי / חל האם. 10 Yes  כן No  which the services/products are provided by you? לא ? ידכם-על המפותח המוצר או ידכם על המסופקים השירותים
:להיום נכון השווקים חלוקת שלהלן בטבלה פרט נא Please specifed in the table below the market breakdown up to date:
שימוש ביתי (פרטי) % (private (Using Home
ניהול משרד / ניהול מידע % management Information / management Offce
בתי עסק קטנים/ בינוניים % businesses Small / Medium
ענף תקשורת (לרבות סלולר) % (cellular including (Industry Telecommunication
ענף התעשייה (בקרה על תהליך ייצור) % controls Process Manufacturing - Industry
ממשלה – לא בטחוני % security non – Government
(*) ענף תעשיית הרכב % Industry Car(*)
(*) תעשיה צבאית (צבא, משטרה) , אש, ביטחון או יישומי חרום % other or security, Fire) , army, policy (Industry Military(*)
אחרים (יישומי הגנה) applications emergency
(*) ענף הרפואה % Industry Medical(*)
(*) ענף התעופה (אווירי/ימי/חלל) % (Aerospace, Marine, Aerial (Industry Aviation(*)
(*) מוצרי אבטחת מידע / הגנה על פרטיות % application Privacy/ protection Data(*)
(*) Oil and Gas Energy / Nuclear facility % גרעיניים מתקנים / ונפט גז אנרגיית(*)
(*) בנקאות, מוסדות פיננסים % Institutions fnancial, Banking(*)
(*) ביוטכנולוגיה ו/או תחום הנדסה גנטית % sector engineering genetic or / and Biotech(*)
(*) Security control product for the Car , rail and aviation or % דומה תעשייה או, ותעופה רכבות, רכב לאבטחת פיקוד מוצר(*)
any similar industry אחרת
(*) Traffc Control systems of any kind % כלשהו מסוג תנועה בקרת מערכות(*)
(*) Robotic control systems of any kind. % כלשהו מסוג רובוטית בקרה מערכות(*) הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300201066 | מהדורת מאי 2016 | דף 3 מתוך 3
וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל
ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ il.co.fnx@infom
11. Have you had any product recalls? Yes  כן No  לא? כלשהם מוצרים אליכם להשיב נדרשתם האם. 11
12. Is there any material litigation currently pending against או המניות בעלי או ות/החברה נגד תביעות הוגשו האם. 12 Yes  No  the Company or its shareholders or Directors כן לא ? הדירקטורים
13 .האם קיבלתם הודעה או התרעה – בכתב או בע“פ בדבר whether, warning or notice any received you Have. 13
written or oral, with respect to any possible or actual ?כנגדכם אפשרית או ממשית תביעה זכות
right claim against you? Yes  כן No  לא דווחה התביעה האם. ונסיבות תאריך פרטו אנא, כן אם If yes, please provide details about the type, date and ?למבטח circumstances of the warning. Was the above claim/
circumstances already reported under previous policies?
14. Are you aware of any complaints, disputes or any other אחרות נסיבות או מחלוקות, לתלונות מודעים אתם האם. 14
circumstances, which might lead to a claim against you? Yes  כן No  לא? כנגדכם לתביעה להוביל שעשויות כלשהן
אם כן, אנא ספקו פרטים בדבר הסוג, תאריך ונסיבות ההתעה. .circumstances the of details provide please, yes If
החתום מטה הינו עובד מורשה של המבוטח הפוטנציאלי ומאשר כי בדיקה prospective the of employee authorised an is undersigned The
named insured and certifes that upon reasonable enquiry the ומלאות מדייקות, נכונות הינן בזה המופיעות התשובות כי העלתה סבירה answers herein are true, correct and complete to his/her best .ומבחינתו ה/ידיעתו למיטב knowledge and behalf.

תאריך Date תפקיד Position חתימה וחותמת Signature
חתימה על בקשה זו לא תהווה התחייבות או מחויבות לביטוח זה, אולם מוסכם obligate or binder a constitute not shall application this Signing
כי בקשה זו תהווה בסיס עליו ניתן להוציא פוליסה. insurance this

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, הצעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » הצעה » טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) – ביטוח כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לחידוש ביטוח אחריות מקצועית ומוצר לחברות הייטק (כיסוי על בסיס יום הגשת התביעה) - ביטוח כללי להורדה

דילוג לתוכן