טופס הרשאות ERP – מחקרים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאות ERP – מחקרים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאות ERP – מחקרים להדפסה

מה זה טופס הרשאות ERP – מחקרים?

שם הטופס: טופס הרשאות שימוש במערכת ERP למחקרים

מטרת הטופס:
הטופס המצורף מיועד למחקרים וחוקרים באוניברסיטת תל-אביב, כדי להשיג הרשאות שימוש במערכת ה ERP (מערכת משאבי תכנון כלליים) לצורך ביצוע הזמנות רכש ובדיקת מצב תקציבי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש (שם, ת.ז, שם המשתמש האוניברסיטאי, טלפון, תפקיד/תואר).
2. הצהרת שימוש שמכילה את החיוויים הבאים:
- השימוש במערכת ERP הוא לצורך ביצוע תפקידי המחקר והמשימות המטלות עליי בלבד.
- סודיות המידע הנגיע לידי ידי משתמש זה נשמרת, כולל כל מידע אישי, והיא מותאמת לחוקי הגנת הפרטיות.
- הקוד והסיסמה שינתנו הם חסויים ואישיים ונשמרים באחריות המשתמש בלבד.
- אין לעשות שימוש בקוד שאינו מורשה.
- המשתמש מתיר לפרסם את שמו ונתוניו האישיים ברשימות התפוצה הפומביות של האוניברסיטה.
- האוניברסיטה רשאית לבדוק ולפסוק על השימוש במערכת ERP, ולחסום אותו אם השימוש אינו נאות או עובר על התקנות וחוקי האוניברסיטה והמדינה.
3. טופס אישור חוקר למתן הרשאות שימוש בסעיפי מחקר, שכולל את שם החוקר, מספר ת.ז, שם המשתמש האוניברסיטאי, ורשימה של סעיפי המחקרים שהוא מתחייב לשלף ממערכת ERP.

כללי הטופס:
הטופס מתייחס לשימוש במערכת ה ERP והמשאבים המחשוביים בה במסגרת מחקרים באוניברסיטת תל-אביב, ומקביע את החוקים וההגבלות הנדרשים על ידי האוניברסיטה למניעת שימושים שאינם רצויים או פוגעים בסודיות ובאבטחת המידע.

טופס הרשאות ERP – מחקרים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאות ERP – מחקרים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאות ERP – מחקרים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאות ERP – מחקרים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף מיחשוב
וטכנולוגיות מידע
אוניברסיטת תל-אביב
INFORMATION TECHNOLOGY
AND COMPUTING DIVISION
TEL-AVIV UNIVERSITY
אוניברסיטת תל-אביב, בניין מרכז החישובים ע"ש לואיס קולדר הבן, רמת-אביב, תל-אביב 6139001 .טל' 6408059-03 6405059-03 .פקס 6405158-03
TEL AVIV UNIVERSITY, THE LOUIS CALDER JR. COMPUTATION CENTER, 6139001 TEL AVIV, ISRAEL. TEL 972-3-6408059 972-3-6405059. FAX 972-3-6405158
שלום רב,
בהמשך להוראות האוניברסיטה בדבר שימוש נאות במשאבי מחשב המופצות מעת לעת, ולקראת קבלת הרשאת שימוש
למערכת ה ERP ,מצאנו לנכון להדגיש בפניך שהקוד שיינתן לך לצורך שימוש במערכת זו, והמידע שהנך רשאי לגשת
אליו במערכת הינו לצורך ביצוע תפקידך ומטלותיך בלבד ואינך רשאי להעבירו למשתמש אחר לרבות ממונה או כפיף או
עמית המבצע מטלות שלך )כל עובד האמור להשתמש במערכת
ה ERP צריך לבקש ולקבל קוד אישי נפרד(.
לשם קבלת ההרשאה אבקשך למלא את פרטיך ולחתום על הצהרת השימוש כדלקמן, ולהחתים את החוקר האחראי על
המחקר/ים ולהעבירה אלי בדוא"ל : il.ac.tau.tauex@ids את הטופס הסרוק.
ענבל לוי
אבטחת מידע - מערכות מנהל מרכזיות אגף מחשוב
בקשת הרשאת שימוש למערכת ה – ERP עבור סעיפי מחקר
הצהרת שימוש:
שם משפחה: ______________ שם פרטי: ________________ שם המשתמש האוניברסיטאי: ____________
תעודת זהות: -
אגף/פקולטה: _________________ מחלקה/חוג: __________________ מדור: _______________
טלפון: _____________ תפקיד/תואר: ___________________
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, להשתמש במשאבי המחשב שהוקצו לי ע"י האוניברסיטה בהתאם לתנאים
כדלהלן:
1 .לעשות שימוש במשאבי המחשב לצרכי תפקידי בלבד, ובכפוף לחוק ולתקנות אוניברסיטה, לרבות הוראות
האוניברסיטה בדבר שימוש בשם האוניברסיטה ובסמלה, לרבות דיני זכויות יוצרים וכללים המפורסמים
מזמן לזמן ע"י מנהל האגף למחשוב ולטכנולוגיות מידע.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אסור השימוש במשאבי המחשב לצרכים מסחריים ופוליטיים.
2 .לשמור סודיות ביחס לכל מידע מסווג שיגיע לידיעתי תוך שימוש במשאבי המחשב של האוניברסיטה,
לרבות כל מידע אישי, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
3 .ידוע לי, כי הקוד והסיסמה שקיבלתי מהאוניברסיטה הינם חסויים ואישיים, ואשא באחריות אישית על כל
שימוש שייעשה בהם.
4 .כמו כן הנני מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בקוד שאינני מורשה/ית להשתמש בו.
5 .הנני מתיר/ה בזאת פרסום שמי ונתוני, כפי שהם מוזנים במערכת Directory Mail-E ברשימות התפוצה
הפומביות של אוניברסיטת תל-אביב.
6 .במקרה של חשד לשימוש שלא עפ"י הצהרה זו, רשאית האוניברסיטה לנקוט באמצעים ובבדיקות, במטרה
לוודא ששימוש שנעשה בקוד ובמשאבי המחשב הינו שימוש נאות.
7 .בהתאם למידע העומד לרשותה, זכאית האוניברסיטה, להפסיק לאלתר פעילותו של קוד מחשב שיש לגביו
בסיס לאפשרות שנעשה בו או באמצעותו שימוש לא נאות / שאינו תואם את נוהלי האוניברסיטה ו/או את
חוקי מדינת ישראל, וזאת למשך זמן הנדרש כדי להגיע לבירור הנושא ו/או להעבירו לטיפול הרשויות
המתאימות.
הגורם המאשר חסימת קוד גישה למחשב יהיה המנכ"ל ו/או מנהל האגף למחשוב ולטכנולוגיות מידע, או
מי שיוסמך על ידם.
חתימת המבקש: ____________ תאריך: אגף מיחשוב
וטכנולוגיות מידע
אוניברסיטת תל-אביב
INFORMATION TECHNOLOGY
AND COMPUTING DIVISION
TEL-AVIV UNIVERSITY
אוניברסיטת תל-אביב, בניין מרכז החישובים ע"ש לואיס קולדר הבן, רמת-אביב, תל-אביב 6139001 .טל' 6408059-03 6405059-03 .פקס 6405158-03
TEL AVIV UNIVERSITY, THE LOUIS CALDER JR. COMPUTATION CENTER, 6139001 TEL AVIV, ISRAEL. TEL 972-3-6408059 972-3-6405059. FAX 972-3-6405158
אישור חוקר למתן הרשאות שימוש בסעיפי מחקר
אם הנך מעוניין להעביר סמכויות להזמנת רכש ובדיקת מצב תקצבי למי מהעובדים אתך,
כמו: עוזרי מחקר, טכנאים, ועובדי מנהל אחרים, אבקשך למלא את הספח המצורף ולשלוח את הטופס הסרוק ל:
ids@tauex.tau.ac.il
ניתן לתת הרשאות למחקרים ספציפיים או לכל המחקרים השייכים לך.
)הדף הראשון ימולא ע"י מקבל ההרשאות שיש לו כבר קוד אוניברסיטאי והדף השני ע"י החוקר(
___________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| ______________________
שם החוקר / עובד מספר זהות חתימה
ברצוני לתת הרשאות גישה לסעיפי המחקר/תקציב הרשומים על שמי, לצורך ביצוע הזמנות רכש ובדיקת מצב
תקציבי ל:
___________________ |__|__|__|__|__|__|__|__|__| ______________________
שם המורשה מספר זהות שם המשתמש האוניברסיטאי
כל סעיפי המחקר/תקציב הרשומים על שמי
המחקרים הבאים: )יש לציין 10 תווים של המחקר/ים(
____________ _____________ ______________ _____________
____________ _____________ ______________ _____________
____________ _____________ ______________ _____________
הרשאות כולל סעיפי שכר
הרשאות לא כולל סעיפי שכר

מ
כ
ך
ג
ל
ח
ע

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאות ERP – מחקרים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאות ERP – מחקרים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאות ERP – מחקרים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאות ERP – מחקרים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאות ERP – מחקרים

פקס: 03-6406722
כתובת לשליחת מכתבים: וניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאות ERP – מחקרים להורדה

דילוג לתוכן