טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 להדפסה

מה זה טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2?

שם הטופס: טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2: 04.2022 גרסה

מטרת הטופס: הטופס מאפשר לבעל רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני) לקבל מידע ולהעביר בקשות בשמו לגוף המוסדי המנהל את מוצרי הביטוח הפנסיוניים שצוינו בטופס. הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים בטופס ומבטלת כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח ומספר זיהוי.
2. שם ומספר הרישיון של הסוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני.
3. בחירת סוג הרישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני).
4. פרטי יצירת קשר, כולל טלפון ומייל.
5. בחירת סעיף המתייחס לרקע המידע שיש לספק ולקבל בנוגע למוצרי הביטוח הפנסיוניים.
6. חתימת הלקוח ותאריך החתימה.

שם סוכן הביטוח/חתימת סוכן הביטוח ותאריך החתימה משמשים לאימות וסיום העסקה.

ההרשאה תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר בהתאם לבחירת הלקוח, ויכולה להיבטל בכתב במשך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הבקשה לביטול.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

04.2022 גרסה
עמוד 1 מתוך 2
www.hcsra.co.il ן 3453 ן 03-7960000 ן 5811801 1877 6 * חולון. ד.ת , המלאכה
קוד מסמך 3252
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות )מינוי בעל רישיון( )נספח ב׳2)
הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים המפורטים מטה, ומבטלת ייפוי כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו
 ( צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח(
לכבוד___________________________________
)שם הגוף המוסדי(, )מספר ח.פ(
מייפה הכוח )הלקוח(:
שם: ________________________________________ מספר זיהוי
כתובת: ____________________________________________________________________________
מיופה הכוח: במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד(:
שם )יחיד /תאגיד(: _______________________________ רישיון מס‘
אשר הינו: 1 )יועץ פנסיוני  ;2 )סוכן ביטוח פנסיוני  סמן את האפשרות המתאימה.
טלפון _________________________ מייל ________________________________________________
קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכנית ביטוח הנמצאות ברשותי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני 3 4 5 אני, הח“מ, מייפה את כוחו של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ומי מטעמו , לפנות בשמי לגוף המוסדי המפורט לעיל לשם 1 2
מתמשך, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר או העברת בקשותיי לביצוע פעולות בו, והכל בהתאם לדין. העברת מידע אודותיי,
כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
אם מנוהלת עבורי תוכנית ביטוח קבוצתית שבעל הפוליסה בה הוא מעסיק או ספק שירות, יועבר אודותיה מידע בלבד ומיופה
הכוח לא יורשה לבצע פעולות במוצר.
"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים 1
פיננסיים )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית(, התשע"ב - 2012
" גוף מוסדי" - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה. 2
"מידע אודות מוצר" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי 3
מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31 ט)ז( )2 )לחוק הייעוץ הפנסיוני. 4
"תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה. 5
Dummy Text04.2022 ה
גרס
עמוד 2 מתוך 2
www.hcsra.co.il ן 3453 ן 03-7960000 ן 5811801 1877 6 * חולון. ד.ת , המלאכה
קוד מסמך 3252
הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים
)1 )מספר חשבון או פוליסה של הלקוח )2 )מספר הקידוד של המוצר )רשות(
במוצר
)3 )סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יקבל מידע
בלבד לגבי מוצר זה )רשות( ולא ימונה בגוף
המוסדי כבעל רישיון מטפל
/
/
* במקרה של הצטרפות לראשונה למוצר אין חובה למלא את עמודה )1 .)במקרה זה יש לצרף לייפוי הכוח את טפסי ההצטרפות, וייפוי הכוח יתייחס גם למוצר זה.
* במקרה של בקשת מידע בלבד אין חובה לציין את ספרות המסלול.
* אם מועבר ”מספר הקידוד של המוצר“ יש להעבירו בהתאם להוראות חוזר ”מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני“.
* אם סימנתי א בעמודה )3 ,)סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יוכל לקבל מידע בלבד בנוגע למוצרים המנויים לעיל ולא יוכל להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם.
. ביטול הרשאה קודמת )במידה וההרשאה שניתנה אינה עבור קבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסוים(
שים לב כי באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה:
/ בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים
הכלולים בהרשאה זו, מלבד הרשאה שניתנה עבור קבלת מידע על מוצר מסוים, תוך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה
בגוף המוסדי.
/ בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני אחר לגבי מוצרים
הכלולים בהרשאה זו, תוך 10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.
חתימה על מתן הרשאה עבור קבלת מידע בלבד לא תבטל הרשאה שניתנה לבעל רישיון קודם.
. תוקפו של ייפוי כוח
שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה
/ הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה
/ הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום ______________.
ולראיה באתי על החתום:
____________________ ____________________
חתימת הלקוח תאריך החתימה
___________________ ___________________ ___________________
שם סוכן הביטוח/ חתימת סוכן הביטוח/ תאריך החתימה
היועץ הפנסיוני היועץ הפנסיוני

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הכשרה, Best Invest
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » Best Invest » טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2 להורדה

דילוג לתוכן