טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 להדפסה

מה זה טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18?

שם הטופס: טופס הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית בעבור קטין

מטרת הטופס: טופס זה מיועד להצהרת ויתור על אזרחות ישראלית בשל הסיבה שהקטין נולד בחו"ל להורה אזרח ישראלי וגר בחו"ל, ובמקרים בהם ההורים רוצים לוותר על אזרחות הילד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הילד: שם, שם משפחה, שם פרטי, מקום לידה, תאריך לידה, מדינת תושבות, פרטי אזרחות נוספת אם קיימת, ופרטי האב והאם של הילד.

2. פרטי ההורים: שמות ההורים, מספרי זהות, כתובות, מידע אודות האזרחות הישראלית שיש להם (אם יש), מידע אודות ההיסטוריה שלהם בישראל (תאריך עלייתם וכו').

3. הצהרה כי הפרטים המסופקים הם נכונים.

4. הצהרה שההורים מוותרים על אזרחות הילד.

5. הצהרה אם יש לילד דרכון ישראלי, ופרטי הדרכון.

6. תאריך עליית ההורים לישראל.

מטרה נוספת שמתבקשת למלא: במקרים בהם ההורים לא נענים להזמנת הנציגות, יש לשלוח תזכורת ולבדוק האם הקטין חזר להתגורר בישראל. במקרה שבו ההורים עדיין לא תיהיה הענות, יש לדווח למחלקת אזרחות.

כללי המילוי: טופס זה יימסר לטופס המיועד לו, ועליו למלא את הפרטים הרלוונטיים למקרה שבו הוא משמש.

כל התהליך עובר דרך מחלקת אזרחות ברשות האוכלוסין וההגירה ודורש הוראות מחוץ לטופס עצמו.

צילום מסך טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 טופס מקוון

טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תחום: אזרחות מספר נוהל: 4...3000
נושא: ויתור על אזרחות לקטין
דף 1 מתוך 3
1.0201.11 :עדכון תאריך
רשות האוכלוסין וההגירה מספר נוהל 4...3000
נוהל הטיפול בויתור על אזרחות ישראלית לקטין שהוקנתה לו אזרחות
מכוח לידה בחו"ל )לפי סעיף .1( ג( לחוק(
א0 מטרת הנוהל
לקבוע את השיטה לטיפול בהצהרת ויתור על האזרחות הישראלית לגבי קטין שהאזרחות הוקנתה לו
מכוח לידה בחו"ל לפי סעיף 01(ג(.
ב0 תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
ב010 ככלל מקום הגשת הבקשה בנציגות ישראל בחו"ל, באזור מגורי הקטין, מלבד מקרים חריגים שיוגשו
בלשכת רשות האוכלוסין האיזורית ובתאום עם המחלקה לאזרחות.
ב010 נוכחות אישית חובה של ההורים + תעודת זהות או דרכון.
בהיעדר הסכמה אישית של אחד ההורים, יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר
על ידי בית משפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה מגיש ההצהרה,
או פסק דין הקובע כי ההורה המצהיר רשאי להצהיר עבור הקטין לבדו.
ב040 באם גילו של הקטין מעל 01 שנה, נדרשת נוכחות אישית והסכמתו האישית בכתב לוויתור.
ב030 במקרים בהם הקטין אזרח ישראלי מכח הורה אחד בלבד וההורה השני איננו אזרח ישראלי,
יש להסתפק בהסכמת ההורה שהינו אזרח ישראלי. היה ולמרות זאת מתנגד ההורה הזר, יש
לקבל ממנו מכתב הסבר מפורט ולהעבירו למחלקת אזרחות
ב050 על ההורים להגיש להגיש הצהרה על ויתור על האזרחות הישראלית של ילדם הקטין - אז/35.
ב020 יש לוודא כי הקטין אזרח מכוח לידה בחו"ל )11 במערכת אביב(.
ב000 יש לוודא כי הקטין נושא אזרחות נוספת/הבטחה לקבלת אזרחות אחרת כשיחדל להיות אזרח
ישראלי.
ב080 יש להמציא ראיות לתושבות בחו"ל של הקטין והוריו )או ההורה הרלוונטי( - כולל בדיקת קובץ בק"ג .
על הקטין והוריו לשהות בחו"ל תקופה מינימלית של 5 שנים מתוך 3 השנים שקדמו לבקשה.תחום: אזרחות מספר נוהל: 4...3000
נושא: ויתור על אזרחות לקטין
דף 1 מתוך 3
1.0201.11 :עדכון תאריך
רשות האוכלוסין וההגירה מספר נוהל 4...3000
ב090 אישור שהקטין )אם גילו מעל 03 שנה( הסדיר מעמדו כלפי צה"ל.
ב0.01 תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום אגרה כפי שמפורט בלוח אגרות.
ג0 הליך הטיפול
ג010 מקבל הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס והמסמכים המצורפים לבקשה, ויוודא שהמבקש
ממלא את כל התנאים והדרישות בהתאם לסעיף ב' לנוהל זה.
ג010 הבקשה תועבר במלואה לטיפול במחלקת אזרחות במטה הרשות.
ג040 עובד המטה מקבל הבקשה יבחן באם קיימת הגבלה בתיק אדם, יש לפעול תחילה לפי נוהל
"מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 1110.0.0.
ג030 יש לפתוח תיק "ויתור".
ג050 יש לעדכן ב"אחר" בקובץ "אביב" כי הוגשה הצהרת ויתור.
ג020 יצורפו תיקים אישיים של הקטין ושל הוריו להמשך הטיפול.
ג000 אם לקטין אין רישום בקובץ, יש לערוך רישום קודם להמשך הטיפול, ראה נוהל רישום חדש
אזרח/ עולה מס' 1110.0.0.
ג080 ייבדק כי הקטין אכן אזרח ישראלי מכוח לידה בחו"ל – 11 – ואינו דור שני.
ג090 ייבדק כי הקטין והוריו אינם תושבי ישראל בעת מסירת ההצהרה. מספיק שההורה המשמורן
יהיה תושב חו"ל אם הילד גר רק איתו בחו"ל. הבדיקה תעשה על סמך:
ג.1.0 .קובץ ביקורת גבולות במערכת אביב ובהתאם לסעיף ב.1 לעיל.
ג.1.0 .על סמך בדיקת רישיון לישיבת קבע או ארעי שרכש במדינה האחרת.
ג0.01 ייבדקו התיקים האישיים והצירופים לבקשה, עמידה בכל התנאים הנדרשים בסעיף ב' וכי אין
חשד לויתור פיקטיבי.תחום: אזרחות מספר נוהל: 4...3000
נושא: ויתור על אזרחות לקטין
דף 4 מתוך 3
1.0201.11 :עדכון תאריך
רשות האוכלוסין וההגירה מספר נוהל 4...3000
ג0110 ייבדק מעמדו של הקטיו לגבי חוק שירות ביטחון באמצעות פנייה לקבלת חוו"ד מינהל הגיוס
בצה"ל בהתאם לסעיף ב.9 .
ג0110 ייבדק כי צורפו ראיות לאזרחות חוץ או הבטחה לאזרחות חוץ שיחדל מלהיות אזרח ישראל.
ג0140 במקרה בו חסרים מסמכים יש לדרוש הצגתם בתוך שלושה חודשים אחרת יש לסגור הבקשה
ולהודיע למבקש.
ג0130 עם סיום הבדיקה יוכן סיכום תיק, הכולל את המלצת העובד המטפל בבקשה, שתצורף לתיקים
ולאסמכתאות, ויועבר להחלטת ממונה אזרחות.
ג0150 אושרה ההצהרה יש לנהוג כך:
 עדכון בקובץ )סמל אזרחות 35)
 הנפקת אישור ויתור ממוחשב והחתמתו בצירוף הודעה על ביטול האזרחות.
 התיעוד בצרוף ההודעה על ביטול האזרחות יועבר למשרד החוץ להטבעת חותמת
אפוסטיל.
 לאחר החתמת אפוסטיל ע"ג התיעוד, המחלקה הקונסולרית תעביר את התיעוד
לנציגות הישראלית המתאימה.
 נציגות ישראל בחו"ל תעביר את התיעוד להורי המבקש.
ג0120 יש לוודא כי הוחזרו לעובד המטפל במטה הרשות כל המסמכים של הקטין המעידים על
אזרחותו הישראלית )דרכון, תעודה מעידה וכו'( בצירוף ההודעה על ביטול האזרחות, ורק
לאחר מכן ניתן למסור להורי המבקש את האישור על ויתור האזרחות0
ג0100 כניסתו העתידית לישראל של הקטין תיעשה בהתאם לחוק הכניסה.תחום: אזרחות מספר נוהל: 4...3000
נושא: ויתור על אזרחות לקטין
דף 3 מתוך 3
1.0201.11 :עדכון תאריך
רשות האוכלוסין וההגירה מספר נוהל 4...3000
ג0180 במקרה שההורים לא נענים להזמנת הנציגות, יש לשלוח תזכורת בתום חודש במידה ועדיין לא
תהיה הענות, יש לבדוק אם הקטין חזר "להתגורר" בישראל. בכל מקרה יש לדווח למחלקת
אזרחות.
ג0190 תאריך האישור הינו התאריך בו האזרחות מתבטלת.
ג0.01 התעוד שיוחזר יבוטל פיזית ובקובץ מערכת אביב.
ג0110 הוחלט לסרב הבקשה, תועבר ההחלטה באמצעות משרד החוץ למבקשים.
ג0110 יש לתייק בתיק האישי העתק מאישור על הויתור/הודעת סירוב . התיק האישי ותיק האזרחות
ייגנזו בגנזך ההורדות.
ד0 החוק וסעיפיו
ד.0 סעיף 01(ג( לחוק האזרחות תשי"ב-0930
ה0 נספחים
ד0 טופס הצהרת ויתור על האזרחות הישראלית לפי סעיף 01(ג(.- אז/35מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית בעבור קטין לפי סעי ף 1 0(ג(
לחוק האז ר חות, התשי"ב - 91 05
טופס זה מיועד להצהרת ויתור על אזרחות ישראלית הניתנת ע"י הורה/ים בעבור קטין כאשר ההורה/ים והקטין הם תושבי חו"ל, והאזרחות נקנתה
לקטין/ה מכוח לידה בחו"ל להורה אזרח ישראל. הטופס ייחתם ע"י שני ההורים. בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני, יש להציג פסק דין או הסכם
גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה מגיש ההצהרה, או פסק דין הקובע כי ההורה
המצהיר רשאי להצהיר עבור הקטין לבדו.
אם מלאו לקטין 61 שנים, עליו להודיע בכתב שהוא מסכים לביטול אזרחותו.
אני/ו הורה/יו של הקטין/ה הר"מ מצהיר/ים בזה כי ילדי/תי הר"מ הינו תושב חו"ל ואני/ו מוותר/ים על אזרחותו הישראלית.
מספר הזהות של הילד
שם המשפחה השם הפרטי מקום הלידה תאריך הלידה
בעברית שנה חודש יום
בלועזית
תושב/ת מדינת עפ"י רשיון ישיבה בנוסף לאזרחות ישראלית ילדי/נו אזרח של מדינת
טרם רכש/ה אזרחות המדינה בה נמצא/ת היות ו-
רצ"ב הבטחת מדינת למתן אזרחות.
ילדי/נו היה בישראל מיום עד ליום
מחזיק בדרכון ישראלי מספר ניתן ב)המקום( בתוקף עד
רצ"ב צילום מדרכונו/ה הישראלי
המען בחו"ל
המדינה העיר הרחוב מספר הבית המיקוד
פרטי
האב
שם המשפחה השם הפרטי המצב האישי מספר הזהות
מקום הלידה אזרח ישראל בנוסף לאזרחות הישראלית הנני גם אזרח של מדינת
 כן
 לא
דרכון ישראלי מספר ניתן ב)המקום( ביום בתוקף עד
פרטי
האם
שם המשפחה השם הפרטי המצב האישי מספר הזהות
מקום הלידה אזרחית ישראל בנוסף לאזרחות הישראלית הנני גם אזרח של מדינת
 כן
 לא
דרכון ישראלי מספר ניתן ב)המקום( ביום בתוקף עד
תאריך עליית ההורים לישראל תאריך ההשתקעות בחו"ל ביקור אחרון בישראל בשנת
כתובת אחרונה של ההורים בישראל
העיר רחוב בית מספר
נימוקים לבקשה
אני/ו מצהיר/ים שהפרטים שנמסרו לעיל הם מלאים ונכונים.
מקום תאריך חתימת האב חתימת האם
פרטי ההורים
נוכחות אישית חובה )או בצירוף יפוי כח נוטריוני(
אז / 35א'ההצהרה נתקבלה בתאריך: על ידי: חתימה:
הוצגו בפני המסמכים הבאים כראיה לנכונות המידע:
1 .אזרחות ישראלית:
2 .רשיון קבע בחו"ל:
ניתן במקום ביום
3 .האזרחות האחרת שנרכשה בחו"ל: מיום:
דרכון/תעודת אזרחות מספר
4 .ראיה להבטחת אזרחות )מקורית ומאומתת( של: , רצ"ב
5 .השירות הצבאי בצה"ל:
6 .הערות:
מקום: חתימה:
לשימוש הנציגות הישראלית ב:
קבלה מס'
תאריך
אז / 35ב'
מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית בעבור קטין לפי סעי ף 1 0(ג(
לחוק האז ר חות, התשי"ב - 91 05

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » רשות האוכלוסין וההגירה » טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18 להורדה

דילוג לתוכן