טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני להדפסה

מה זה טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני?

שם הטופס: כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני

מטרת הטופס: הטופס מאפשר ללקוח למסור הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני לפעול בשמו ולטובתו בתהליך נטילת הלוואה לדיור או בבקשה לשינוי תנאים בהלוואה קיימת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם ופרטי ת.ז. של הלקוח.
2. פרטי היועץ החיצוני, כולל שם, מספר זהות, ופרטי חברת הייעוץ.
3. הרשאה ליועץ לנהל את התהליך לצורך הגשת בקשה לקבלת הלוואה דירה, כולל נתוני הבקשה.
4. הפקת מידע מהבנק על הלקוח וחשבונותיו.
5. מסירת מידע ומסמכים מהבנק ליועץ.
6. חתימה על טופס הסכמת לסירוב סודיות בקשה והסכמה להעברת נתוני אשראי.
7. הסכמה להעברת פרטים לשם קבלת הצעת ביטוח משכנתא.

כתובות ופרטי התקשרות של הלווה והיועץ משכנתאות חיצוני חייבים להיכלל בטופס כמו גם פרטים בנוגע לביטוחים הנדרשים לרכוש במסגרת הלוואה.

טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

7.2020 1/3 0-030-207
כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני
אנו הח"מ,
שם + משפחה ת.ז. )דרכון( טלפון לקוח הבנק )סמן
בחירה(
 כן /  לא
 כן /  לא
מסמיכים בזאת את:
שם חברת ייעוץ שם + משפחה ת.ז. )דרכון( טלפון
)ככל שעובד תחת גוף ייעוץ(
ח.פ. של
חברת ייעוץ
אשר יכונה להלן: "יועץ חיצוני", אנו מאשרים ליועץ חיצוני לפעול בשמנו ומטעמנו לשם טיפול בתהליך נטילת הלוואה
לדיור ו/או בבקשה לשינוי תנאים בהלוואה לדיור קיימת ובכלל זה גרירת הלוואה, תוספת להלוואה, מיחזור הלוואה,
ולשם קבלת אישור עקרוני מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )להלן: "הבנק"( ובכלל זה:
1 .לנהל עבורנו ובשמנו משא ומתן לצורך הגשת בקשה לקבלת הלוואה לדיור ולשם קבלת אישור עקרוני מהבנק ,
לרבות בקשה למיחזור הלוואה קיימת ו/או שינוי תנאים בהלוואה קיימת. נתוני הבקשה אותם יבחן הבנק, הכוללים
תקופת ההלוואה, סכומה, מסלולי ריבית, גובה החזר חודשי, זכות לזכאות מהמדינה וכדומה, יהיו בהתאם לנתונים
שימסור היועץ החיצוני לבנק.
2 .להיפגש עם עובדי הבנק ולקבל מידע הקיים בבנק אודותינו ואודות חשבונות המתנהלים על שמנו ו/או בגין
התחייבויות קיימות על שמנו בחשבונות אחרים בבנק ובכלל זה מידע הדרוש ליועץ החיצוני בכדי לטפל עבורנו
בבקשת ההלוואה/ מיחזורה.
3 .לוותר בשמנו ובמקומנו על סודיות באופן שיאפשר לבנק לבצע כל בדיקה ואימות נתונים, מול חברה , מעביד, מקור
מידע אחר, אשר דרושים לבנק כדי לאמת פרטים ו/או לדון בבקשתנו לקבלת הלוואה / שינוי בתנאי הלוואה.
4 .לקבל מסמכים, הן מהבנק והן מגופים אחרים לרבות לשכת רישום מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, חברות משכנות,
רשם חברות, הממונה על הרכוש הנטוש, משרדי מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, משרד הפנים, והכול לשם טיפול
בבקשה.
5 .מסירת מידע ו/או מסמכים מהבנק לידי היועץ בקשר עם הבקשה תחשב כמסירה שבוצעה לנו.
6 .למסור לבנק את המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך קבלת אישור עקרוני מהבנק ו/או לשם אישור העמדת
ההלוואה/ שינוי בתנאי הלוואה.
7 .לחתום בשמנו ובמקומנו על הבקשה לקבלת הלוואה/ שינוי בתנאי הלוואה, על הסכמה להעברת פרטינו ל"מרביט
סוכנות לביטוח )1996 )בע"מ", סוכנות הביטוח אשר בבעלות הבנק ולחברת ביטוח עימה היא קשורה לצורך קבלת
הצעות לביטוחי המשכנתא מהסוכנות, וכן על אישור עקרוני ככל שזה יאושר ע"י הבנק כאשר החתימה על מסמכי
ההלוואה תעשה ישירות על ידנו.
8 .לחתום בשמנו ובמקומנו, ככל שיידרש, על טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לגבינו לפי חוק נתוני אשראי
התשע"ו 2016 ,וזאת לשם בחינת התקשרות עימנו בעסקת אשראי . מכח הסכמתנו הבנק יפנה ללשכת האשראי
לצורך קבלת נתוני אשראי לגבינו, ולשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבל נתוני אשראי לגבינו הכלולים
במאגר נתוני האשראי בבנק ישראל. ידוע לנו כי דו"ח מלשכת האשראי מכיל נתוני אשראי הכלולים במאגר, ובין
השאר, נתונים לגבי עסקאות אשראי שביצענו וכן נתונים שונים מכונס הנכסים הרשמי, הוצאה לפועל ובנק ישראל.
הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי 7.2020 2/3 0-030-207
ידוע לנו כי לשם בחינת התקשרות עימנו בעסקת אשראי, עשוי הבנק לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבל חיווי
אשראי לגבינו. לצורך כך לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבל נתוני אשראי לגבינו הכלולים במאגר נתוני
האשראי בבנק ישראל. בנוסף, אנו מסמיכים את היועץ החיצוני לקבל בשמנו ובמקומנו "הודעה בנוגע לקבלת חיווי
אשראי".
__________ ______________ __________ ______________
שם לווה 1 חתימה שם לווה 2 חתימה
9 .אנו מסמיכים את היועץ החיצוני להצהיר בשמנו כי אין ולא היה על שמנו חשבון מוגבל, איננו נחשבים כלקוחות
מוגבלים, לא הוחזרו שיקים המשוכים על ידנו או הרשאות לחיוב חשבון מחמת "אין כיסוי מספיק", לא בוטלו לנו
כרטיסי אשראי, לא ננקט כנגדנו או על ידנו הליך פשיטת רגל, לא קיימים עיקולים על שמנו, הנכס המוצע על ידנו
כבטוחה ניתן לשעבוד להבטחת ההלוואה. ידוע לנו כי הבנק מסתמך על הצהרות אלה והוא רשאי לערוך בדיקות
ואימותים בכל עניין הנוגע אליהן ולאמתן מול מרשמים שונים ו/או מול מעבידנו ו/או מול כל גורם אחר ואנו מאשרים
ליועץ לוותר בשמנו על כל זכות לסודיות כלפי הבנק. ידוע לנו כי אם הבנק ימצא אי התאמה בין הנתונים המוצהרים
ע"י היועץ חיצוני אל מול נתונים אחרים אשר בידו, או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתו, יהא רשאי לדרוש אימותם
ישירות מולנו ולא יסתפק במידע הנמסר מהיועץ.
10 .אנו נדאג להתעדכן מול היועץ החיצוני על שלבי הטיפול בבקשתנו ואנו פוטרים את הבנק מליידע אותנו על
שלבי הטיפול ו/או על אישור או העדר אישור הבקשה ודי במסירת המידע מהבנק ליועץ חיצוני מטעמנו. אנו מתירים
לבנק למסור ליועץ כל תשובה בקשר עם בקשתנו לרבות במקרה של סירוב לבקשה אך אין בכך כדי למנוע מהבנק
למסור המידע או התשובה ישירות אלינו אם יבחר הבנק לעשות כן ולפי שיקול דעתו.
11 .במקרים הנתונים לשיקול דעת הבנק, יהא רשאי הבנק לדרוש את נוכחותנו בפגישה ו/או בשיחת טלפון ולא
להסתפק בפניית יועץ חיצוני.
12 .ידוע לנו כי היועץ חיצוני אינו נציג הבנק ואינו פועל מטעם הבנק והבנק אינו אחראי לכל מצג הניתן מטעם היועץ
חיצוני.
13 .תוקף כתב הרשאה זה הינו בתוקף לשישה חודשים ממועד חתימתו.
__________ ______________ __________ ______________
שם לווה 1 טלפון נייד חתימה תאריך
__________ ______________ __________ ______________
שם לווה 2 טלפון נייד חתימה תאריך
__________________
חתימת יועץ חיצוני
יש לצרף לכתב הרשאה זה צילום תעודת זהות כולל ספח של מבקשי ההלוואה והערבים ככל שישנם.
וכן צילום תעודת זהות ובנוסף צילום רישיון נהיגה/דרכון ישראלי של יועץ חיצוני מקבל ההרשאה.
הסכמה להעברת פרטים לשם קבלת הצעת ביטוח משכנתא
14 .תנאי להעמדת הלוואה הוא קיומו של ביטוח נכס וחיים לכל אחד מהלווים. לווה רשאי להסדיר את הביטוחים
באמצעות כל סוכן ביטוח או חברת ביטוח תוך שעבוד הפוליסה לטובת הבנק כמוטב בלתי חוזר ובכפוף לאישור
הפוליסה ע"י הבנק.
15 .ביטוח הנכס וביטוח החיים יכול להיעשות באמצעות "מרביט סוכנות לביטוח )1996 )בע"מ" , סוכנות לביטוח
אשר בבעלות מלאה של הבנק )להלן: "הסוכנות"( לצורך קבלת הצעת ביטוח מהסוכנות אנו מאשרים כי הבנק ימסור
לסוכנות ולחברת ביטוח עימה היא קשורה את שמנו, פרטי ההתקשרות שלנו ואת נתוני העסקה הרלבנטים הדרושים
לצורך מתן ההצעה וחישוב הפרמיה ומאשרים לסוכנות ליצור עימנו קשר לשם כך.7.2020 3/3 0-030-207
16 .אני מאשר כי הפרטים שלעיל נמסרים מרצוני החופשי, ומסכים כי ישמרו במאגרי המידע של הבנק ו/או של
מרביט סוכנות לביטוח )1996 )בע"מ ו/או של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, בארץ או בחו"ל לרבות אצל ספק ענן
וישמשו לצורך קבלת הצעת ביטוח.
17 .אין בחתימתנו כל התחייבות לבצע את הביטוחים באמצעות הסוכנות וככל ונחליט לרכוש ביטוח מהסוכנות
הרכישה תיעשה ישירות מולה.
18 .יובהר כי הבנק אינו נותן ייעוץ בקשר לביטוח והבנק אינו משמש כסוכן ביטוח.
הרינו לאשר בזאת העברת פרטי התקשרות ונתוני ההלוואה המבוקשת לסוכנות
1 .חתימת הלווה 2 .חתימת הלווה 3 .חתימת הלווה 4 .חתימת הלווה
חתימת יועץ חיצוני

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני

פקס: 076-8890594
כתובת לשליחת מכתבים: אלנבי 103, תל אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק מרכנתיל דיסקונט, משכנתא
טופס קל » בנקים » בנק מרכנתיל דיסקונט » משכנתא » טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב הרשאה ליועץ משכנתאות חיצוני להורדה

דילוג לתוכן