טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) להדפסה

מה זה טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1)?

שם הטופס: טופס הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות

מטרת הטופס: הטופס מאפשר ללקוח להרשות סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבל מידע ולהעביר בקשות לביצוע פעולות בשמו לגופים מוסדיים שמנהלים מוצרים פנסיוניים וביטוחים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח: שם, מספר זיהוי, כתובת, טלפון, דוא"ל.
2. פרטי סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני: שם, רישיון מס', סוג הסוכן (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח).
3. בחירת סוגי מוצרים פנסיוניים או ביטוחים מועדפים.
4. תוקף ההרשאה: ההרשאה תתייחס למוצרים הפנסיוניים וביטוחים הנבחרים, ותעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר עד שתבוטל.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
b20938/23594 סטודיוהראל 11/2018
הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת
בקשות לביצוע פעולות
)מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני( )נספח ב1)
הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, ומוצרי הביטוח שברשותי, למעט אלו
המוחרגים במפורש, ומבטלת כל ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר
) צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח(
לכל מאן דבעי/ לכבוד )שם הגוף המוסדי( )מספר ח.פ(
מייפה הכוח )הלקוח(:
שם: מספר זיהוי:
כתובת:
מיופה הכוח )סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד(:
שם )יחיד/תאגיד(: רישיון מס':
אשר הינו )סמן את האפשרות המתאימה(: )1 )יועץ פנסיוני )2 )סוכן ביטוח פנסיוני
טלפון: מייל: @ מס' סוכן בהראל:
ביטוח , הנמצאות ברשותי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר פנסיוני או לתכנית ביטוח, העברת 5 אני, הח"מ, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומי מטעמו , לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכנית 1 2 3 4
בקשותיי לביצוע פעולות בו, והכל בהתאם לדין. אם מיופה הכוח הוא יועץ פנסיוני, יחול ייפוי הכוח עבור תכניות ביטוח, למידע בלבד. העברת מידע אודותיי, כאמור
לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות 1
"מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, 3"גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה. 2בפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים( )אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית(, התשע"ב-2012.
דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות
"תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה. 5"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט)ז()2 )לחוק הייעוץ הפנסיוני. 4ומידע רפואי ככל שנדרש.
1 .תחולת ההרשאה
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, או מוצרים אחרים שינוהלו
עבורי בגוף מוסדי במהלך תקופת תוקפה של הרשאה זו , מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו )יש לציין מוצרים עבור כל גוף מוסדי בנפרד(,
או מוצרים עתידים שאצטרף אליהם באמצעות סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר. אם מנוהלת עבורי תוכנית ביטוח קבוצתית כאשר בעל הפוליסה בה הוא
מעביד או ספק שירות, יועבר אודותיה מידע בלבד ומיופה הכוח לא יורשה לבצע פעולות במוצר.
שים לב! אם לא יצוין סוג מוצר פנסיוני או מוצרים פנסיוניים או תכניות ביטוח בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים ולכל
המוצרים הפנסיוניים או תכניות הביטוח שברשותך. הרשאה כאמור מבטלת ייפוי כוח של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר.
2 .ביטול הרשאה קודמת
שים לב! כי באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:
בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי המוצרים הכלולים בהרשאה זו, מלבד הרשאה
שניתנה עבור קבלת מידע בלבד על מוצר מסוים, לא יאוחר מ-5 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.
בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי המוצרים הכלולים בהרשאה זו, לא יאוחר מ-5
ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.
3 .תוקפו של ייפוי כוח
שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:
הרשאה זו תעמוד 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה.
הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום
4 .תוכנית ביטוח חיים עבור משכנתא
אם יש ברשותך תכניות לביטוח חיים עבור משכנתא, ייפוי הכוח יאפשר לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבל עליהן מידע בלבד, ולא יבטל ייפוי כוח של סוכן
ביטוח אחר לביצוע פעולות, אלא אם כן תסמן במפורש אחרת.
הרשאה זו תהיה תקפה גם עבור סוכן ביטוח לתכניות לביטוח חיים עבור משכנתא, הן לקבלת מידע והן לביצוע פעולות. ידוע לי כי הרשאה זו
תבטל ייפוי כוח של סוכן ביטוח קודם לביצוע פעולות.
ולראיה באתי על החתום:

חתימת הלקוח תאריך החתימה
שם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני חתימת סוכן הביטוח או יועץ פנסיוני תאריך החתימה
בפניו חתם הלקוח
פנסיה - 13040עמוד 2 מתוך 2
b20938/23594 סטודיוהראל 11/2018
לכבוד )שם הגוף המוסדי( )מספר ח.פ(
הנדון: רשימת החרגות מייפוי הכוח )מינוי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני(
שם הלקוח: מספר זיהוי:
ניתן להחריג מייפוי הכוח שיינתן לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני סוגים של מוצרים באמצעות סעיף )1)
או להחריג את קבלת המידע וביצוע הפעולות או את ביצוע הפעולות עבור מוצרים מסויימים באמצעות סעיף )2.)
1 .להלן פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:
1
2 קרן פנסיה
4 ביטוח פנסיוני )ביטוח מנהלים( 3 קופת גמל
5 קרן השתלמות
תכנית ביטוח
2 .להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:
טופס נספח להרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת
מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות
)רשות(
)1 )מספר חשבון או פוליסה של )2 )מספר הקידוד של המוצר )3 )סוכן ביטוח / יועץ פנסיוני לא )4 )סוכן ביטוח / יועץ פנסיוני יקבל
הלקוח במוצר )רשות( יקבל מידע ולא יבצע פעולות מידע בלבד
במוצר
*החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל מסלולי ההשקעה והכיסויים הביטוחים הכלולים בו.
*אם מועבר "מספר הקידוד של המוצר" יש להעבירו בהתאם להוראות חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני".
*בממשק האירועים שדה ״מספר קידוד אחיד״ הוא שדה חובה.
ולראיה באתי על החתום:
נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישיון.
אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר כלשהו בגוף מוסדי, יישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.
תכנית ביטוח-תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה. 5קרן השתלמות-סעיף )7 )להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 4ביטוח פנסיוני-סעיפים )4(-)6 )להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 3קופת גמל-סעיפים 1(א(-)3 )להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 2קרן פנסיה-סעיף )1 )להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני. 1

חתימת הלקוח תאריך החתימה
שם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני חתימת סוכן הביטוח או יועץ פנסיוני תאריך החתימה
בפניו חתם הלקוח
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1)

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות פנסיה » טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב'1) להורדה

דילוג לתוכן