טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים להדפסה

מה זה טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים?

טופס: טופס עיריית כפר סבא - חינוך קדם יסודי גני ילדים - כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים

מטרת הטופס:
הטופס משמש להורים הרוצים לרשום או לבטל את הרישום של ילדם בגן ילדים או בבית ספר בעיר כפר סבא. הטופס מבקש מהורים למלא מידע אישי ולהתחייב במספר נושאים כדי לבצע את הרישום או הביטול.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אודות ההורה (שם ותעודת זהות).
2. הצהרה בנוגע לסטטוס הוראי הקטין וכתובת מגורי ההורה העצמאי.
3. בחירת האופציה הרלוונטית בקשר להפוטרופוסים או ההורה הנוסף (התנאים לרישום/ביטול רישום).
4. ההתחייבות למילוי מידע אמיתי ועדכני.
5. המודעה על אפשרות ביטול רישום אם מידע שנמסר אינו אמת.
6. התחייבות להודיע על שינויים במידע למוסד החינוכי.
7. אחריות ההורה לכל נזק שעשוי להיגרם לעירייה או לצד ג' בשל מידע שגוי.

תאריך חתימת המצהיר: ________________ (מילוי תאריך)

הטופס מכיל מידע חשוב והתחייבויות משפטית מצריכה הורים להבין ולסכם בכוונתם המוחלטת.

טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רח' ויצמן 135 ,כפר - סבא 44100 | טל. 7649244-09 | פקס. 7646415-09 | מוקד 106
כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי
1 .אני הח"מ _________________ תעודת זהות _____________ עושה כתב
הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לרישום/לביטול הרישום/העברה של
הקטין/ קטינה/ קטינ ים :
____________ _____ תעודת זהות ______________;
_________________ תעודת זהות ______________ )להלן – הקטין(
ללימודים בגן ילדים / בבית ספר בעיר כפר סבא .
2 .אני מצהיר/ מצהירה שאני הורה עצמאי / עצמאית כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות
שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 בסטאטוס: רווק / רווקה/ פרוד / פרודה/
גרוש/ גרושה/ יחידני / יחידנית/ אלמן / אלמנה )יש לסמן את האופציה הנכונה(
ושכתובת מגוריי הינה____________________
)חובה לצרף צילום ת"ז עם כתובת עדכנית התואמת את הכתובת בתצהיר(.
3 .הנני מצהיר / מצהירה כי )יש לסמן ב -X את האופציה או האופציות הנכונות(:
□ הנני האפוטרופוס/ האפוטרופוסית של הקטין/ קטינה ואחראי / אחראית
לחינוכו/ חינוכה במשותף עם ההורה הנוסף של הקטין/ קטינה שפרטיו/
פרטיה הם: שם ____________ ת.ז. __________ כתובת:
_________________ טלפון ____________ )להלן : "ההורה
הנוסף"(.)חובה למלא פרטי שני ההורים ולצרף ת.ז. של שניהם כולל
ספח(, ומתקיים אחד מהמצבים שלהלן:
□ הרישום/ביטו ל נעשה בהסכמת ההורה הנוסף ועל דעתו. )חובה לצרף
מכתב הסכמה חתום על ידי ההורה הנוסף(
□ ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה הנוסף וליידעו בדבר הרישום /
ביטול הרישום.
או
□ הנני ה אפוטרופוס / אפוטרופוסית החוקי/ חוקית היחידי / יחידה של
הקטין/ קטינה והאחראי/ אחראית הבלעדי/ בלעדית על חינוכו )חובה
לצרף פסק דין עדכני ו/או תעודת לידה רשמית ממשרד הפנים ו/או
תצהיר זה, חתום על ידיך כשהוא מאומת כדין על ידי עו"ד(.
4 .הנני מצהיר / מצהירה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה הינו אמת .
5 .ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות
את הרישום.
6 .הנני מתחייב/ מתחייבת להודיע למוסד החינוכי , באופן מידי, על כל שינוי במידע
המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה.
7 .אני מצהיר/ מצהירה ומתחייב/ מתחייבת בזה לשאת באחריות לכל נזק שיגרם
לעירייה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרישום שנעשה בשל מסירת נתונים שגויים
על ידי במסגרת תצהירי זה, וכן לשפות את עיריית כפר סבא בגין נזק כאמור.
________________ ______________
תאריך חתימת המצהיר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » עיריית כפר סבא » חינוך קדם יסודי (גני ילדים) » טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים להורדה

דילוג לתוכן