טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562 להדפסה

מה זה טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קופת גמל - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע

תוכן הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים ונוצר במטרה לאפשר הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים. הטופס מאפשר למשתמש להזמין סוכן יועץ פנסיוני ליעוץ חד פעמי או מתמשך או לשיווק פנסיוני.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי מייפה הכוח (הלקוח):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון נייד
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, יישוב, מיקוד)

2. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני):
- שם (יחיד / תאגיד)
- רישיון מספר
- אשרות הינה: (דואר / אלקטרוני / טלפון)
- סוג האישור: יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני / סוכן שיווק פנסיוניאני
- ייפוי הכוח על ידי: הסוכן / היועץ הפנסיוני / מי מטעמו

3. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים:
- עבור כל מוצר פנסיוני: מספר חשבון הלקוח במוצר, מספר קידוד של המוצר

מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא להעניק הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים במסגרת הגוף המוסדי. הטופס מציין את פרטי המייפה הכוח (הלקוח) ופרטי הסוכן יועץ פנסיוני (היועץ המורשה לקבלת המידע). הרשאה זו בתוקפה למשך 3 חודשים מיום החתימה.

הטופס נוצר במטרה לאפשר ללקוחות לאפשר גישה לסוכנים יועצים פנסיוניים למידע ולייעוץ בנושאי מוצרי פנסיה וביטוח מוחרגים.

טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון
מגדל חברה לביטוח בע"מ 520004896
שם משווק מספר פוליסה / תכנית
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
שם המעסיק
מספר ח"פ
יש לצרף תצלום תעודת זהות
לכל מאן דבעי
הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א)
( צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)
טופס מספר 562
א. פרטי מייפה הכוח (הלקוח)
מספר זהות שם משפחה שם פרטי טלפון נייד
כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה יישוב מיקוד
ב. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד)
שם (יחיד / תאגיד) רישיון מספר
אשר הינו: (סמן את האפשרות המתאימה) דואר אלקטרוני מספר טלפון
יועץ פנסיוני סוכן ביטוח פנסיוני סוכן שיווק פנסיוני
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן / היועץ הפנסיוני, או מי מטעמו
1
, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי
לשם קבלת מידע 2
אודות המוצרים הפנסיוניים 3
5 ש ותכניות ביטוח 4
לי, לשם מתן
ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך.
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל
גוף מוסדי בנפרד).
שים לב! אם לא יצויינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותך.
הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת
תאריך הלקוח
^
)21. 7102 הר ודהמ ( 300011125 ט ''קמ
0701
i4k
078845620101011217
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 884
"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על
שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב - 2012
1
"גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
2
"מידע" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי
מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
3
"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2 (לחוק הייעוץ הפנסיוני.
4
"תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות (לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא) או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.
5
עמוד 1 מתוך 2הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
נספח להרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (רשות)
לכבוד
(שם הגוף המוסדי)
הנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים
א. פרטי מייפה הכוח (הלקוח)
מספר זהות שם משפחה שם פרטי
ב. פרטי המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים מייפוי הכוח
(1 (מספר חשבון הלקוח במוצר (2 (מספר קידוד של המוצר
החרגת מוצר פנסיוני תכלול החרגה של כל הכיסויים הביטוחים הכלולים במוצר.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת
תאריך הלקוח
נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה הסוכן / היועץ הפנסיוני.
אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.
^
)10. 1202 הר ודהמ (100111010 ט ''קמ
1701
i!k
078845620101010121
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 884
עמוד 2 מתוך 2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קופת גמל
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קופת גמל » טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') – טופס 562

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562 להורדה

דילוג לתוכן