טופס כתב התחייבות יועץ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב התחייבות יועץ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב התחייבות יועץ להדפסה

מה זה טופס כתב התחייבות יועץ?

שם הטופס: טופס בנק לאומי - לאומי למשכנתאות - כתב התחייבות

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאישור התחייבות לספק מידע ונתונים אישיים לבנק לאומי לצורך מתן שירותים בנקאיים ומילוי חובות על-פי דיני הגנת הפרטיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך (במקום הרלוונטי בטופס).
2. שמות ופרטים אישיים של החתומים.
3. חתימות המאשרות את ההתחייבות.

הטופס מאשר את הבנק לאסוף, לעבד, ולשתף מידע על לקוחותיו ואנשי קשריהם, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, לצורך קבלת שירותים בנקאיים, ניהול חשבונות, וכל מטרה שקשורה לשירותים הבנקאיים. הטופס מציין שמירת סודיות והגנה על הפרטיות חשובות ושהמידע ישמש גם לצורך שיווק והצעות ללקוחות.

טופס כתב התחייבות יועץ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב התחייבות יועץ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב התחייבות יועץ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב התחייבות יועץ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד תאריך ___________
בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")
א.ג.נ.,
התחייבות לקבלת הסמכה מתאימה והתחייבות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
אנו הח"מ, מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל פניה שלנו ו/או של מי מטעמינו לבנק, בנוגע
ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהוא, ייעשו בתנאי שבידינו כתב הסמכה חתום ו/או ייפוי כוח
מתאים חתום, לצורך ביצוע כל שנעשה ו/או שייעשה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמינו, לרבות
הסמכה ספציפית חתומה למתן הסכמה בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגביו לבנק ו/או קבלת
הודעות בדבר פנייה לקבלת חיווי, והכל בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 .כתב הסמכה
ו/או ייפוי כוח ו/או כל הסכמה ספציפית חתומה אחרת הנדרשת כאמור, יוצגו לבנק עם כתב
התחייבות זה ו/או בכל עת שנדרש לכך בידי הבנק.
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים מכל סוג שהוא ביחס
אלינו ו/או ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהוא, אשר הועברו ו/או יועברו לבנק על ידינו ו/או על ידי
מי מטעמנו )להלן: "המידע"(, לצורך קבלת אישור עקרוני ו/או בתהליך ו/או בכל הנוגע להלוואה
ו/או למחזור הלוואה, הועברו ו/או יועברו לבנק בהתאם להוראות כל דין, ולרבות אך לא רק תוך
הקפדה מוחלטת על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,על כל התקנות והתיקונים מכוחו
ו/או כל חוק שיבוא בנוסף עליו או במקומו )לעיל ולהלן יחד: "חוק הגנת הפרטיות"(.
הובא לידיעתנו כי לצורך בחינת והעמדת מסגרת האשראי וההלוואות )בין אם יאושרו ובין אם לא(,
ניהולן וקבלת החלטות בקשר עמן, ולצורך כלל השירותים הניתנים על ידי הבנק או גורם מטעמו,
הבנק יהיה רשאי לאסוף ולעבד פרטים אודות פעולות הלקוחות בבנק ואודותינו, בחשבונות ו/או
בכרטיסי האשראי, שימושנו ושימושי הלקוחות בשירותי הבנק השונים ובפלטפורמות השונות
שיעמיד לרשותנו ולרשןת הלקוחות, לרבות מידע מפעילות בערוצים מקוונים ודיגיטליים )ובפרט
אתרים ויישומונים אינטרנטיים וסלולריים(. אנו והלקוחות נדרשים ו/או יידרשו למסור לבנק
מפעם לפעם פרטי זיהוי אישיים וכן פרטים, נתונים ואפיונים נוספים אודותיהם, כאשר מסירת
חלק מהם נדרשת על פי דין ומסירת פרטים אחרים הינה מרצוננו ובהסכמתנו ובהסכמתם של
הלקוחות ונדרשת בקשר עם קבלת שירותים שונים מהבנק(.
ייתכן שפרטים ונתונים נוספים אודותינו ואודות הלקוחות ייאספו וירוכזו במאגרי הבנק ממקורות
מידע חוקיים שונים, פנימיים או חיצוניים ו/או פומביים, ויוצלבו עם מאגר נתוני הבנק על מנת
לאמת פרטים אודות הלקוחות, לשם הערכת סיכונים, שיווק והגנה על אינטרסים לגיטימיים של
הבנק.
המידע שייאסף כאמור בערוצים השונים והפרטים הנמסרים מפעם לפעם על ידינו ועל ידי הלקוחות
או אודות הלקוחות לבנק או נאספים על ידו, דרושים לו לצורך מילוי חובותיו על-פי כל דין; בקשר
עם מתן שירות ללקוחות; קבלת החלטות בדבר מתן שירותים שונים, היקפם, אופן אספקתם
וייעולם, לרבות לצורך הערכה ודירוג של אשראי וסיכונים; התאמת שירותי הבנק לצרכי ומאפייני
לקוחותיו, וכן לצרכים תפעוליים, שיווקיים, מחקריים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד, ניתוח ואפיון
כלל המידע המצוי אודות הלקוחות בידי הבנק, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות והטבות,
ככל הנדרש בקשר עם המטרות לעיל.
הפרטים והנתונים שיימסרו לבנק, יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי מידע אצל הבנק, המוחזקים
על-ידי הבנק או עבורו בארץ ובחו"ל. הבנק רשאי למסור מידע כאמור, לרבות מידע שחלה עליו
חובת סודיות ו/או חובת שמירת הפרטיות, לצדדים שלישיים )ובכלל זאת לגופים הנמנים על קבוצת
הבנק(, לפי כל דין ו/או ככל שיידרש לצורך עמידת הבנק בדרישות כל דין, לרבות ציות להוראות
ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ו/או בהתאם להסכמות שיתקבלו אצלו בהתאם למסמך
זה ו/או למסמכים נוספים שייחתמו אל מול הבנק ו/או על פי כל דיןאנו הח"מ, מאשרים ומתחייבים בזאת כי כל האמור לעיל הובא לידיעת לקוחותינו ו/או לידיעת כל
צד ג' כלשהוא אשר את פרטיו נעביר לבנק, וכי המידע אשר הועבר ו/או יועבר על ידינו לבנק וכן כל
פנייה שלנו ו/או של מי מטעמינו לבנק, ייעשו רק לאחר שנקבל את הסכמת לקוחותינו ו/או צד ג'
לכל הנדרש בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וזאת מראש ובכתב.
שם ___________, ת.ז. ____________, מרח' ___________________,
חתימה _______
שם החברה__________, ת.ז. __________, מרח' _________________,
חתימה _______
אימות חתימה
אני מאשר/ת בזאת את החתימה אני מאשר/ת בזאת את החתימה של
של _____________ נושא ת.ז. / _____________ נושא ת.ז. / ח.פ.
ח.פ. מס' ________________, מס' ________________, אשר
אשר הופיע/ה וחתם/ה בפניי הופיע/ה וחתם/ה בפניי היום:
היום: _____________ _____________
שם הנציג: _____________ שם הנציג: _____________
חתימה: _______________ חתימה: _______________
חותמת: _______________ חותמת: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב התחייבות יועץ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב התחייבות יועץ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב התחייבות יועץ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב התחייבות יועץ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב התחייבות יועץ

פקס: 077-8084542
כתובת לשליחת מכתבים: הלשכה לפניות הציבור של לאומי ת.ד 88 לוד
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק לאומי, לאומי למשכנתאות
טופס קל » בנקים » בנק לאומי » לאומי למשכנתאות » טופס כתב התחייבות יועץ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב התחייבות יועץ להורדה

דילוג לתוכן