טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון להדפסה

מה זה טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון?

טופס: טופס משרד העבודה - חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון.

מטרת הטופס: בקשה לחידוש רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף המציין את סוג הרישיון המבוקש: כח אדם, שירות בתחום ניקיון, שירות בתחום שמירה/אבטחה, לשכה פרטית, ואפשרות להוספת תחום נוסף.

2. פרטי העסק/חברה: שם, מס מזהה (ח.פ./ע.מ.), כתובת, ישוב, מיקוד, מס' טלפון במשרד, מס' פקס, דוא"ל, ושאלות נוספות במידה ויש שינויים בכתובת וסניפים חדשים.

3. פרטי מספר העובדים: מספר העובדים הישראלים, הזרים, מבקשי המקלט, עובדות (נשים), ועובדים (גברים).

4. פרטי המייצגים את העסק/חברה: אם ברצונך שכל הטיפול בהליך הרישוי יתבצע באמצעות בא כוח (עו"ד/רו"ח/יועץ מס), יש למלא פרטי המייצג ולצרף ייפוי כח חתום.

5. פרטי מנכ"ל ובעלי העסק/חברה: שם, מס' זהות, מס' טלפון נייד, דוא"ל.

6. פרטי רו"ח/יועץ מס (אם קיימים).

7. פרטי איש הקשר בעסק/חברה: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון ישיר, מס' טלפון נייד, דוא"ל, אתר אינטרנט.

8. הערות: מקום להוסיף הערות נוספות או מידע חשוב.

9. תאריך וחתימה: תאריך מילוי הטופס וחתימה וחותמת העסק/חברה.

כללי: יש לצרף את כל המסמכים הדרושים כפי שמצוין באתר.

טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|

טופס בקשה לחידוש רישיון לפעול כקבלן כח אדם / שירות
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996
** חובה למלא את כל השדות בטופס **

הערה: למען יובהר, במידה ורישיונך יבוטל, יפורסם ביטול הרישיון באתר המשרד.
ברשותי רישיון )סמן/י במשבצת המתאימה(: ☐ כח אדם ☐ שירות בתחום ניקיון ☐ שירות בתחום שמירה/אבטחה
☐ לשכה פרטית
מעוניין/ת להוסיף תחום )סמן/י באם נדרש( ☐ כח אדם ☐ שירות בתחום ניקיון ☐ שירות בתחום שמירה/אבטחה
☐ לשכה פרטית
פרטי העסק/חברה:
שם העסק/חברה: לחץ כאן להזנת טקסט. מס מזהה )ח.פ./ע.מ.(
לחץ כאן להזנת
טקסט.
כתובת: לחץ כאן להזנת טקסט. ישוב: לחץ כאן להזנת טקסט. מיקוד:
לחץ
כאן
להזנת
טקסט.
מס' טלפון במשרד:
לחץ כאן להזנת
טקסט. מס' פקס:
לחץ כאן להזנת
טקסט. דוא"ל:
לחץ כאן להזנת
טקסט.
האם שונתה הכתובת ו/או נוספו סניפים חדשים?
☐ לא / ☐ כן )במידה וכן נא לצרף חוזה שכירות עדכני + תמונות של משרדי החברה/העסק(.
האם נוספו בעלי תפקידים בכירים ו/או מנהלי סניפים חדשים מיום קבלת הרישיון?
☐ לא / ☐ כן )במידה וכן נא למלא טופס הסכמה לקבלת מידע(
האם הוגש כנגד החברה/עסק ו/או בעל תפקיד בכיר בחברה/עסק כתב אישום?
☐ לא / ☐ כן )במידה וכן פרט וצרף את כתב האישום(
בחודש ___ לחץ כאן להזנת טקסט._________ )יש לציין את החודש האחרון( מועסקים )יש למלא מספר בקווים
הריקים, עבור העובדים המועסקים תחת הרישיונות בלבד, ללא עובדי סגל(:
- מספר העובדים הישראלים: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
- מספר העובדים הזרים: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
- מספר העובדים מבקשי המקלט: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
- מספר העובדים המסתננים: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
- מספר העובדים הפלשתינאים: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
- מספר העובדות )נשים( המועסקות: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
- מספר העובדים )גברים( המועסקים: _____ לחץ כאן להזנת טקסט.__________
 בדרישתנו לדיווח הנ"ל, אין להסיק כי יש אישור להעסיק עובדים ללא היתר מתאים. בכל מקרה על הקבלן
להעסיק עובדים כחוק וככל שנדרש היתר להעסקת עובדים בסטטוס מסוים )לדוגמא : עובדים זרים( על
המעסיק להעסיקם אך ורק תחת היתר.
 במידה שאין העסקה של עובדים באחד מסיווגי העובדים הנ"ל יש לרשום "0."
ב-24 חודשים האחרונים הוגשו לבית הדין לעבודה, על-ידי עובדי החברה/העסק, כנגד החברה/העסק סך
הכל לחץ כאן להזנת טקסט. תובענות ייצוגיות בדיני עבודה )יש לצרף העתק(

ב-24 חודשים האחרונים הוגשו לבתי הדין לעבודה, על-ידי עובדי החברה/העסק, כנגד החברה/העסקה, סך
הכל לחץ כאן להזנת טקסט. תביעות אזרחיות בדיני עבודה.
מתוכם ניתנו סך הכל לחץ כאן להזנת טקסט. פסקי דין חלוטים כנד החברה/העסק בבתי הדין לעבודה )בין אם
המדובר בפסקי דין שניתנו בתביעות שהוגשו בשנה הנוכחית, ובין אם מדובר בפסקי דין שהוגשו בשנים
קודמות(.
כמו כן, מתוכם נסגרו בפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין בבתי הדין לעבודה סך הכל לחץ כאן להזנת טקסט.
תיקים שהחברה/העסק נתבע בהם.
איש קשר בעסק/חברה )עובד העסק/חברה אין להפנות כאן למייצג( :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר
טלפון ישיר: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
תפקיד איש הקשר: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל )כתובת דוא"ל תשמש לכלל ההתכתבויות איתך בנוגע לבקשה(: לחץ כאן להזנת טקסט.
אתר אינטרנט: לחץ כאן להזנת טקסט.| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
פרטי רו"ח/יועץ מס :
אם ישנו רו"ח/יועץ מס- נא מלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון: לחץ כאן להזנת טקסט.
כתובת: לחץ כאן להזנת טקסט.
בא כוח המייצג את העסק/חברה:
האם ברצונך שכל הטיפול בהליך הרישוי יתבצע באמצעות בא כוח )עו"ד/רו"ח/יועץ מס(:
☐ כן ☐ לא
אם כן- נא מלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משרד: לחץ כאן להזנת
טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון: לחץ כאן להזנת טקסט.
*יש לצרף ייפוי כח חתום של מייצג בתיק )שים לב - גם אם הנך מיוצג, עליך להיות זמין לצורך מענה
לרשות לעניינים שונים כבעל רישיון/מגיש בקשה לרישיון/חידוש רישיון(.

פרטי מנכ"ל :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט.
בעלים :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. | משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|

בעלים :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט.
הערות :
לחץ כאן להזנת טקסט.
לטופס זה חובה לצרף את כלל המסמכים כמפורט באתר.
תאריך: לחץ כאן להזנת טקסט. שם מגיש הבקשה: לחץ כאן להזנת טקסט.

חתימה וחותמת העסק/חברה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון להורדה

דילוג לתוכן