טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) להדפסה

מה זה טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25)?

טופס רשות המיסים - הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאושר רשות לחברות דלק להעביר נתונים לרשות המסים בישראל בנוגע לרכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי. הטופס מאפשר לחברות הדלק לבקש אישור להישבון בלו על דלק לפי צו הבלו על דלק ולהעביר את הנתונים הרלוונטיים לרשות המסים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
חלק א' - פרטי העוסק הזכאי להישבון:
1. שם העוסק.
2. מס' ח.פ.
3. מס' עוסק מורשה.
4. הכתובת.
5. כתובת למשלוח דואר.
6. מס' טלפון.
7. דואר אלקטרוני.
8. מס' פקס.
9. שם המייצג.
10. מס' הטלפון של המייצג.

חלק ב' – הצהרת הזכאי להישבון:
1. החתימה של הח"מ (חבר מועצת המסים).
2. הצהרה באשר לכוחו של יצרן הדלק להגיש בשמו/בשם החברה בקשות להישבון בלו על סולר.

חלק ג' – הצהרת יצרן הדלק:
1. החתימה של יצרן הדלק.
2. הצהרה באשר להגשת בקשות להישבון בלו על סולר בשם העוסק/החברה.
3. התחייבות להעביר את נתוני התדלוק האוטומטי לרשות המסים לאישור ובמועדים נקבעים.
4. הודעה על שינויים בנתונים ובמורשי החתימה בחברה.

מספרי טלפון ופקסים ליצירת קשר עם רשות המסים ניתנים בטופס.

טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל/ משרד האוצר
רשות המסים בישראל
הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי חברת דלק על רכישת סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי
טופס בלו 25
)עמוד 1 מתוך 2)
לכבוד
הממונה על יחידת הדלק הארצית
חלק א' - פרטי העוסק הזכאי להישבון בלו על סולר
השם: מס' ח.פ.:
מס' עוסק מורשה:
הכתובת:
כתובת למשלוח דואר:
מס' טלפון:
דואר אלקטרוני: מס' פקס':
שם המייצג: מס' הטלפון של המייצג: -
חלק ב' – הצהרת הזכאי להישבון
אני הח"מ, מורשה חתימה בחברה )מצ"ב אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה( , מצהיר כדלקמן:
1 .אני מייפה את כוחו של יצרן הדלק __________ להגיש בשמי/בשם החברה בקשות להישבון בלו על סולר לרשות
המסים, וזאת בהתבסס על נתוני המערכת לתדלוק אוטומטי באמצעותה מתודלקים כלי הרכב/הציוד, אשר זכאים
להישבון בלו על דלק לפי צו הבלו על דלק )פטור והישבון(, התשס"ה- 2005 .
2 .ידוע לי כי הגשת בקשה להישבון בלו על דלק באמצעות יצרן הדלק )להלן: "הבקשה"( אינה פוטרת אותי מהאחריות
האזרחית ו/או הפלילית לנכונות פרטי הבקשה ולמהימנות תוכנה. ידוע לי כי בדיקת אמיתות פרטי הבקשה, לרבות
עמידת הבקשה בקריטריונים עלפי חוק, הינה באחריותי, וכי אם תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה לא תתקבלנה ביחידת
הדלק הערות בכתב ביחס לבקשה שהוגשה בשמי, ייחשב הדבר כהודאתי בנכונותה, וכל טענה מאוחרת יותר ביחס
לנכונות פרטי הבקשה לא תשמע.
3 .ידוע לי כי המועד להגשת הבקשה להישבון בלו הינו תוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית מס לגבי רכישת הדלק על
ידי הזכאי להישבון, וכי אי הגשת הבקשה במועד על ידי יצרן הדלק, מכל סיבה שהיא, היא באחריותי. אני מתחייב כי לא
אבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשות המסים בגין אי הגשת הבקשה במועד כאמור ע"י יצרן הדלק.
4 .החברה תודיע בכתב לממונה על יחידת הדלק, תוך 10 ימים, על כל שינוי שיחול בכל אחד מהפרטים שמולאו בהודעה זו,
לרבות שינוי במורשי החתימה בחברה.
5 .ידוע לי כי הודעות מרשות המסים בדבר בעיות/ליקויים/טעויות בהגשת הבקשה באמצעות יצרן הדלק תישלחנה ישירות
ליצרן הדלק, וכי תיקון הליקוי הינו באחריותי ובאחריות יצרן הדלק.
6 .ידוע לי כי לא תישמע כל טענה בדבר עיכוב בקבלת ההישבון עקב ליקוי, עליו הודיעה רשות המסים, אשר לא תוקן/הוסר
בתוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס הרלוונטית לבקשה.
/ /
התאריך שם החותם חתימה וחותמת
/ /
התאריך שם החותם חתימה וחותמת
הערה: ניתן להעביר טופס זה על צרופותיו בדואר, או בפקס שמספרו: 0933930-00 .
יש לוודא, שהטופס אכן התקבל ביחידה בטלפון שמספרו: 0933919-00.מדינת ישראל/ משרד האוצר
רשות המסים בישראל
הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי חברת דלק על רכישת סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי
טופס בלו 21
)עמוד 2 מתוך 2)
לכבוד
הממונה על יחידת הדלק הארצית
חלק ג' – הצהרת יצרן הדלק
אני הח"מ, מורשה חתימה בחברת _____________ מס' ח.פ. ______________ )להלן- יצרן הדלק(, )מצ"ב אישור
עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה(, מצהיר כדלקמן:
1 .יצרן הדלק יגיש בשם העוסק/החברה ______________ מס ח.פ./מס' עוסק_________________ בקשה להישבון
בלו על דלק וזאת בהתאם לנתוני התדלוק האוטומטי לגבי כלי הרכב/ציוד אשר זכאים להישבון בלו על דלק לפי צו הבלו
על דלק )פטור והישבון(, התשס"ה- 2005 .
2 .היצרן מתחייב כי הנתונים המועברים לרשות המיסים זהים לאלה הנשלחים לעוסק/חברה בחשבון התקופתי המתייחס
לאותם מועדי תדלוק.
3 .ידוע ליצרן הדלק כי הוא הנושא באחריות להגשת הבקשה להישבון על דלק, בשם העוסק, במועד.
4 .יצרן הדלק יעביר כל נתון אשר יידרש על ידי רשות המיסים ובמועדים שיקבעו על ידה.
5 .יצרן הדלק יעביר את הנתונים לעוסק טרם העברתם לרשות המיסים על מנת שיאשר את נכונותם. ידוע כי העברת
הנתונים לרשות המיסים כאמור מהווה הגשת הבקשה להישבון בשם העוסק.
6 .יצרן הדלק יודיע בכתב לממונה על יחידת הדלק, תוך 10 ימים, על כל שינוי שיחול בכל אחד מהפרטים שמולאו בהודעה
זו, לרבות במורשי החתימה בחברה.
/ /
התאריך שם החותם חתימה וחותמת
/ /
התאריך שם החותם חתימה וחותמת
הערה: ניתן להעביר טופס זה על צרופותיו בדואר, או בפקס שמספרו: 0933930-00 .
יש לוודא, שהטופס אכן התקבל ביחידה בטלפון שמספרו: 0933919-00.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס הרשאה להעברת נתונים על – ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה להעברת נתונים על - ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25) להורדה

דילוג לתוכן