טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות להדפסה

מה זה טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות?

שם הטופס: טופס הרשאה חד-פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע נספח א' - קרן השתלמות: 12268

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבעלי רישיון פנסיוני, כמו יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח פנסיוני ומשווקי הפנסיוני, ומאפשר הרשאה חד-פעמית לגוף מוסדי לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים שברשות הלקוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם ופרטי הלקוח.
2. פרטי הרשיון והמיופה הכוח.
3. בחירת סוג הרשיון (יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני).
4. פרטי יצירת קשר: טלפון ואימייל.
5. הסכמת הח"מ (החוזר מחסר) להעברת מידע בשמו של הלקוח לגוף מוסדי.
6. תקופת התוקפה של ההרשאה (3 חודשים).
7. חתימת הלקוח ותאריך החתימה.

סקירה כללית: הטופס מאפשר לבעלי רישיון פנסיוני להעניק הרשאה חד-פעמית לגוף מוסדי לקבלת מידע אודות מוצרי הפנסיוני שברשותם, במטרה לספק ייעוץ פנסיוני או לבצע שיווק פנסיוני חד-פעמי או מתמשך.

נספחים והוראות נוספות:
- הטופס מלווה במסמך זיהוי של הלקוח.
- הטופס יועבר לגופים מוסדיים בהם פונה הלקוח, אך אם הלקוח לא ביקש החרגה מהשליחה לגוף מוסדי, הטופס יועבר לאותו גוף מוסדי.

שים לב: התקופה שבה ההרשאה בתוקף מוגבלת ל-3 חודשים מיום החתימה.

טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

12268
לכל מאן דבעי,
הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א)
0B) צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)
1Bמייפה הכוח (הלקוח):
2Bשם: ________________________________________ מספר זיהוי
כתובת: ___________________________________________________________________
3Bמיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):
4Bשם (יחיד / תאגיד): ______________________________ רישיון מס'
5Bאשר הינו: 1 (יועץ פנסיוני  ; 2 (סוכן ביטוח פנסיוני  ; 3 (משווק הפנסיוני 
6Bסמן את האפשרות המתאימה.
7Bטלפון __________________________ מייל _______________________________________
8Bאני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון, או מי מטעמוF0 , לפנות בשמי לכל גוף מוסדיF1 לשם קבלת מידע2 F 1 2 3
אודות המוצרים הפנסיונייםF3 שלי, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ 4
פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי,
כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
9Bייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה
זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).
10Bשים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים
שברשותך.
1B***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**
12Bולראיה באתי על החתום:
____________________B41 ____________________13B
15Bחתימת הלקוח תאריך החתימה
מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית 1
מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה
"גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה. 2פנסיונית מרכזית), התשע"ב-2012
3" מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה,
מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים
ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
4" מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף
31ט(ז)(2 (לחוק הייעוץ הפנסיוני. נספח להרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (רשות)
לכבוד
___________________________________ (שם הגוף המוסדי)
16Bהנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים מוחרגים
17Bשם הלקוח: ____________________________________ מספר זיהוי
18Bלהלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:
19B)1 (מספר חשבון הלקוח במוצר הפנסיוני /
פוליסה
20B)2 (מספר קידוד של המוצר הפנסיוני / פוליסה
21Bהחרגת מוצר פנסיוני תכלול החרגה של כל הכיסויים הביטוחים הכלולים במוצר.
2Bולראיה באתי על החתום:
____________________24B ____________________23B
25B תאריך החתימה
חתימת הלקוח
26Bנספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישיון.
27Bאם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא
ריק.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות השתלמות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות השתלמות » טופס הרשאה חד – פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') – קרן השתלמות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה חד - פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א') - קרן השתלמות להורדה

דילוג לתוכן