טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור להדפסה

מה זה טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור?

שם הטופס: טופס משרד הביטחון - טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה

מטרת הטופס:
הטופס מתייחס למבחן תמיכה לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור המעניקים טיפול לבני זוג של חללי מערכות ישראל שאינם בני משפחה, לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הגדרות: הטופס מכיל הגדרות שונות הנתונות בחלק 2.

2. הפעילות הנתמכת: הטופס מציין את הפעילויות הנתמכות, הכוללות טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה באמצעות קבוצות תמיכה וטיפול פרטני, עריכת טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מפגשים חברתיים והדרכת הורים.

3. תנאי הסף: הטופס מציין את התנאים שמוסד ציבור חייב לעמוד בהם כדי לקבל תמיכה מתקציב המשרד, כולל מספר בני הזוג, מספר המפגשים הטיפוליים, ופרטים נוספים.

4. המבחנים לחלוקת תמיכה: הטופס מסביר איך התמיכה תחולק בין המוסדות המתאימים, על פי מדדים שונים.

5. נהלים: הטופס מסביר את הנהלים המתחייבים על המוסדים שמבקשים תמיכה, כולל חובת הגשת תקציבים ודוחות כספיים.

טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור המעניקים טיפול
לבני זוג של חללי מערכות ישראל שאינם בני משפחה
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985
)להלן- החוק( ובהתייעצות עם היועץ 1 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון )להלן –
המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור המעניקים טיפול לבני זוג של חללי מערכות ישראל שאינם בני
משפחה.
תקנה תקציבית:

1 .כללי
)א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן-הוועדה( תדון במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם
2 לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן
)להלן-הנוהל(
ובהתאם למבחנים אלה.
)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתיתה, על פי עקרונות של סבירות
ושוויון.
)ג( בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך
יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.
)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו עניינים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי
נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות,
הכול בכפוף לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט
להלן.
)ו( לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין, להעניק טובת הנאה כספית ליחיד
בנושא שהוסדר והוגבל באופן ספציפי בחיקוק, כגון תגמולים וגמלאות.
2 .הגדרות

1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60 ;התשנ"ב עמ' 34.
2
י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ;התשע"ה, עמ' 658.2
"בן משפחה" ו-"חייל שנספה במערכה" – כהגדרתם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום(, התש"י –1950
3
)להלן – חוק משפחות חיילים(;
"מוסד ציבור"- כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(.
"בן זוג שאינו בן משפחה" – בן זוג של חייל שנספה במערכה, שלא היה נשוי לו, ולא הוכר
כידוע בציבור לפי חוק משפחות חיילים, שקצין נפגעים בצה"ל, או בעל תפקיד מקביל בכוחות
הביטחון, או עו"ס באגף משפחות והנצחה קבע כי הוא בן זוג של חייל שנספה במערכה.
3 .הפעילות הנתמכת
התמיכה תינתן למוסד ציבור עבור הפעילויות הבאות:
 טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה הן בעזרת קבוצות תמיכה והן בעזרת טיפול פרטני,
הניתן על ידי פסיכולוג, עובד סוציאלי או בעל מקצוע טיפולי מוכר אחר.
 עריכת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 מפגשים חברתיים לבני זוג שאינם בני משפחה.
 הדרכת ההורים של בני הזוג שאינם בני משפחה והקניית כלים אשר יסייעו להתמודדות
של בני הזוג.
4 .תנאי הסף
על מוסד ציבור, שמבקש להיכלל ברשימת מקבלי התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים
להלן:
)א( המוסד נותן מענה לכל בן זוג שאינו בן משפחה המבקש להסתייע בשירותיו.
)ב( המפגשים הטיפוליים הפרטניים והקבוצתיים שלגביהם מבוקשת התמיכה מיועדים אך
עבור בני זוג שאינם בני משפחה, כהגדרתם במבחנים אלה, לרבות הדרכה להורים
הניתנת עבורם.
)ג( המוסד פעל בשנתיים שקדמו לבקשת התמיכה באופן ממשי בפעילות הנתמכת.
)ד( המוסד טיפל בשנה שקדמה לבקשת התמיכה, לפחות ב-10 בני זוג שאינם בני
משפחה.

3
ס"ח התש"י, עמ' 162.3
5 .המבחנים לחלוקת תמיכה
התמיכה תחולק בין המוסדות שענו על תנאי הסף המפורטים לעיל, על פי אמות המידה הבאות,
בהתאם למשקל הקבוע בצידן; בכל אמת מידה, שיעור התמיכה בכל מוסד יהיה על פי חלקו
היחסי של המוסד בניקוד שצברו כלל המוסדות באותה אמת מידה:
)א( מספר בני הזוג המסתייעים בשירותי העמותה )%50 – )1 נקודה עבור כל בן זוג.
)ב( מספר המפגשים הטיפוליים פרטניים או קבוצתיים, לרבות הדרכה להורים )%50 - )1
נקודה עבור כל מפגש שמשכו 45 דקות לפחות.
6 .נהלים
)א( המוסד יגיש למשרד הצעת תקציב ודוחות כספיים המשקפים את הפעילות הכספית שלו –
בהתייחס לפעילות שלגביה מבוקשת התמיכה
)ב( עבור כל מוסד, נדרשת חוות דעת האגף על הפעילות שלגביה מבוקשת תמיכה.
)ג( התמיכה יכול שתינתן עבור הוצאות נלוות להוצאות הטיפוליות )כגון כיבוד(; למען הסר
ספק, לא תינתן תמיכה עבור הוצאות הנהלה וכלליות של מוסד הציבור.

7 .תחילה
תחילתם של מבחנים אלה מיום י' טבת התשע"ה )1 בינואר 2015.)
_______________
משה )בוגי( יעלון
שר הביטחון
)3-1888 חמ)4
)803-35-2015-0000(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס טיפול בבני זוג שאינם בני משפחה מבחן תמיכה להערות הציבור להורדה

דילוג לתוכן