טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה להדפסה

מה זה טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה?

שם הטופס: טופס הגשת תלונה לשמאי מקרקעין במשרד המשפטים

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת תלונה כנגד שמאי מקרקעין בישראל, הנתקבלת ונבדקת על ידי היחידה לתביעה משמעתית במשרד המשפטים. התלונה מאותחלת ומוגשת על ידי אדם שמתקשר עם שמאי מקרקעין בשלבי המתמשכים במשפט האזרחי או הפלילי ומרגיש ששמאי המקרקעין הנילון עבר עבירת משמעת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתלונן, כולל שם, מספר זהות/דרכון, כתובת מגורים, מספר טלפון, ודוא"ל.
2. פרטי עורך הדין אם התלונה נמסרה בשמו של לקוח, כולל שם, מספר רישיון/תעודת זהות/דרכון, כתובת משרד, מספר טלפון, ודוא"ל.
3. פרטי שמאי המקרקעין שנגדם מוגשת התלונה, כולל שם, מספר רישיון, כתובת משרד, מספר טלפון, ודוא"ל.
4. פרטי התלונה - תיאור מקרה, תאריכי המועדים הרלוונטיים, וסיבות התלונה.
5. הצהרת המתלונן בה יציין שכל הטענות בתלונתו הן אמת ושהוא מוכן להעיד בבית המשפט בנושא זה.

כמו כן, מתלונן יודע שבמידת הצורך, היחידה לדין משמעתי רשאית לדרוש ממנו פרטים נוספים ולהזמין אותו לבירור נסיבות התלונה.

תאריך חתימת המתלונן: (להשלים על ידי המתלונן)

מטרת הטופס היא לאפשר למתלונן להגיש תלונה בנוגע לשמאי מקרקעין שמופקט בישראל ושעבר עבירת משמעת, ולציין את העובדות הרלוונטיות לתלונתו.

טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
מדינת ישראל
משרד המשפטים
טופס הגשת תלונה
שמאי המקרקעין בישראל כפופים לדין המשמעתי, לפי חוק שמאי המקרקעין, תשס"א-2001 והתקנות
שהותקנו מכוחו. תלונה כנגד שמאי מקרקעין תוגש למזכירות מועצת שמאי המקרקעין ותועבר, לאחר
בדיקה ראשונית, לתובע המשמעתי המוסמך ביחידה לתביעה משמעתית במשרד המשפטים. את טופס הגשת
התלונה וכל המסמכים שיצורפו לו, יש להגיש באמצעות הדוא"ל לכתובת:
.02-6467613 :הפקס באמצעות או Shamaim@justice.gov.il
התובע המשמעתי ביחידה לתביעה משמעתית יבחן את התלונה, ובמידת הצורך יעבירה לשמאי המקרקעין
הנילון לצורך קבלת תגובתו בכתב. על המתלונן לצרף לתלונתו את כל המסמכים והראיות התומכים בה.
בנוסף לכך רשאי התובע המשמעתי )או החוקר הפועל מטעמו( לבקש לקבל מהמתלונן ו/או משמאי
המקרקעין הנילון פרטים נוספים בכתב, וכן לזמנם לבירור בעל פה. לאחר קבלת מלוא המידע הנדרש
בתיק, יחליט התובע המשמעתי אם להגיש קובלנה בעקבות התלונה, או לסיים את הטיפול בתלונה ולסגור
את התיק.
יודגש, כי תכליתו של ההליך המשמעתי היא לבחון את התנהלותו של שמאי המקרקעין הנילון, ולא ניתן
לקבל במסגרת הליך זה סעדים כספיים או חוזיים )בכדי לבקש סעדים אלו, יש להגיש תביעה אזרחית
לבית המשפט המוסמך לכך(. בהקשר זה יודגש כי לא ניתן להורות לשמאי המקרקעין במסגרת הבירור או
ההליך המשמעתי לשלם / להשיב כספים שניתנו לו, או לשחרר תיק המעוכב אצלו. על דרך הכלל,
במקרים שבהם נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי תלוי ועומד )אזרחי או פלילי(, יעוכב הבירור
המשמעתי עד לסיומו של ההליך השיפוטי וההכרעה שתתקבל בו.
פרטי המתלונן:
יש למלא את פרטי ההתקשרות במלואם.
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
היחידה לתביעה משמעתית רשאית לפנות אל המתלונן, ולהעביר לו כל מסמך, בפקסימילה או בדואר
אלקטרוני.
*שם המתלונן מס' זהות/ מס' דרכון מס' פקסימילה
*כתובת מגורים *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
 שדות חובה
אם עורך דין מגיש את התלונה בשמו של לקוח – יש לציין, נוסף על פרטי הלקוח, גם את פרטי עורך הדין
המייצג.
*שם עורך הדין המייצג
את מגיש התלונה
*מס' רישיון / מס' תעודת
זהות/ מס' דרכון מס' פקסימילה
*כתובת המשרד *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
פרטי שמאי המקרקעין שלגביו מוגשת התלונה:
ללא מספר תעודת זהות או מספר רישיון של שמאי המקרקעין לא נוכל לטפל בפניה.
*שם השמאי מס' רישיון שם משרד השמאי
כתובת משרד השמאי *מס' טלפון *דואר אלקטרוני
פרטי התלונה:
יש לציין בקצרה את עובדות המקרה, את המועדים שבהן אירעו אותן עובדות ואת הסיבות שבגללן אתה
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
סבור כי שמאי המקרקעין הנילון עבר עבירת משמעת. יש לצרף לטופס זה כל מסמך הנוגע לעניין שיש
בו כדי לתמוך ולבסס את פרטי התלונה. להלן פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה:
)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)ניתן לצרף את פירוט נסיבות התלונה ועובדותיה בדף נפרד(.
פרטים נוספים:
האם מתנהלים הליכים משפטיים נשוא התלונה? )אנא סמן(: לא/כן; אם כן – פרט אילו הליכים, שמות הצדדים,
היכן הם מתנהלים ואת מספרי התיקים:
אם ניתנה הכרעה שיפוטית בהליכים אלה יש לצרפה.
הצהרת המתלונן:
אני מצהיר כי כל האמור בפנייתי הוא אמת; במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה של היחידה לדין
משמעתי, אתייצב לעדות בפני ועדת המשמעת; ידוע לי כי בהתאם לחוק שמאי המקרקעין תשס"א-2001 ,
היחידה לדין משמעתי תהא רשאית לדרוש ממני לפרט פרטים נוספים בקשר לתלונה, להגיש ראיות אחרות
לאימות פרטי התלונה, להזמין אותי לבירור נסיבות התלונה ולדרוש כי אאמת את פרטיה באמצעות תצהיר
כדין.
 ידוע לי כי במידת הצורך תועבר התלונה אל שמאי המקרקעין הנילון לצורך קבלת תגובתו.
 ידוע לי כי במסגרת ההליך המשמעתי לא ניתן לקבל סעד כספי או חוזי, וכי לא ניתן להורות
לשמאי המקרקעין ל ש ח ר ר מסמכים המעוכבים על ידו או ל ש ל ם / ל ה שי ב ס כו ם
ש שו ל ם לו.
רח' צלאח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים מיקוד 91490 טלפון 6466650-02 ,פקס 6467023-02 דוא"ל
mishmaat@justice.gov.il
 ידוע לי כי במקרים בהם נמצא הסכסוך נשוא התלונה בהליך שיפוטי תלוי ועומד, היחידה לתביעה
משמעתית רשאית להמתין עד לסיום ההליך השיפוטי וההכרעה שתתקבל בו.
_________________ __________________
תאריך חתימת המתלונן

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס התנגדות לשינוי שם מפלגה או שינוי מטרות מפלגה להורדה

דילוג לתוכן