טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף להדפסה

מה זה טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף?

שם הטופס: כתב הצהרה והתחייבות מילגאי/תלשנת הלימודים תש"פ 2020-2019

מטרת הטופס:
הטופס "כתב הצהרה והתחייבות מילגאי/תלשנת הלימודים תש"פ 2020-2019" משמש לסטודנטים המבקשים לקבל מלגה ממפעל הפיס במשרד החינוך. הטופס מכיל הצהרות והתחייבויות של הסטודנט בנוגע לתנאים לקבלת המלגה ולהתנהגותו במסגרת קבלת המלגה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של הסטודנט, כולל שם, מספר תעודת זהות, וכתובת דוא"ל.
2. תחום הלימודים האקדמיים או התמחות בתעודת הוראה של הסטודנט.
3. שם המוסד האקדמי בו הסטודנט לומד, והוספת צילום של תעודת הזהות ואישור לימודים.
4. התחייבות לבצע התנדבות חברתית בהיקף של 40-80 שעות במהלך השנה האקדמית ולהשתלב במערכת החינוך לאחר סיום ההכשרה.
5. התחייבות לעבוד במערכת החינוך לאחר סיום ההכשרה, כפי שמפורט בכתב ההתחייבות לקבלת ההלוואה המותנית.
6. הצטרפות לתנאים כלליים כמו היותו אזרח ישראלי, קבלת מלגה אחת בלבד לשנת הלימודים, ומתן פרטי חשבון בנק לצורך העברת תשלומי המלגה.
7. התחייבות לדווח על שינויים בפרטים או במצב הלימודים, והתחייבות לקיים תנאי הסף והתנאים הנקבעים במסמך.

טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח א'
כתב הצהרה והתחייבות מילגאי/ת
לשנת הלימודים תש"פ 2020-2019
מלגאי/ת יקר/ה
כתנאי לקבלת המלגה הינך מתבקש/ת להדפיס טופס זה, למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח אותו חתום,
29/10/2019 ליום עד
אל: מרכזת תכנית המלגות במשרד החינוך: גל יצקן
ל"בדוא galya@education.gov.il
אין לערוך שינויים בטופס זה
לכבוד
מפעל הפיס ומשרד החינוך, האגף להכשרת עובדי הוראה
הצהרה והתחייבות
אני הח"מ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
1 .פרטים אישיים של הסטודנט:
שם: ___________________ ת.ז. מס': ____________________
כתובת דוא"ל: _________________________________________
תחום הלימודים האקדמיים/ התמחות בתעודת הוראה: ______________________________
המוסד האקדמי בו אני לומד:_________________________ .
הנני מצרף צילום של ת"ז ואישור לימודים
2 .עמידה בתנאי הסף של המיזם:
1.2 במהלך כל שנת הלימודים האקדמית תש"פ אלמד לתואר אקדמי ותעודת הוראה או לתעודת
הוראה במקצוע: אנגלית, מתמטיקה, לשון, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, חינוך
מוסיקלי )מחק את המיותר( במוסד האקדמי הנ"ל, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
2.2 במהלך שנת הלימודים האקדמית תש"פ ועד לא יאוחר מיום 2020/7/31
אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 40שעות /80שעות שעות ) מחק את המיותר( , בהתאם לדרישות
מנהל תכנית המלגות, בתמורה למלגת מפעל הפיס.
3.2 בתום הכשרתי להוראה אעבוד במערכת החינוך, כמפורט בכתב ההתחייבות לקבלת ההלוואה
המותנית של משרד החינוך. תנאי קבלת הלוואה מותנית מופיעים בחוזר "המערך המסייע תש"פ
באתר האגף להכשרת עובדי הוראה. )למען הסר ספק, לא ניתן לקבל מלגת מפעל הפיס ללא קבלת
הלוואה מותנית (
4.2 מורים בפועל אינם זכאים להלוואה מותנית. זכאותם למלגת מפעל הפיס מותנית בקבלת אישור
האגף לפיתוח מקצועי להחזר שכר לימוד.
5.2 הנני אזרח ישראלי.
6.2 לא קבלתי ולא אקבל יותר ממלגה אחת ממפעל הפיס בגין שנת הלימודים האקדמית תש"פ.3 .חשבון הבנק לצורך העברת תשלומי המלגה:
ידוע לי כי את תשלומי המלגה ניתן לשלם אך ורק לחשבון בנק הרשום על שמי. פרטי חשבון הבנק שלי הינם:
בנק: _______________
סניף: _______________
חשבון מס': __________
הנני מצרף בזאת אסמכתא המעידה על נכונות פרטי החשבון.
4 .דיווח על שינויים:
אם יחול שינוי כלשהו בפרטי חשבוני, הנני מתחייב להודיע על כך באופן מידי למנהל תכנית המלגות, בצירוף
אסמכתא המעידה על שינוי פרטי החשבון.
אם יחול שינוי בפרט אחר מהפרטים שמסרתי )לרבות שינוי בתחום הלימודים ו/או במוסד האקדמי בו אני
לומד ו/או בכתובת הדוא"ל שלי( , אודיע על כך למנהל תכנית המלגות, תוך 7 ימים מיום שיוודע לי על השינוי.
5 .תנאים לתשלום המלגה:
ידוע לי כי תשלום המלגה מותנה בעמידתי בתנאי הסף, בקיום מלוא התחייבויותיי, במסירת נתונים נכונים,
בהמצאת כל המסמכים הנדרשים ובחתימתי על כתב זה.
אתם תהיו רשאים לבטל את זכאותי למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/או לקבל ממני החזר
של תשלומי מלגה שכבר הועברו לחשבוני, בכל המקרים הבאים:
1.5 אם לא אעמוד בתנאי הסף.
2.5 אם לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי הנ"ל, במועדים שנקצבו על ידכם.
3.5 אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידי לעיל , יתברר כבלתי נכון.
4.5 אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידי והשינוי יפסיק את עמידתי בתנאי הסף ו/או את זכאותי
לקבלת מלגה מכל סיבה אחרת.
5.5 אם לא אחתום על כתב זה ו/או לא אמציא מסמך נדרש במועדים שנקצבו על ידכם.
6 .מען למשלוח הודעות:
הודעותיי ישלחו אליכם לכתובת דוא"ל של מנהל תכנית המלגות, כמפורט לעיל. את הודעותיכם אנא שלחו
לכתובת הדוא"ל שלי, כמפורט לעיל.
7 .ויתור על חסיון המידע
1.7 הנני מוותר בזאת על חיסיון המידע אודות לימודיי פרטיי והתחייבויותיי כפי שנמסרו לעיל ומסכים
כי המוסד בו אני לומד וכל גוף אחר, ימסרו לכם ולמנהל תכנית המלגות , כל מידע הרלוונטי
לפרטים ולהתחייבויותיי דלעיל ולתשלום המלגה על ידכם ו/או ע"י מנהל תכנית המלגות.
2.7 הנני מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר על ידי למפעל הפיס במסגרת בקשתי
למלגה-
1.2.7 יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס ויחולו עליו דיני הגנת הפרטיות;
2.2.7 נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי, מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות
כן;
הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים לכל הכללים שנקבעו ויקבעו ע"י מנהל
תכנית המלגות וע"י מפעל הפיס, בכל הקשור לזכאותי לקבלת המלגה.
______________________ ____________________ _____________
תאריך שם הסטודנט חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החינוך, כללי
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » כללי » טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב הצהרה והתחייבות מילגאי תש"ף להורדה

דילוג לתוכן