טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש להדפסה

מה זה טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש?

שם הטופס: טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי

תקציר התוכן ומטרת הטופס: הטופס "הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי" הינו טופס המאפשר לחברת הביטוח לחייב את חשבון הכרטיס האשראי של הלקוחות בהתאם לתנאי הסכומים והמועדים הנמצאים בטופס. הטופס מאפשר לחברת הביטוח לחייב את הכרטיס האשראי לשימושים הנקבעים בהוראות הטופס.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הוראת בעלות הכרטיס האשראי: המילוי של מספר כרטיס האשראי והמידע המזהה את המבוטח.
2. התחייבות הסוכן בהוראה טלפונית: מספר הסוכן והתחייבותו לבצע את החיובים כאשר נמסר המידע.
3. חתימת הבעלים של הכרטיס האשראי: המבוטח צריך לאשר את השימוש בכרטיס האשראי בצורה אישית.
4. אחריות לשמירת סודיות הכרטיס האשראי: הכרטיס האשראי יימסר רק למטרות המפורטות בטופס ואין לשלם בו חיובים שאינם כדין.
5. החזרים: הסכמת המבוטח לש. שלמה חברה לביטוח בע"מ לבצע החזרים כפי שנקבע בהוראות הטופס.

הטופס מאפשר לחברה לבצע חיובים בכרטיס האשראי של המבוטח בהתאם להוראות הטופס ולתנאי הסכומים והמועדים שנמצאים בו. הטופס גם מתחייב לשמירת סודיות המידע ולאפשר שימוש רק בהקצאות המוגדרות.

טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הרשאה ֹלחיוב חשבון בכרטיס אשראי
1 www.shlomo-bit.co.il
9102/70
ִדרך שֹלמה שמֹלצר פינת מרטין גהֹל 10 ,ת.ִד 4099ֱ קריית אריה, פתח תֱקווה מיֱקוִד 4951245 טֹלפון 3739*
רג ש - ס יי וִד
אני החתום מטה נותן ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו כמשמעותו ֹלתנאי הצטרפות ֹלהסִדר כרטיסי האשראי בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי
פעם באמצעים מגנטיים או רשימות עֹל יִדי "ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ" ואשר מספר הכרטיס שֹלי יהא נֱקוב בהן.
ֹלא תחוֹל עֹליכם אחריות בֱקשר ֹלאי אספֱקתם, טיבם או איכותם שֹל שירותי ביטוח שנרכשו באמצעות הכרטיס הנ"ֹל בין ע"י הרשאה זו, ובין אחרת, ואתם
ֹלא תהיו חייבים ֹלנֱקוט בצעִדים כֹלשהם נגִד "ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ" בֱקשר ֹלטענות שיהיו ֹלי אם יהיו.
יִדוע ֹלי/נו כי הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל עֹל יִדי הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹל"ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ".
יִדוע ֹלי/נו כי שובר זה נחתם עֹל יִדי/נו בֹלי ֹלנֱקוב במספר תשֹלומים וסכומיהם וכי הרשאה זו תהא בתוֱקף גם ֹלכרטיס שיונפֱק כחֹלופה ֹלכרטיס שמספרו
נֱקוב בשובר זה.
יִדוע ֹלי/נו כי ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ רשאית ֹלהוציאני מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה וֹלהוִדיעני עֹל כך ֹלאחר ֱקבֹלת החֹלטתה.
אני מאשר כי ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ רשאית ֹלבצע החזרים ֹלכרטיס זה.
וֹלראיה באתי עֹל החתום,
תאריך
הוֱקש ע"י (שם מֹלא)
א. הוראת בעֹל כרטיס האשראי (נא סמן במשבצת שֹל החברה המתאימה)
מספר כרטיס אשראי
שם בעֹל הכרטיס מספר זהות שֹל המבוטח (או מספר חברה)
כתובת בעֹל הכרטיס מספר טֹלפון בעֹל הכרטיס
מספר הפוֹליסה תחיֹלת הביטוח
חתימת בעֹל/י החשבון
ב. התחייבות הסוכן בהוראה טֹלפונית
.1
.2
.3
.4
.5
המֱקור - ֹלבנֱק, עותֱק ראשון - ֹלסוכן, עותֱק שני - ֹלתיֱק הפוֹליסה, עותֱק שֹלישי - ֹלמבוטח.
ֹלכבוִד
ויזה - כאֹל
תאריך
ישראכרט בע"מ אמריֱקן אֱקספרס ִדיינרס ֱקֹלוב ישראֹל בע"מ
בתוֱקף עִד תשֹלומים
מספר הסוכן שם הסוכן
אני החתום מטה מתחייב בזאת, כי כֹל שימוש במספר כרטיס האשראי שנמסר ֹלי עֹל יִדי הֹלֱקוח, ייעשה אך ורֱק בגין אותה פוֹליסה המצויינת ֹלעיֹל,
שהֹלֱקוח הרשה ֹלחייב את חשבונו בגינה במפורש, ואני מתחייב שֹלא ייעשה עֹל יִדי ו/או מטעמי שימוש אחר במספר כרטיס האשראי שנמסר ֹלי עֹל יִדו.
ֹלא ייעשה כֹל שימוש במספר כרטיס אשראי זה עֹל יִדי או מי מעובִדי, אֹלא ֹלאחר שהֹלֱקוח אישר אישית והזִדהה אישית עֹל יִדי מתן מספר תעוִדת
הזהות וֹלאחר שוויִדאתי שהחיוב נעשה באישורו האישי שֹל בעֹל הכרטיס.
הנני מתחייב כי האחריות הבֹלעִדית ֹלשמירת סוִדיות מספר כרטיס האשראי או כֹל מיִדע אחר שנמסר ֹלי עֹל יִדי הֹלֱקוח בֱקשר ֹלאותו כרטיס תחוֹל עֹלי
בֹלבִד.
כֹל חיוב כספי ו/או כֹל נזֱק כספי שיגרמו ֹלחברת האשראי ו/או ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ מכוחה שֹל הוראה שניתנה שֹלא בהרשאתו המפורשת
שֹל המבוטח, וכן כֹל חיוב שיבוצע באמצעותו שֹלא כִדין, יחוֹלו עֹלי ואני אשא בהם ֹלבִדי.
אם ש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ תחוייב ֹלשֹלם סכום כֹלשהו בגין פעוֹלה שבוצעה באמצעותי שֹלא כִדין כמפורט בסעיף 4ֹ לעיֹל, אשיב סכום זה ֹלש.
שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ תוך שבעה ימים מהמועִד בו אֱקבֹל מש. שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ הוִדעה עֹל ִדבר חיובה כאמור ֹלעיֹל.
שם הסוכן/סוכנות חתימה וחותמת
תאריך חתימה
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש

פקס: 03-5653470
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב מרטין גהל 10, ת.ד. 4099, קריית אריה פתח תקווה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שלמה ביטוח, כלליים
טופס קל » חברות ביטוח » שלמה ביטוח » כלליים » טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי – מונגש

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי - מונגש להורדה

דילוג לתוכן