טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית להדפסה

מה זה טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית?

שם הטופס: טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים להראל פנסיה כללית

מטרת הטופס: הטופס מיועד להפקדות מעסיקים ועצמאים לחשבונות הראל פנסיה כללית בכדי לשלם דמי גמולים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית (שם משפחה, שם פרטי, מס' תעודת זהות).
2. שכר עמית או גובה הסכום החודשי שיש לגבות מחשבונו בבנק.
3. מועד גביה המבוקש (בחודש/שנה).
4. פרטי המעסיק (שם, מס' תעודת זהות/ח.פ., כתובת, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני).
5. פרטי החשבון הבנקאי לחיוב (מס' חשבון בנק, סוג חשבון, קוד מסלקה, קוד המוסד).

מועד חתימת העמית/המעסיק נמצא בסופי הטופס.

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומשמש להוראות הבנק לחיוב דמי גמולים מחשבונם בבנק לטובת הראל פנסיה כללית.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סטודיוהראל 31924.25 02/2021
בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת
תגמולים להראל פנסיה כללית
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
עמוד 1 מתוך 2
pensiads@harel-ins.co.il :מייל כתובת
מס' פקס: 7348048-03
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל׳. 70-28-70-700-1
א פרטי העמית
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז.
אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם, באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר הראל: il.co.group-harel.www
ג פרטי ההרשאה
שכיר -
אנא מלא את הפרטים להלן:
שכר עמית שיעור ההפקדה: עובד מעביד פיצויים
עצמאי -
אנא מלא את גובה הסכום החודשי שיש לגבות מחשבונך בבנק: ₪.
ד מועד גביה
מועד גביה: 01 לחודש 10 לחודש 15 לחודש
הנני מבקש לגבות כספים החל מחודש שכר: /
שנה חודש
**במידה ולא יצוין חודש שכר לתחילת הגביה, הגביה תחל במועד המאוחר מבין השלמת מסמכי הצטרפות מלאים ותקינים והשלמת המסמכים הדרושים
לגביה בהוראת קבע. לתשומת לבך, הפקדות במקרה של גביה רטרואקטיבית לא יקנו כיסויים ביטוחיים.
ב פרטי המעסיק
שם המעסיק מס' ת.זהות/ח"פ/ח"צ
רחוב מס' ישוב מיקוד
טלפון פקס איש קשר
דואר אלקטרוני Mail-E

לא רלוונטי לעצמאי
תאריך חתימת העמית/המעסיק
13300 - פנסיה Dummy Textסטודיוהראל 31924.25 02/2021
הרשאה לחיוב חשבון בנק
להעברת תגמולים להראל פנסיה כללית
הטופס מיועד להפקדות מעסיקים ועצמאים
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים להראל פנסיה כללית
עמוד 2 מתוך 2
פרטי הרשאה
לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י הראל פנסיה וגמל בע"מ עפ"י סכום דמי הגמולים המוסכמים, ההצמדה והריבית כפי שנקבעו ו/או עפ"י יתרות
החוב שתחושבנה בהתאם להוראות הדין.
שם הסוכן / היועץ מס' הסוכן / היועץ
לכבוד,
בנק:
סניף:
כתובת הסניף:
קבלנו הוראות מ- לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם בפעם
ואשר מס' חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב החשבון יאפשר
זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון
מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
תאריך בנק סניף חתימה וחותמת הסניף
מס' חשבון בנק סוג חשבון קוד מסלקה קוד המוסד אסמכתא / מס' ת.ז. של הלקוח
סניף בנק
4 3 6 2 6
מס' חשבון בנק סוג חשבון קוד מסלקה קוד המוסד אסמכתא / מס' ת.ז. של הלקוח
סניף בנק
4 3 6 2 6
1 .אני/ו הח"מ:
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' ת.זהות / ח.פ.
מכתובת:
רחוב מס' עיר מיקוד
מספר טלפון: מספר טלפון נייד:
מורה/ים לכם בזאת לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין תשלום דמי גמולים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות
ע"י הראל פנסיה וגמל בע"מ, כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2 .לידיעתך/ם:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממך/ם בכתב לבנק ולהראל פנסיה וגמל בע"מ, שתכנס לתוקף ביום העסקים העוקב ליום מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת
לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. תהיה/ו רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תמסר על ידך/ם לבנק ולהראל פנסיה וגמל בע"מ בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני
מועד החיוב ו/או הזיכוי.
ג. תהיה/ו רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם תוכיח/ו לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה,
אם נקבעו.
3 .הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעליך/ם להסדיר עם הראל פנסיה וגמל בע"מ.
4 .סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון ולא תשלח אליך/ם ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו.
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6 .הבנק רשאי להוציאך/ם מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לך/ם על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
נא לאשר ל-הראל פנסיה וגמל בע"מ בספח מטה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
תאריך חתימת בעלי החשבון
לכבוד:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
ת.ד. 1951 ,רמת גן 5211802
הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב - ₪. מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / / .
hokpension@harel-ins.co.il :מייל כתובת
ניתן לוודא את קבלת המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל׳ 70-28-70-700-1
לתשומת לבך,
אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
13298 - פנסיה Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות פנסיה » טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל פנסיה כללית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל פנסיה כללית להורדה

דילוג לתוכן