טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל להדפסה

מה זה טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל?

שם הטופס: כתב התחייבות לשיפוי ופיצוי משיכת כספי נפטר עד 8,000 ש"ח.

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים שיש להם יתרה בחשבון של עמית (נפטר) בחברת "פניקס פנסיה וגמל בע"מ". הטופס מאפשר למשתמשים לבקש את משיכת יתרת הכסף שנמצאת בחשבון של העמית הנפטר ולהעביר אותה לחשבון בבנק שמציינים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הכניסו את סוג הקשר שלכם עם העמית הנפטר (בן/בת זוג, הורה, בנו/בתו).
2. ציינו את תעודת הזהות שלכם.
3. ספקו את היתרה בחשבון העמית.
4. ציינו אם עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
5. ציינו את אחוז הירושה שאתם זכאים לקבל על פי דין של העמית.
6. חתמו על ההתחייבויות למנוע כל חשיפה, הוצאה ותשלום שייגרמו בקשר עם העברת יתרת הכספים.
7. התחייבו לפצות את החברה לפי דרישתה הראשונה, במידה ותחויבו לשלם את יתרת הכספים ו/או חלקם.

מידע נוסף:
- הטופס מתייחס גם לנשים וגברים כאחד.
- יתרת הכספים לא יכולה לעלות על 8,000 ש"ח למועד ההגשה.
- ההתחייבויות וההצהרות בטופס הינן בלתי חוזרות ובלתי הדירות.

טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

פניות למרכז קשרי לקוחות: טלפון: 3455 | *IL.CO.FNX.WWW
משרד ראשי ומשלוח דואר: דרך השלום 53 גבעתיים, 5345433
קבלת קהל: רחבעם זאבי 2 גבעת שמואל
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300106443 | 23-05-16 דף 1 מתוך 1
כתב התחיבות לשיפוי ופיצוי
תאריך
לכבוד,
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הנדון :כתב התחייבות לשיפוי ופיצוי
בהתאם לסעיף 2(ג( )2 )לחוזר גמל 3-2-2014 ״משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה״.
הואיל ואני הח"מ )יש לסמן( ○ בן/בת זוג ○ הורה ○ בנו/בתו של העמית ____________________ ז"ל ת.ז. _______________________ )להלן: "העמית"(;
והואיל ולעמית קיימת יתרה של ____________ ש״ח המנוהלת אצלכם בקופת____________________ מס' עמית ______________ )להלן: "יתרת הכספים"(;
והואיל ולעמית אין הוראת מינוי מוטבים;
והואיל ובהתאם להוראות החוזר שבנדון אני רשאי/ת למשוך את יתרת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בין היתר, בכפוף
לחתימה על כתב התחייבות זה;
והואיל ובהתאם לאמור, אני מבקש/ת למשוך את יתרת הכספים ולהעבירם לחשבון מספר ______________________ בבנק _________ סניף _________ .
לפיכך, אני מתחייב/ת ומצהיר/ה בזאת בפניכם באופן בלתי חוזר, כדלקמן:
1 .הנני )יש לסמן( ○ בן/בת זוג ○ הורה ○ בנו/בתו של העמית ______________
2 .יתרת הכספים בחשבון העמית אינה עולה על 000,8 ש״ח* במועד בו הוגשה הבקשה על ידי למשיכת הכספים מהחשבון.
3 .עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
4 .ככל הידוע לי, אני יורש/ת עפ"י דין של העמית וזכאי ל %__________ מהכספים בחשבון.
5 .בחתימתי על כתב זה, החתום מטה מתחייב/ת לנקוט בכל הפעולות הדרושות למניעת כל חשיפה ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו מצדכם
בקשר עם העברת יתרת הכספים.
6 .אני מתחייב/ת לפצות ולשפות אתכם ו/או מי מטעמכם )לרבות מי מעובדיכם, מנהליכם ו/או בעלי מניותיכם(, על פי דרישתכם הראשונה, בגין כל
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לכם בשל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שהוגשה ו/או תוגש כנגדכם, בעקבות מילוי בקשתי זו לעיל, ובכלל
זה במידה ותחויבו לשלם לאחר את יתרת הכספים ו/או את חלקם, והכל מבלי לפגוע בזכותכם לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.
*הסכום האמור מעודכן מידי שנה בהתאם לעליית המדד לעומת המדד הידוע ביום 2017/05/03.
התחייבויותיי והצהרותיי לעיל הינן בלתי חוזרות ובלתי הדירות.
בכבוד רב,

תאריך שפ פרטי ושם משפחה מס׳ ת.ז. חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » תביעות ופידיון » טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח – השתלמות וגמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8, 000 ש"ח - השתלמות וגמל להורדה

דילוג לתוכן