טופס כיסוי שבר שמשות לרכב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כיסוי שבר שמשות לרכב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כיסוי שבר שמשות לרכב להדפסה

מה זה טופס כיסוי שבר שמשות לרכב?

שם הטופס: טופס ביטוח חקלאי - תביעות רכב - כיסוי שבר שמשות לרכב

מטרת

טופס כיסוי שבר שמשות לרכב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כיסוי שבר שמשות לרכב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כיסוי שבר שמשות לרכב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כיסוי שבר שמשות לרכב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כתב שירות - כיסוי שבר שמשות לרכב פרטי
ומסחרי עד 5.3 טון
הכיסוי בתוקף אך ורק אם צוין במפורש ברשימה ושולמה פרמיה בעבורו
1 .הגדרות
"הפוליסה" - פוליסה לביטוח של כלי-רכב פרטי ומסחרי שעל-פיה מבוטח כלי הרכב אצל חברת
ביטוח ואשר כתב שירות זה מצ ורף אליה.
"הרשימה" - הרשימה המצורפת לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, כפי שתעודכן מפעם
לפעם
"שמשות" - שמשות קדמיות, אחוריות וצידיות של כלי הרכב.
"שבר" - שבר וכן סדק הפולש דרך עובי השמשה.
"השירות" - החלפת שמשות שבורות בשמשות חדשות תחליפיות בעלות תו תקן מאותו סוג, טיב
ואיכות של השמשות שניזוקו.
"כלי הרכב" - כלי הרכב הנקוב בפוליסה שהוא פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, המבוטח על-פי הפוליסה.
"מקבל השירות" - המבוטח על-פי הפוליסה וכן גם מי שיחזיק בכלי הרכב ו/או ישתמש בו ברשותו ו/או
מטעמו של המבוטח.
"נותן השירות ו/או
תחנת השירות" - ספק השירות ו/או קבלני משנה המבצעים בעבורם תיקוני שבר שמשות, אשר
שמותיהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם
"מחירון" - מחירון נותן השירות לתיקון שבר שמשות כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן.
2 .מהות והיקף השירות
א. השירות על- פי כתב שירות זה יינתן ו/או יבוצע על-ידי נותן השירות בתחנת שירות במקרה של שבר
לשמשות כלי הרכב - בלא השתתפות עצמית.
ב. כתב שירות זה הוא לתקופה המצוינת בדף הרשימה של הפוליסה )להלן "תקופת השירות"(.
ג. השירות על-פי כתב שירות זה יינתן בגין שבר תאונתי ובלתי צפוי שייגרם לשמשות כלי הרכב,
המבוטח בביטוח מקיף ו/או צד שלישי וזאת אם לא נגרם באותו אירוע נזק גם לחלקים אחרים בכלי
הרכב. עם זאת, השירות יינתן גם במקרים בהם נגרם באותו אירוע נזק לשמשה וגם לחלקים אחרים
ברכב ובלבד שסך הנזק כולל השמשה אינו עולה על 333,5 ₪ ובקבלת אישור אי-הגשת תביעה
)מקור( מהמבטח - במקרה של ביטוח מקיף בלבד.
ד. השמשה שתתוקן תהיה שמשה חלופית בעלת תו תקן מאותו סוג, טיב ואיכות של השמשה
השבורה. אם אין באפשרות נותן השירות ו/או תחנת השירות למצוא שמשה תואמת כאמור, ישתמש
נותן השירות בשיקול דעתו ויהיה זכאי לייצר ו/או לייבא שמשה כזאת בעבור מקבל השירות ו/או
תוחלף השמשה השבורה בשמשה חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת יצרן המורשה לייצר
בעבור ייצרן כלי הרכב. ה. היה ונותן השירות ו/או תחנת השירות יתבקשו לבצע בכלי הרכב תיקון חוזר של אותה השמשה,
בתוך תקופה של 21 חודשים ממועד התיקון הקודם, והתיקון החוזר קשור לחלקים שהוחלפו ו/או
מקורו במעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או תחנת השירות, יישא נותן השירות ו/או תחנת
השירות במלוא עלות התיקון והם לא יחייבו את מקבל השירות בתשלום בעבור החלקים, אם הם
הוחלפו בתיקון הקודם ו/או בעבור העבודה.
ו. שירות זה מכסה עד שלושה אירועים במהלך תקופת הביטוח.
3 .חריגים
על-אף האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל לא יכסה שירות זה כל נזק שנגרם לשמשות כלי הרכב כתוצאה
מהמקרים המפורטים להלן:
א. שבר לשמשה שנגרם במתכוון על-ידי המבוטח או מי מטעמו.
ב. שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות גג )Roof Sun.)
ג. ניקלים, חיישנים, מצלמות, אבזרי עזר לשמשות וקלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים.
ד. שבר לשמשה אשר לא הייתה שלמה לחלוטין לפני שנשברה ו/ או שלא הורכבה כיאות.
ה. שבר שמשה שאירע כתוצאה או עקב תחרות ו/או מבחן ו/או בדיקת כושר נהיגה.
ו. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים, נזקי טרור, התקוממות צבאית או
עממית, מהפכה, מלחמת אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה וכל נזק אשר המבוטח
יקבל פיצוי בגינו על-פי חוקי המדינה.
ז. כל נזק אשר ייגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מאירוע גרעיני או רדיואקטיבי.
ח. נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומחוץ לשטח יהודה ושומרון )למעט שטחי האוטונומיה(.
ט. במקרה שבעת קרות הנזק הרכב היה בשירות צה"ל או בשירות כוחות הביטחון.
י. נזק שנגרם בשל היות המבוטח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת
הסמים )נוסח חדש( התשל"ג - 1773 .
יא. נזק שנגרם כתוצאה מרעידת אדמה.
יב. שריטות או סדקים שאינם פולשים דרך עובי השמשה כולה.
4 .קבלת השירות
א. בכל מקרה של שבר לשמשה )למעט החריגים שפורטו לעיל( יפנה מקבל השירות אל נותן השירות
או אל אחת מתחנות השירות הקרובה למקום הימצאו כדי לקבל את השירות.
ב. השירות יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי כתב השירות בתוך המועדים שלהלן:
*2 )בתוך 21 שעות ממועד הבאתו לתחנת השירות, עד לתום יום העבודה שלאחר היום בו הובא כלי
הרכב לתחנת השירות – המאוחר מבניהם.
*1 )לצורך סעיף זה "ימי עבודה" הם: ימים ראשון עד חמישי )כולל( משעה 53:33 עד 53:23 וימי
שישי וערבי חג משעה 53:33 עד השעה 33:25 .
ג. לנותן השירות הזכות לבדוק כל נזק לפני מתן אישור לביצוע התיקון ולדרוש אישור משטרה בגין
הנזקים וזאת לפי שיקול דעתו ובתנאי ש נותן השירות לא יחרוג ממועדי השירות.
ד. השירות יינתן על-ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.
ה. תחנות השירות יהיו בפריסה גיאוגרפית נאותה.
ו. נותן השירות יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם מקבל השירות. ז. החברה תהיה אחראית על השירות הניתן במסגרת כתב השירות. לא תינתן אחריות של החברה
לנזק תוצאתי ו/או לכל נזק בשל כוח-עליון.
5 .תיקונים נוספים
בעבור נזק או נזקים, שהתיקונים בגינם מוחרגים במפורש בפוליסה ו/או בכתב שירות זה, ו/או אינם נכללים
בפוליסה ו/או בכתב שירות זה )להלן "תיקונים מוחרגים"(, ואשר מקבל השירות יפנה לתחנת השירות
בבקשה לבצע בעבורו את התיקונים, יהיו נותן השירות ו/או תחנת השירות זכאים לגבות ממקבל השירות
תשלום בתנאים ובסכומים כלהלן:
א. מקבל השירות נתן את הסכמתו לתחנת השירות בכתב ומראש, לבצע את התיקונים המוחרגים
בהתאם להצעת מחיר בכתב מאת תחנת השירות, לאחר שהוסבר לו דבר היעדר הכיסוי הביטוחי
כמפורט לעיל.
ב. המחיר שתחנת השירות ו/או המחיר שנותן השירות ינקוב בהצעת המחיר יהיה בהתאם למחיר
מחירון לאחר הנחה מיוחדת למבוטחי המבטח.
ג. בתום ביצוע התיקונים המוחרגים תמסור תחנת השירות למבוטח חשבונית מס וקבלה כדין בהתאם
להצעת המחיר.
6 .תנאים כללים
א. הכיסוי על- פי כתב שירות זה מותנה בכך שמקבל השירות פנה לנותן השירות וקיבל את השירות
ממנו בלבד. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו יבוצע תיקון בתחנת שירות שאינה ברשימת תחנות
השירות אצל נותן השירות, לא יהיה מקבל השירות זכאי לפיצוי כספי כלשהו בגין התיקון ו/או
השמשה.
ב. כתב שירות זה כפוף לכל התנאים והסייגים של הפוליסה, אלא אם שונו במפורש בכתב שירות זה.
ג. השירות על-פי כתב שירות זה מותנה בכך, שבהתחלת תקופת השירות, שמשות כלי הרכב תהיינה
בלא פגם ו/או סדק כלשהו.
ד. ביטול או פקיעת כתב השירות יהיה בהתאם להוראות הביטול או הפקיעה של הפוליסה.
ה. מקבל השירות יהיה רשאי למסור לחברה הודעת ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקפה מיד עם קבלתה.
ו. במקרה של ביטול כתב השירות לפני תום תקופת הביטוח מקבל השירות יהיה זכאי להחזר יחסי
ממחיר כתב השירות ששילם.
ז. במקרה של סיום ההסכם עם נותן השירות, וכל עוד החברה לא הגיעה להסדר עם נותן שירות אחר,
רשאית החברה לבטל כתב שירות זה, בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כיסוי שבר שמשות לרכב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כיסוי שבר שמשות לרכב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כיסוי שבר שמשות לרכב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כיסוי שבר שמשות לרכב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כיסוי שבר שמשות לרכב

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » טופס כיסוי שבר שמשות לרכב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כיסוי שבר שמשות לרכב להורדה

דילוג לתוכן