טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות להדפסה

מה זה טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות?

שם הטופס: כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים למשוך כספים מחשבון הגמל של עמית שנפטר, כאשר יתרת הכספים בחשבון המנוח/ה אינה עולה על 000,8 ₪.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המבקשים, כוללים תעודת זהות וחתימה.
2. הודעה על היורשים לפי דין של המנוח/ה.
3. הצהרה לפי החוק בנוגע לחלוקת הקופה.
4. אישור שניתן למשוך את הכספים בהתאם לתנאים המצויים בטופס.

הטקסט מבקש מהמבקשים להצהיר כי הם יודעים שהעברת הכספים מהקופה מהווה סילוק מלא מכל דרישותיהם לעתיד ולסכומים מסוימים, ולהתקשר ולפצות את החברה במידה ויידרש לכך.

טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 1
כתב שיפוי למשיכת כספי נפטר
בסכום נמוך מ-000,8*₪
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
סוג מסמך 13191
לכבוד: הראל פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "הראל"( תאריך:
קופת הגמל: )להלן :"קופת הגמל"(
ע"ש המנוח/ה: ז"ל
ת.ז: )להלן: "המנוח/ה"(
ב אישור עו"ד/עובד חברה
אני הח"מ , עו"ד/עובד חברה בעל רישיון מס'/מס' עובד חברה ,
מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של

אשר זיהה/ו עצמו/ם באמצעות ת.ז. שמספרה/ן

תאריך חתימה וחותמת עו"ד/עובד החברה
א
הח״מ נושא ת.ז קירבה משפחתית חלק באחוזים
%
%
%
%
%
%
1 .ככל הידוע לח״מ, הם היורשים לפי דין של המנוח/ה.
2 .ככל הידוע לח״מ החלוקה של קופת הגמל הנה בהתאם להצהרה במסמך זה.
3 .הח״מ מורה להראל להעביר את מלוא הכספים הצבורים בקופת הגמל על שם המנוח/ה, כפי שיהיה ערכם נכון למועד המשיכה
)להלן: ”הכספים״( לח״מ בהתאם לחלקים המפורטים מעלה.
4 .הח״מ מצהיר/ים כי ידוע לו/הם שניתן לבצע את בקשתו/ם למשיכת הכספים ללא המצאת צו ירושה ובכפוף לכך כי יתרת הכספים בחשבון המנוח/ה
שנפטר אינה עולה על 000,8 *₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון ועברו לפחות 3 שנים מפטירת המנוח/ה.
5 .הח״מ מתחייב/ים ומצהיר/ים, כי העברת הכספים כאמור בסעיף 3 לעיל, מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם ו/או
טענותיהם מכל מין וסוג בקשר עם קופת הגמל.
6 .הח״מ מתחייבים לשפות ולפצות את הראל מיד עם דרישתה הראשונה ולא יאוחר משבוע ימים מיום הדרישה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או
הפסד העלולים להיגרם ו/או שיגרמו להראל, במישרין או בעקיפין, ובגין כל סכום שתידרש לשלם ו/או שתשלם לצד שלישי כלשהו, ובכלל זה הוצאות
משפטיות ותשלומים במסגרת פשרה, בקשר לכל תביעה ו/או הליך משפטי אחר ו/או דרישה שתופנה להראל, על ידי צד שלישי כלשהו, בגין העובדה
שהראל תעביר ו/או העבירה את הכספים בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל, והכל - ללא כל תנאי ומבלי שהראל תהיה חייבת לבסס את צדקת דרישתה
ו/או להתדיין עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הדרישה.
ולראיה באנו על החתום:

ס יודטו לארה 1 093 /2 23 09 2b 8 /201 10
*כמשמעותו לפי חוזר 8-9-2017 של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר: יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 000,8 ₪ במועד בו הוגשה
בקשת המשיכה. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד מיום 2017/05/03( יום פרסום החוזר(.
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות השתלמות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות השתלמות » טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה – קרן השתלמות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב שיפוי לעמית שנפטר עם יתרה נמוכה - קרן השתלמות להורדה

דילוג לתוכן