טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד להדפסה

מה זה טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד?

שם הטופס: טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד

מטרת הטופס: הטופס היה מיועד לרישום והרשמה לשנת הלימודים במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט בע"מ (חל"צ).

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטים אישיים: כוללים שם, מספר תעודת זהות או דרכון, כתובת מגורים, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, תאריך לידה, אזרחות, ומיקוד.

2. סטטוס בשנת שבתון: בחלק זה יש לסמן את הסטטוס בשנת השבתון, כולל הכרת בקרן השתלמות.

3. פרטי תשלום: בחלק זה יש לבחור את אמצעי התשלום (מזומן, הוראת קבע, כרטיס אשראי, העברה בנקאית), לציין מספר תשלומים (אם רלוונטי), ולמלא פרטים אודות התשלום.

4. הסכמה והתחייבות: כוללת הסכמה לתנאים ולכללי המרכז, והתחייבות לשלם במלואם ובמועד התשלומים, והסכמה לשינויים אפשריים בתכניות הלימודים ובתנאי ההכרה.

5. אישור הצהרה רפואית: הנרשם צריך להביא אישור רפואי מרופא המאשר את כשירותו לעסוק בפעילות גופנית במהלך הקורס.

6. הסכמה לשימוש בפרטי התקשרות: נתקבלה הסכמה לשימוש בפרטי התקשרות הנרשם למטרות דיוור פרסומי על ידי המרכז.

כדי להשלים את ההרשמה, הנרשם יצטרך למלא את הטופס משני צדדיו ולשלוח אותו לפקס או לאמייל שצוינו בטופס.

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד
1
2
@
............................................................... .....................................................
............................................................... .....................................................
............................................................... .....................................................
............................................................... .....................................................
............................................................... .....................................................
............................................................... .....................................................
מסלול פיתוח מקצועי
1 אופק חדש
2 עוז לתמורה
3 גמולי השתלמות
הסטטוס בשנת שבתון
1 עובד הוראה
2 מורה בשבתון (כולל חלקי)
3 מורה בחופשה מאושרת
4 מורה בגמלאות
5 אחר, פרט/י
מורה לחינוך גופני כן לא
לשימוש המשרד בלבד
חבר בקרן השתלמות (למשתלמים בשבתון )
1 הסתדרות המורים
2 ארגון המורים
יש למלא את הטופס משני צדדיו ולשלוח לפקס מס. 8639350-09
sechisht5@wincol.ac.il | sechisht7@wincol.ac.il :למייל או
09-8639261/233 :במשרד טלפון
המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט קמפוס וינגייט בע״מ (חל״צ)
בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות
מ.ת. זהות/דרכון*
טלפון נייד*
כתובת מגורים קבועה
תאריך לידה אזרחי* דואר אלקטרוני - Email
מיקוד שם משפחה קודם
רח׳ מס׳ עיר
שנה חודש יום
קוד הקורס יום שעה שם הקורס שעות
סה״כ שעות
טלפון בית
שם משפחה שם פרטי מין(סמן במקום המתאים בטבלה למטה)
   
   
תעודה לימודי www.wincol.ac.il
1
2
3
x
10)
במזומן
הוראת קבע בכרטיס אשראי עד 7 תשלומים
בתנאי שיש מסגרת אשראי מתאימה)
עד 10 מתאימה. יש לסמן ולרשום את מספר התשלומים בטבלה למטה).
תשלום במזומן (עד 000,6 ש״ח או %10 מגובה העסקה, הנמוך מביניהם)
הוראת קבע באמצעות ספח הוראת הקבע חתום ע״י הבנק, (ניתן לשלם עד 7 תשלומים ובלבד שהתשלום האחרון יבוצע לפני תום
הלימודים בקורס) ניתן לפתוח הרשאה לתשלום בישומון קמפוס וינגייט - לפי קוד מוסד 31927
הוראת קבע בכרטיס אשראי עד 7 תשלומים.
העברה בנקאית. על פי המפורט בידיעון ובאתר הקמפוס.
(סמן במקום המתאים בטבלה למטה)
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנות המרכז ולעמוד בכל החלטותיו במשך תקופת לימודיי במרכז, ובקשר לכך הנני מתחייב/ת לשלם במלואם ובמועדם את
התשלומים, כפי שנקבעו או ייקבעו על ידיכם ובתוספת הפרשי הצמדה למדד ו/או ריבית, כפי שתהיה נהוגה במרכז באותה העת, ומעת לעת, כאשר הבסיס הינו
מדד חודש אפריל 2023 .
הנהלת המרכז רשאית לשנות את שיעוריי התשלומים, את תנאיהם ואת מועדיהם.
אם לא אעמוד בתשלומים במלואם או במועד הנקוב לתשלומים, תהיו רשאים להפסיק את לימודיי מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד אחר, ומבלי שיהא בכך כדי
לפטור אותי מתשלום לפי כללי המרכז, בתוספת ריבית פיגורים בשיעור שייקבע על ידי המרכז באותה העת.
ידוע לי והנני נותן/ת הסכמתי כי אם לא יוסדר התשלום עבור ההשתתפות בקורסים עד מועד פתיחת הלימודים בהוראת קבע/ פיקדון צבאי, ייגבה התשלום
באמצעות כרטיס האשראי שמופיע בטופס הרישום.
ידוע לי והנני מסכים/ה כי תכנית הלימודים כפופה לשינויים, לרבות החלפת המורים וצוות מפעילי תכניות הלימודים.
ידוע לי והנני מסכים/ה כי יתכנו שינויים בנהלי ההכרה לגמול השתלמות או לאופק חדש, על פי החלטות האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך, כמו כן, לא
יאושר גמול השתלמות או הכרה לאופק חדש עבור קורסים שנלמדו בעבר.
הנני מתחייב/ת להמציא אישור הצהרה רפואית חתום על ידי רופא המאשר את כשירותי לעסוק בפעילות גופנית עד למועד תחילת הקורס.
ידוע לי שהאחריות למסירת האישורים הללו חלה עלי. ידוע לי כי אי המצאת האישורים עלולה לגרום לביטול לימודיי, ובכל מקרה אני אשא במלא האחריות
לכל תוצאה שתיגרם לי. בעקבות מצב בריאותי אשר לא דווח למרכז כאמור לעיל.
בהתאם לדרישות יתכן כי חלק מהלימודים יתקיימו בלמידה מרחוק.
ידוע לי והנני מאשר כי פרטי ההתקשרות אלי, (מספר נייד/ כתובת דוא"ל) ישמשו את המרכז למשלוח דיוור פרסומי באמצעי המדיה השונים וזאת כל עוד לא
אודיע לה אחרת.
לאחר שקראתי כתב התחייבות זה בעיון ואת הנהלים המופעים בידיעון המרכז לשנת הלימודים הקרובה והבנתי את תוכנם ואת המשמעויות הנובעות מהם,
הנני מאשר/ת בחתימתי ומרצוני החופשי, את הסכמתי ואת התחייבותי לכל האמור.
תאריך מילוי הטופס
כתב התחייבות
סדרי התשלום
פרטי כרטיס האשראי
לשימוש המשרד בלבד
דמי רישום:
שכר לימוד:
סה״כ לחיוב:
שם ת.ז
חתימת הנרשם

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד

פקס: 09-8639493
כתובת לשליחת מכתבים: המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), נתניה | 4290200
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית בוינגייט » כללי » טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשמה לשנה"ל תשפ"ד להורדה

דילוג לתוכן