טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה להדפסה

מה זה טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה?

שם הטופס: טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים לעתידית קופת פנסיה בע"מ.

מטרת הטופס: הטופס מיועד להרשאה לחיוב חשבון בנק לצורך העברת תגמולים לעתידית קופת פנסיה בע"מ. הטופס נוצר לשימוש נשים וגברים כאחד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת הזהות, תאריך לידה.
2. פרטי ההרשאה: שכר עמית, שיעור ההפקדה, סכום החוב החודשי שיש לגבות מהחשבון בנק.
3. פרטי המעסיק: מספר תעודת הזהות/ח.פ./ח"צ, כתובת, רחוב, מספר יישוב, מיקוד, טלפון, פקס, ודוא"ל.
4. פרטי הבנק: סניף, כתובת הסניף, מספר חשבון בנק, סוג חשבון, קוד מסלקה, קוד המוסד.
5. הוראות ותנאים: כללי תנאי הרשאה לחיוב, כולל היתרות לביטול ותקרת סכום החיוב.

טקסט נוסף:
הטופס מיועד לגברים ונשים כאחד ויש למלאו בצורה מדויק ושלמה. סכום החיוב ומועדו יקבעו בהתאם להסכמה עם חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ. הטופס גורם לחיובים מחשבונך הבנקי לצורך תגמולים לקרן הפנסיה שבחרת.

כדאי לשים לב להוראות ותנאים בטופס, ולציין שהרשאה זו ניתנת לביטול בהתאם להוראות בטופס.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
31924.30 סטודיוהראל 03/2021
בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים
לעתידית קופת פנסיה בע"מ
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
א פרטי העמית
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז. תאריך לידה

אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם, באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר הראל: il.co.group-harel.www
ג פרטי ההרשאה
שכיר -
אנא מלא את הפרטים להלן:
שכר עמית שיעור ההפקדה: עובד מעביד פיצויים
עצמאי -
אנא מלא את גובה הסכום החודשי שיש לגבות מחשבונך בבנק: ₪.
ב פרטי המעסיק
שם המעסיק מס' ת.זהות/ח"פ/ח"צ
רחוב מס' ישוב מיקוד
טלפון פקס איש קשר
דואר אלקטרוני Mail-E

hokepension@harel-ins.co.il :פנסיה בהראל מייל כתובת
מס' פקס בהראל פנסיה: 7348048-03
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 70-28-70-700-1
לא רלוונטי לעצמאי
פנסיה - 13300
ד מועד גביה
מועד גביה: 01 לחודש 10 לחודש 15 לחודש
הנני מבקש לגבות כספים החל מחודש שכר: /
שנה חודש
**במידה ולא יצוין חודש שכר לתחילת הגביה, הגביה תחל במועד המאוחר מבין השלמת מסמכי הצטרפות מלאים ותקינים והשלמת המסמכים הדרושים
לגביה בהוראת קבע. לתשומת לבך, הפקדות במקרה של גביה רטרואקטיבית לא יקנו כיסויים ביטוחיים.
תאריך: חתימת העמית/המעסיק:
Dummy Textעמוד 2 מתוך 2
31924.30 סטודיוהראל 03/2021
הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת
תגמולים לעתידית קופת פנסיה
הטופס מיועד להפקדות מעסיקים ועצמאים.
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. יש למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים לעתידית קופת פנסיה
פרטי הרשאה
לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ, עפ"י סכום דמי הגמולים המוסכמים, ההצמדה והריבית כפי
שנקבעו ו/או עפ"י יתרות החוב שתחושבנה בהתאם להוראות הדין.
שם הסוכן / היועץ מס' הסוכן / היועץ
לכבוד,
בנק:
סניף:
כתובת הסניף:
קבלנו הוראות מ- לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם בפעם
ואשר מס' חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב החשבון יאפשר
זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון
מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
תאריך בנק סניף חתימה וחותמת הסניף
מס' חשבון בנק סוג חשבון קוד מסלקה קוד המוסד אסמכתא / מס' ת.ז. של הלקוח
סניף בנק
2 3 5 5 3
מס' חשבון בנק סוג חשבון קוד מסלקה קוד המוסד אסמכתא / מס' ת.ז. של הלקוח
סניף בנק
2 3 5 5 3
1 .אני/ו הח"מ:
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' ת.זהות / ח.פ.
מכתובת:
רחוב מס' עיר מיקוד
מספר טלפון: מספר טלפון נייד:
מורה/ים לכם בזאת לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין תשלום דמי גמולים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות
ע"י לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ, כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2 .לידיעתך/ם:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע״י הודעה ממך/ם בכתב לבנק ול-עתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ, שתכנס לתוקף ביום העסקים העוקב ליום מתן
ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ״י הוראת כל דין.
ב. תהיה/ו רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תמסר על ידך/ם לבנק ול-עתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ, בכתב, לפחות יום
עסקים אחד לפני מועד החיוב ו/או הזיכוי.
ג. תהיה/ו רשאי/ם לבטל חיוב לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם תוכיח/ו לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב
ההרשאה, אם נקבעו.
3 .הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעליך/ם להסדיר עם לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ.
4 .סכומי החיוב עפ״י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח אליך/ם ע״י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו.
5 .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6 .הבנק רשאי להוציאך/ם מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לך/ם על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
נא לאשר ל-לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ, בספח מטה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
תאריך חתימת בעלי החשבון
לכבוד:
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע״מ
ת.ד. 1951 ,רמת גן 5211802
הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב - ₪. מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / / .
hokpension@harel-ins.co.il :מייל כתובת
ניתן לוודא את קבלת המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל׳: 70-28-70-700-1
לתשומת לבך,
אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
פנסיה - 13299

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות פנסיה » טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – עתידית קופת פנסיה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - עתידית קופת פנסיה להורדה

דילוג לתוכן