טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים?

שם הטופס: טופס כלל ביטוח - ביטוח עסקי ייעודי - חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים

מטרת הטופס: הטופס מסביר את החובות של מעבידים לבטח את עובדיה בביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים והוא מבהיר את התנאים וההיסכמויות בנוגע לנושא זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הטפסים מזהים את המשרד המשויך ואת העורכי דין בו.
2. הטפס מתאר את חובת המעביד לבטח את עובדיו בביטוח דמי מחלה על פי הסכמי קיבוציים, כולל השכר המבוטח.
3. הטפס מסביר את השינויים שהתרחשו לאחר סגירת קרנות דמי מחלה והתנאים החדשים לביטוח ימי מחלה.
4. נתקבע שהביטוח ימי המחלה צריך להיות בתנאים זהים או דומים להסכמי קיבוצים.
5. חובת המעביד להפריש לקרן דמי מחלה לדמי מחלה מבטחי נקבעת בטפס.
6. הטפס מזכיר שבמידה והמעביד אינו בוטח את עובדיו בביטוח דמי מחלה, הוא חייב לתת להם את זכויותיהם המקובעות בתקנות קרן דמי מחלה.
7. כמה סעיפים מתארים הוראות מיוחדות בהקשרים שונים לביטוח ימי מחלה.
8. הטפס מתייחס להבחנה בין קופת הגמל לבין ביטוח דמי מחלה תיק.

טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

זילברש, סלע, ברנדס, י. כה – משרד עורכי די
SILBERSHATZ, SELA, BRANDES, Y. COHEN - Law Offices ___________________________________________________________________
אלו זילברש, עו"ד רחוב ז'בוטינסקי 7 מגדל משה אביב קומה 35 רמת ג 52520. Adv, Silbershatz Alon
Shay Brandes, Adv. 7 Jabotinsky St. Aviv Tower 35th Fl. Ramat Gan 52520 ד"עו, ברנדס שי
O d e d S e l a , A d v . P.O. B 3433 Ramat Gan 52134 ג רמת 3433 .ד.ת ד"עו, סלע עודד
Carmit Yudovich Cohen, Adv. Tel: +972 3 6138812 :טלפו ד"עו, כה יודובי כרמית
Katie Golofast, Adv. Fax: +972 3 6138814 :פקס ד"עו, גולופסט קטיה
e mail: alon@sbc-law.co.il :ל"דוא
יוע איזי קרמר, ,Kramer Issy - Consultant
עו"ד ונוטריו Notary. & Adv
ישראל ודרו+ אפריקה Africa South & Israel
Date: 2007 יולי 22 :,תארי
לכבוד
שמי שטובי, מנהל מחלקת הדרכה
כלל חברה לביטוח בע"מ
שמי שלו,

הנדו: ביטוח דמי מחלה על פי הסכמי+ קיבוציי+
1 .על פי הסכמי קיבוציי רבי מוטלת על המעביד חובה לבטח את עובדיו בקר דמי מחלה (מבטחי או
קופת חולי כלליתבעיקר), בהפרשה של %5.2 מהשכר בדר! כלל.
2 .ביולי 2004 נסגרו קרנות דמי מחלה, שפעלו אז, להצטרפות עובדי חדשי. קרנות מבטחי, פועלי
הבניי ועובדי חקלאיי עברו לבעלות המדינה, בהיות חלק מקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר. מאותו
מועד לא נית לקיי את הוראות ההסכמי הקיבוציי האמורי שככלל הוצאו לגביה צווי הרחבה,
והוראותיה חלי על מעבידי שההסכ הקיבוצי אינו חל עליה.
3 .לגבי כל המעבידי שחלי עליה ההסכמי הקיבוציי וצווי הרחבה כאמור, ממשיכה לחול החובה
להפריש לקר דמי מחלה, ובהיעדר אפשרות זו – לביטוח דמי מחלה בחברת ביטוח, שרק בו נית להבטיח
תנאי דומי. הקביעה בהסכמי הקיבוציי ובצווי הרחבה שההפרשה תהיה לקר דמי מחלה של
מבטחי, משמעותה שהביטוח חייב להיות בתנאי זהי או לפחות דומי במידת האפשר.
4 .יתר על כ, בענ) המזו – מיצי ריבות ושימורי( נקבע בהסכ הקיבוצי ובצו ההרחבה, בה נקבעה
החובה להפריש לקופת חולי, שהתשלומי עבור ימי מחלה שיקבלו העובדי יהיו "לפי תקנות קופת
חולי". הוא הדי בהסכ הקיבוצי וצו ההרחבה בענפי מתכת חשמל ואלקטרוניקה, בה נקבע שמעסיק
שלא יבטח את עובדיו בקר דמי מחלה, יהא מחוייב לתת לעובדי את כל הזכויות הקבועות בתקנות קר
דמי מחלה..".
5 .בהסכמי קיבוציי שנערכו ונערכי לאחר סגירת הקרנות הותיקות, נקבעו הוראות מיוחדות לביטוח
ימי מחלה. כ! בענ) ההובלה נקבע שעל המעבידי לשל %45.2 מהשכר עבור "אבד כושר עבודה
מקצועי כנהג משאית וביטוח ימי מחלה". הגדרה זו נקבעה בהסכ הקיבוצי, בעקבות קביעה דומה
בהסכ קיבוצי קוד משנת 2000 בענ) זה, מאחר שהובטח לצדדי שחברת ביטוח תבטח את הנהגי
בביטוח מיוחד זה בפרמיה בשיעור שנקבע. הוראה זו כלשונה נכללת בצו ההרחבה בענ) ההובלה, שנחת
על ידי השר לפני שבועות ספורי א! עד היו טר פורסמה מסיבות שונות.
6 .ג בטיוטת הסכ קיבוצי בתעשיית היהלומי נקבעה חובה לבטח את העובדי בקר דמי מחלה או
בביטוח שתנאיו לא יפחתו מביטוח שערכה חברת הראל לעובדי תעשיית היהלומי.
7 .המסקנה היא שמעבידי שחלי עליה הוראות כאמור, חייבי לבטח את עובדיה בביטוח ימי מחלה,
שיבטיח תנאי שאינ נופלי מאלה שנקבעו בהסכ קיבוצי או בצו הרחבה. א לא יעשה כ, יחוייב
המעביד לשל בעצמו את ימי המחלה בשיעורי שנקבעו בהסכ הקיבוצי או בצו ההרחבה. תשלו זה
עולה במידה ניכרת על מה שנקבע בחוק דמי מחלה, התשל"ו(1976 ,כתשלו שיש לשל במקרה מחלת
העובד.
8 .חשוב להוסי) כי בעקבות סגירת הקרנות הותיקות פעל האוצר לתק את תקנות מס הכנסה (כללי
לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד(1964 ,וכלל בה הוראות המאפשרות הקמת קופת גמל לדמי
מחלה. זו קופת גמל מרכזית בה חברי רק מעבידי והיא נועדה לחסו! כספי לכיסוי חובת המעביד
לתשלו דמי מחלה על פי החוק או הסכ קיבוצי. קופת גמל כזו אינה מבטיחה תשלו לעובדי ואי ה זילברש, סלע, ברנדס, י. כה COHEN. Y, BRANDES, SELA, SILBERSHATZ
משרד עורכי די Offices Law
עמיתי בקופת הגמל, בניגוד למה שקיי בקר דמי מחלה ותיקה. לפיכ! הפרשה של מעביד לקופת גמל לדמי
מחלה עשוייה לשמש כתחלי) לקר ותיקה, רק א יפריש לקופת הגמל תשלומי שיכסו חובת תשלו כפי
שנקבע בתקנות קר דמי מחלה ותיקה, ורק א אכ ישל המעביד לעובד ימי מחלה בשיעור ולקופה שנקבעו
בהסכ הקיבוצי או בצו ההרחבה. לא ידוע לי על מעבידי שנוהגי כ!, בעיקר משו שמדובר בביטוח (אי
לדעת מראש א ומתי יחלה העובד וכמה זמ תמש! תקופת המחלה). קופת הגמל נועדה לחסכו בלבד
כאמור, ולא נראה שמעבידי יפרישו לה סכומי בגובה דמי מחלה מקסימליי שה עלולי לשל. כידוע
בביטוח משל המעביד פרמיה בלבד ולא את מלוא הסכו שהוא עלול לשל (סכו הביטוח).
בברכה,
אלו זילברש, עו"ד
2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים

פקס: 077-6383290
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » כלל ביטוח » ביטוח עסקי ייעודי » טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס חוות דעת ביטוח דמי מחלה על פי הסכמים קיבוציים להורדה

דילוג לתוכן