טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר?

שם הטופס: טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים

מטרת הטופס: רישום, העברה או עזיבת העיר לגן ילדים או לבית ספר עבור ילדים של הורים גרושים, אינם נשואים, חיים בנפרד, או יחידניים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מטרת הבקשה (רישום, העברה, עזיבת העיר לגן ילדים או לבית ספר).
2. פרטי ההורה המבקש את השירות (שם, מספר זהות, מצב משפחתי, וכתובת מגורים).
3. שם ותעודת זהות של ההורה האחראי הנוסף (במקרה של אפוטרופוס).
4. בחירה של אחת מהאפשרויות הבאות:
- הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם אפוטרופוס נוסף.
- הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו.
- אני הורה יחידני לקטין.

טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עיריית נתניה
מנהל חינוך וחברה
תאריך :______________
טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים
מטרת הבקשה
 רישום  העברה  עזיבת העיר - לגן ילדים או לבית ספר )חובה לסמן(
לשנת לימודים  הנוכחית  הבאה )חובה לסמן(
אני הח"מ ________________ מספר זהות __________________________ מצב משפחתי ___________________
כתובת מגורים: _______________________________________________________________________________
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול רישום/העברת קטין/קטינים:
שם התלמיד ת"ז שם גן / בי"ס נוכחי גן/כיתה שם גן / בי"ס מבוקש
)בבקשת עזיבה, יש לציין את שם ישוב(
)להלן- הקטין/קטינים( ללימודים בגן ילדים/בית ספר יסודי/בית ספר על יסודי בעיר נתניה.
סמן אחד מהסעיפים המתאימים ופעל בהתאם )חובה לסמן סעיף אחד(
בחר את הסעיף המתאים מה עליך לעשות
 הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף
עם אפוטרופוס נוסף.
הרישום/ ביטול/ העברה נעשים בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו.
פרטי האפוטרופוס הנוסף:
שם: ____________________ ת"ז ______________________
כתובת: ____________________ טלפון: __________________
1 .לצרף צילום תעודת זהות של ההורה האחראי
הנוסף
2 .לצרף צילום ת"ז עם כתובת המגורים המעודכנת
של המצהיר
3 .להחתים את ההורה האחראי הנוסף על טופס זה
 הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו.
הנני מצהיר , כי יש ברשותי החלטה מבית משפט המאפשרת לי לבצע רישום
ללא ידיעתו של ההורה הנוסף
1 .חובה לצרף את פסק דין התומך בעניין
2 .לצרף צילום ת"ז עם כתובת המגורים המעודכנת
של המצהיר
 הנני הורה יחידני לקטין 1 .לצרף צילום ת"ז עם פרטי הילד/ים וכתובת
המגורים המעודכנת של המצהיר
2 .לצרף תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין
ממשרד הפנים
 ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה האחראי הנוסף וליידעו
בדבר הרישום/ ביטול הרישום/ העברה
1 .להחתים עו"ד על תצהיר המצורף למסמך זה ,
רק לאחר בדיקה עם מחלקת הרישום הרלוונטית
2 .לצרף צילום ת"ז עם כתובת המגורים המעודכנת
של המצהיר
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית
העירייה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר.
אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/ביטול רישום/העברה.
שם מלא של הורה 1 ________________________:תאריך :________________ חתימה ____________________
שם מלא של הורה 2 ________________________:תאריך : ________________ חתימה ____________________
את הטופס המלא יש להציג במקום הרישום
את הטופס המלא ניתן לשלוח אל:
גני ילדים בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים
09-7749032 :פקס 09-8643124 :פקס 09-8657087 :פקס
maya.za@netanya.muni.il :ל"דוא rishumb@netanya.muni.il:ל"דוא ravit.sha@netanya.muni.il :ל"דוא
עיריית נתניה
מנהל חינוך וחברה
שימו לב! רק הורה שסימן את האפשרות "ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול
הרישום/העברה" מתבקש להחתים עו"ד על תצהיר זה לאחר בדיקה עם מחלקת הרישום הרלוונטית.
תצהיר בפני עו"ד
אני החתום/ה מטה ________________ מספר רישיון עריכת דין מס': ___________________
מאשר/ת בזה כי בתאריך ____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ________________ת.ז _____________
ולאחר שהזהרתיו/ה לומר את האמת, וכי אם לא יעשה/תעשה כן, צפויים לו/ה עונשים הקבועים בחוק, אישר/ה
את נכונות הצהרתו/ה הכתובה מעלה וחתם/ה על התצהיר בפני.
חתימה :_____________ חותמת עו"ד:_________________
את התצהיר ניתן להחתים במזכירות בית המשפט אצל עו"ד / דיין.
המצהיר יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו, היה והמידע שנמסר אינו נכון. התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום.
את הטופס המלא ניתן לשלוח אל:
גני ילדים בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים
09-7749032 :פקס 09-8643124 :פקס 09-8657087 :פקס
maya.za@netanya.muni.il :ל"דוא rishumb@netanya.muni.il:ל"דוא ravit.sha@netanya.muni.il :ל"דוא

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר

פקס: 09-8870084
כתובת לשליחת מכתבים: הצורן 6, נתניה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: עיריות, עיריות בשרון, עיריית נתניה, חינוך
טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » עיריית נתניה » חינוך » טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים / אינם נשואים / חיים בנפרד / יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים / בית ספר להורדה

דילוג לתוכן