טופס חבילת שירותי פינוק לרכב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס חבילת שירותי פינוק לרכב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס חבילת שירותי פינוק לרכב להדפסה

מה זה טופס חבילת שירותי פינוק לרכב?

שם הטופס: טופס ביטוח חקלאי - תביעות רכב - חבילת שירותי פינוק לרכב

מטרת הטופס: הטופס מתאר את חבילת השירותים הכלולים בביטוח חקלאי לרכב ומציין את התנאים והפרטים החשובים בהם. מטרתו היא לספק שירותי פינוק רכב לבעלי רכב שבחברה וששולמו דמי-ביטוח בעבורם.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. השם "החברה" הוא ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.
2. הפוליסה היא פוליסת ביטוח כלי-רכב שמבוטחים בה ובה נציין כתב השירות המצורף.
3. דף הרשימה הוא חלק בלתי נפרד מהפוליסה ומכיל פרטי הרכבים המבוטחים בה.
4. הרכב הוא הרכב שמבוטח בפוליסה ושפרטיו רשומים בדף הרשימה.
5. נותן השירות הוא הספק המבצע את השירותים המצויים בכתב השירות.
6. מוקד השירות הוא המוקד המספק את השירותים, והוא פעיל 9 ימים בשבוע, 42 שעות ביממה, חוץ מיום הכיפורים.
7. מקבל השירות הוא בעל הרכב שמבוטח בפוליסה וגם כל מי שמורשה לנהוג ברכב מטעמו.

תוכן כללי:
כתב השירות מציין את התנאים והפרטים החשובים לגבי שירותי הפינוק לרכב שניתן על ידי החברה. התנאים העיקריים הם:

1. השירותים המוצעים: הכתב מציין שירותי "פריצת רכב," "החלפת גלגל," ו"אספקת דלק" הכלולים בחבילה.
2. התנאים לקבלת השירותים: כל שירות מוצע בהתאם לתנאיו הספציפיים, כגון השתתפות עצמית או התנאים להפעלת השירות.
3. תנאי השימוש בשירותים: השימוש בשירותים מותנה בתנאים כגון התקופה הזמנית, תנאי הרשאה להעברת השירותים לרכב אחר, וכדומה.
4. תשלומים: השימוש בשירותים משוייך לתשלומים ספציפיים, והכתב מציין שבמקרה של פריצת רכב יש השתתפות עצמית נוספת בסכום מסוים.
5. מועדי השירות: השירותים יינתנו בשעות מסוימות ביממה, והכתב מציין את המגבלות הזמניות.
6. אזורי השירות: השירותים יינתנו ברחבי מדינת ישראל, כמו גם באזורים שבשליטה ישראלית, והכתב מציין את החריגים מכלל זה.
7. קבלת השירות: מקבל השירות יכול לבקש את השירות ע

טופס חבילת שירותי פינוק לרכב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס חבילת שירותי פינוק לרכב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס חבילת שירותי פינוק לרכב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס חבילת שירותי פינוק לרכב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתב שירות שירותי פינוק לרכב ולמשתמש בו
הכיסוי בתוקף אך ורק אם צוין במפורש בדף הרשימה ושולמו דמי-ביטוח בעבורו
♦ שירות "פריצת רכב"
הרכב ננעל? המפתחות ברכב? חייג עכשיו אל מוקד השירות ופורץ מקצועי יגיע למקום הרכב ויפרוץ לרכב.
השתתפות עצמית - 97.₪
בתנאי שהשירות יינתן ע"י ניידת שירות של נותן השירות ובכלים העומדים לרשותנו. פריצה המצריכה הפעלת מנעולן –
השירות יינתן כנגד הצעת מחיר נקודתית )מהמנעולן( לאותו האירוע.
♦ שירות "החלפת גלגל"
גילית תקר בגלגל? הישאר ברכבך ואנחנו אצלך! חייג אל מוקד השירות ונציג מטעמנו יגיע למקום הרכב ויחליף את הגלגל
הפגום בגלגל החלופי )הרזרבי( שברכבך.
השירות ניתן 42 שעות ביממה.
בלא השתתפות עצמית.
♦ "שירות אספקת דלק"
אזל לך הדלק? הישאר ברכבך ואנחנו אצלך! חייג אל מוקד השירות ונציג מטעמנו יגיע עם דלק למקום הרכב ויאפשר לך
להגיע לתחנת דלק הקרובה.
בלא השתתפות עצמית.
כל השירותים הם בהתאם לתנאי כתב השירות "פינוק לרכב" כתב השירות
1 .הגדרות
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים שלהלן המשמעות המיוחדת להם בצדם:
"החברה" - ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.
"הפוליסה" - פוליסה לביטוח כלי-רכב שעל-פיה מבוטח כלי הרכב אצל החברה ואשר כתב שירות זה מצורף אליה.
"דף הרשימה" - הרשימה המצורפת לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
"הרכב" - הרכב המבוטח בפוליסה שפרטיו רשומים בדף הרשימה.
"נותן השירות" - הספק, כפי שיצוין בדף הרשימה
"מוקד השירות" - מוקד נותן השירות
המוקד מופעל 9 ימים בשבוע, 42 שעות ביממה, חוץ מאשר ביום הכיפורים. השירותים לא יינתנו שלוש
שעות לפני התחלתו ושלוש שעות לאחר סיומו.
"מקבל השירות" - המבוטח בפוליסה וכן כל מי שמורשה לנהוג ברכב מטעמו.
"תקופת השירות"- התקופה שבמהלכה כתב שירות זה יהיה בתוקף.
2 .כללי
2.4 נותן השירות יספק למקבל השירות, במשך תקופת השירות, את שירותי "פינוק לרכב" בהתאם ובכפוף לאמור
בכתב שירות זה.
4.4 למען הסר ספק, השירות על-פי כתב שירות זה, אינו כולל כל תשלום אחר או נוסף, הנלווה לשירות או נובע
ממנו, כולל: תשלום הוצאות דלק, תשלומים בגין החזקת הרכב ותשלום אגרת תיקונים ברכב.
2.4 השירותים יינתנו לרכב בלבד ואין מקבל השירות זכאי להעביר את הזכות לקבלתם לרכב אחר, למעט אם הוחלף
הרכב המבוטח, נערכה תוספת החלפת רכב לפוליסה וניתנה הסכמה מראש, של נותן השירות, להחלפת הרכב
המבוטח.
2.4 השירותים "פריצת רכב", "החלפת גלגל" ו"אספקת דלק" יינתנו 42 שעות ביממה.
2.4 השירותים יינתנו ברחבי מדינת ישראל בשטחים בשליטה ישראלית למעט שטחי יהודה ושומרון, הגולן, הערבה
ואילת וכן בשטחי האוטונומיה .
2.4 נבצר מנותן השירות לספק את השירות מכל סיבה שבשליטתו, ישלם נותן השירות ישירות למקבל השירות סך
של 223( ₪ שלוש מאות וחמישים ₪ ( או את הסכום הנדרש לביצוע השירות, אשר שולם על-ידי מקבל
השירות, תמורת חשבונית – הנמוך מבניהם. זאת בניכוי דמי ההשתתפות העצמית - כמקובל.
תשלום זה יבוא במקום מתן השירות, ולמקבל השירות לא תהיה כל טענה נגד נותן השירות בקשר לכך.
9.4 השירות יינתן על-ידי גורמי מקצוע מת אימים ורלוונטיים לסוג השירות.
2.4 נותן השירות יקפיד על קיום תקשורת יעילה וזמינה עם מקבל השירות.
7.4 החברה אחראית על השירות הניתן במסגרת כתב השירות. לא תינתן אחריות לנזק תוצאתי ו/או נזק בשל כוח
עליון. 3 .מהות השירותים
1.3 שירות "פריצת רכב"
לצורך פריצת רכב שמפתחותיו ננעלו בתוכו, יגיע לרכב נציג מטעם נותן השירות אשר ינסה לפרוץ את הרכב.
א. פירוט השירותים
השירותים המפורטים להלן יינתנו למקבל השירות באמצעות נותן השירות וכמפורט להלן:
2 .הגעת נציג מטעם נותן השירות למקום בו מצוי הרכב, אשר ינסה לבצע פריצה במקום לרכב.
2 .השירותים יינתנו לכל סוגי הרכב עד 4 טון למעט רכבים אשר ננעלים בנעילת ואקום.
ב. השתתפות עצמית
בכל מקרה של מתן שירות על-פי כתב שירות זה, ישלם מקבל השירות דמי-השתתפות-עצמית בסך 97 ₪
)שבעים ותשעה ₪( כולל מע"מ. התשלום ישולם לידי נותן השירות שנותן את השירות בפועל, במועד
קבלת השירות.
2.3 שירות "החלפת גלגל"
לצורך החלפת גלגל יגיע נציג מטעם נותן השירות למקום הרכב ויבצע במקום את ההחלפה.
פירוט השירותים
השירותים המפורטים להלן יינתנו למקבל השירות באמצעות נותן השירות וכמפורט להלן:
2 .הגעת נציג מטעם נותן השירות למקום בו מצוי הרכב הזכאי לשירות, אשר יבצע את החלפת הגלגל עם
התקר בגלגל החלופי שברכב.
4 .השירות מותנה בקיום גלגל חלופי תקין ברכב ובקיום כלים להחלפת גלגל ברכב מקבל השירות.
2 .השירות מותנה בתקינות חלקי הגלגלים המוחלפים וחלקיהם )ברגים, אומים(.
2 .השרות יינתן בלא השתתפות עצמית.
3.3 שירות "אספקת דלק"
לצורך אספקת דלק לרכב הזכאי לשירות, יגיע נציג מטעם נותן השירות אשר יבצע את אספקת הדלק לרכב כדי
לאפשר הגעה לתחנת הדלק הקרובה.
פירוט השירותים
השירותים המפורטים להלן יינתנו למקבל השירות באמצעות נותן השירות וכמפורט להלן:
2 .הגעת נציג מטעם נותן השירות למקום בו נמצא הרכב הזכאי לאספקת הדלק.
4 .אספקת הדלק תעשה על-ידי נציג מטעם נותן השירות ולפי שיקול דעתו באחת מן האפשרויות שלהלן:
א. הבאת דלק בכמות המספקת להגעת הרכב עד לתחנת הדלק הקרובה.
ב. הסעת הלקוח לתחנת הדלק הקרובה והחזרתו כדי שיוכל לרכוש דלק להמשך נסיעת הרכב.
ג. גרירת הרכב לתחנת הדלק הקרובה.
2 .בעת הבאת הדלק למקום הרכב, על מקבל השירות לשלם במקום לנציג מטעם נותן השירות בעבור הדלק .
2 .השרות יינתן בלא השתתפות עצמית.4 .קבלת השירות
2.2 נזקק מקבל השירות לאחד מן השירותים שבכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד נותן השירות כפי שיצוין
ברשימה מכל טלפון. מקבל השירות יזדהה בשמו, ימסור את מספר הרכב ואת מספר פוליסת הביטוח, את
מספר הזהות או כל פרט נוסף שיידרש כדי לזהותו כמקבל השירות אשר זכאי לקבלת השירותים על-פי כתב
שירות זה וכן פרטים על מקום הימצאו המדויק של הרכב הזכאי לשירות.
4.2 פנה מקבל השירות למוקד, ומסיבה כלשהי אין הוא מופיע ברישומי המוקד כזכאי לקבלת השירותים שבכתב
שירות זה, ימסור מקבל השירות את פרטי כרטיס האשראי שלו ויוחתם על כתב התחייבות לפיו הוא ישא במלוא
עלות השירות הרלוונטי לפי מחירון מבצע השירות. אם יתברר שהפונה אינו זכאי לשירות בהתאם לתנאי כתב
השירות.
3.4 מובהר שלנותן השירות לא תהיה כל אחריות לגבי שירותים שאינם כלולים במסגרת כתב שירות זה. למען
הסר ספק, נותן השירות ו/או החברה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למקבל השירות או לכל צד שלישי
כתוצאה מקיום או אי-קיום כתב שירות זה, מכל סיבה, למעט נזקים ישירים שייגרמו לרכב כמוגדר לעיל
כתוצאה משירותיו ו/או כתוצאה מרשלנותו ו/או רשלנות עובדיו של נותן השירות.
4.4 בשום מקרה לא תהיה אחריות לנזקים תוצאתיים כלשהם ובכלל זאת, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור,
למניעת רווח או חסרונות צפויים או פיצויים בגין רווח שאינו נזק ממון או לתביעות כלשהן נגד המבוטח מצד
שלישי כלשהו, אף אם ניתנה הודעה בדבר אפשרות לנזקים, הפסדים או תביעות כאלה. הגבלת האחריות
כאמור לעיל תחול גם על ותהיה לטובת מי מעובדי או שליחי נותן השירות או החברה.
5 .תוקף כתב השירות
2.2 תוקפו של כתב שירות זה כפוף לזכאותו של מקבל השירות לשירות כפי שתיקבע על-ידי החברה כמפורט
ברשימה.
4.2 ביטול או פקיעת כתב השירות יהיה בהתאם להוראות הביטול או הפקיעה של הפוליסה.
2.2 מקבל השירות יהיה רשאי למסור לחברה הודעת ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקפה מיד עם קבלתה.
2.2 במקרה של ביטול כתב השירות לפני תום תקופת הביטוח מקבל השירות יהיה זכאי להחזר יחסי ממחיר כתב
השירות ששילם.
2.2 במקרה של סיום ההסכם עם נותן השירות, וכל עוד החברה לא הגיעה להסדר עם נותן שירות אחר, רשאית
החברה לבטל כתב שירות זה, בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס חבילת שירותי פינוק לרכב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס חבילת שירותי פינוק לרכב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס חבילת שירותי פינוק לרכב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס חבילת שירותי פינוק לרכב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס חבילת שירותי פינוק לרכב

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » טופס חבילת שירותי פינוק לרכב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס חבילת שירותי פינוק לרכב להורדה

דילוג לתוכן