טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם להדפסה

מה זה טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם?

שם הטופס: טופס רשות החדשנות - טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם.

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לבחינת עמידה בתנאי הסף הנדרשים להגשת בקשה למסלול מופ"ת (מיומנות טכנולוגית מתקדמת) לשנת 2022/12.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התאגיד (שם בעברית ובאנגלית, מס' חברה ברשות, שם קודם לתאגיד אם קיים, אתר האינטרנט של החברה, כתובת התאגיד, סיווג ענפי של התאגיד, תפקידי מנהל מפעל/חטיבה ומנהל הפיתוח, איש הקשר לבקשה, מוצרים עיקריים של התאגיד, ערוצי מכירה, מס' ממוצע של מכירות בשנים האחרונות, פרטי בעלות/בעלי מניות בתאגיד, ומס' עובדים בישראל ופרטי העובדים בתחום הפיתוח והייצור).
2. תיאור התאגיד ופעילותו.
3. פרופיל עסקי של התאגיד.
4. תאגיד הנמצא בהיערכות לייצור (מידע על מכונות ייצור והעסקת כוח אדם ייעודי לייצור).
5. אסמכתאות רלוונטיות (הסכמי רכישה, אישורי מענקי תמיכה ממשלתיים, ותכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל).

 

טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שאלון נתוני תאגיד - לבחינת עמידה בתנאי הסף להגשה למסלול מופ"ת
2022/12
הנחיות להגשת הבקשה
 יש להגיש את הבקשה לבחינת תנאי סף דרך האזור האישי )תחת בקשות כלליות( ולצרף את הקובץ כצרופה במקום הייעודי.
 יש להשתמש בגרסה העדכנית של מסמך הבקשה.
 אין להסיר את הנעילה שאיתה מגיע המסמך שהורד מהרשת.
 יש להשתמש בגרסת מיקרוסופט אופיס 2010 ומעלה ובמחשב מבוסס 7 Windows ומעלה.
 אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מאקרו .
 אין להעלות קבצי אופיס עם אובייקטים מוטמעים )אין לבצע העתק הדבק של גרפים וקבצים לטפסי הבקשה( למעט תמונות בפורמט JPG.
 אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.
]ניתן להסיר את הרקע הצהוב )ההדגשה( שמציין את האזורים במסמך שהם ברי עריכה )בכל פתיחה של המסמך([
עברית: לחץ על לשונית "סקירה" ← "הגן/הגבל עריכה" ← הסר את הסימון "סמן את האזורים שבאפשרותי לערוך"
English: Press "Review" → "Protect/Restrict Editing" → Uncheck "Highlight the regions I can edit"
track_Ques v1.10.11 1752 12.12.2022
tionnaire36
b
v1.10 IIA_Questionnaire36b_v1.10.11_1752 פ"מו מכינת
שם התאגיד )עברית( מועד הגשה
שם התאגיד )אנגלית( מס' חברה ברשות )אם קיים(
שם קודם לתאגיד )ככל שרלוונטי( מס' ברשם החברות
אתר האינטרנט של החברה
כתובת התאגיד
סיווגו הענפי של התאגיד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )אם ידוע(
תפקיד שם מלא ת.ז נייד טלפון Email
מנהל מפעלחטיבה
מנהל הפיתוח
איש הקשר לבקשה
מוצרים עיקריים של התאגיד % ממכירות ח.פ/ת.ז נתוני בעלות/בעלי מניות )מעל %5% )
1 פרטי המגיש והבקשה
1.1 פרטי מגיש הבקשה
2.1 אנשי קשר
3.1 מוצרים עיקריים ונתוני בעלות[2 of 3]
 פרטו בהרחבה את מכלול פעילויות התאגיד )ייצור, סחר, שירותים וכו'(, את מוצריו העיקריים ואת פעילויות המו"פ והייצור המבוצעות על ידו.
הזן טקסט כאן...
נתונים מבוקשים
השנה הנוכחית
השנה הקודמת )תחזית(
השנה שלפני
השנה הקודמת
נא למלא את השנה )2020 ,2021 וכדומה(
סה"כ מכירות )אלפי $( *
מכירות של מוצרים מייצור עצמי )אחוז מסך המכירות(
סה"כ ליצוא )אלפי $(
רווח )הפסד( גלמי )אלפי $(
רווח )הפסד( נקי )לפני מס( )אלפי $(
השקעות במו"פ–ברוטו, לפני תשלום תמלוגים )אלפי $(
מזה השתתפות רשות החדשנות - ברוטו )אלפי $(
סה"כ עובדים בישראל )למועד מילוי הטופס(
מתוכם מספר עובדי פיתוח ** )למועד מילוי הטופס(
מתוכם מספר עובדי ייצור *** )למועד מילוי הטופס(
)*( בהיעדר מכירות לחברה בשנה הנוכחית או בשנה שעברה ,יש למלא את הסעיף: "תאגיד הנמצא בהערכות לייצור".
)**( עובדי פיתוח: עובדים אשר לפחות בחלק מזמנם מועסקים ישירות בתוכניות מו"פ והם בעלי מקצועות טכניים, כגון: מהנדסים, הנדסאים,
מתכנתים, טכנאים, חרטים, שרטטים, לבורנטים, מבקרי איכות, רתכים וכן עובדי ייצור המועסקים ישירות במו"פ, אנשי תחזוקה
המועסקים ישירות במו"פ וכדומה. לא יוכרו עובדים הקשורים רק בצורה עקיפה למו"פ, כגון: מנהלי חשבונות, עובדי תפ"י, כלכלנים, אנשי
שיווק, עובדי ניקיון, פקידים, מזכירות, מחסנאים וכו'
)***( עובדי יצור: עובדים אשר לפחות בחלק מזמנם מועסקים ישירות בייצור מוצרי החברה ומתוקף תפקידם נוגעים ישירות בחומרי הגלם,
במוצרים ובמכונות הייצור ובכלל זה, מפעילי מכונות, אחראי תחזוקת מכונות, אנשי ביקורת איכות, עובדי מעבדה המשרתים את הייצור,
מלגזנים, מחסנאים, עובדים כלליים, עובדי הרכבה, עובדי אריזה, אחראי משמרת, מלחימות וכו'. בנוסף, יוכרו עובדים אשר לפחות
מחלק מזמנם נמצאים באולם היצור לצורך תפקידם ו/או העוסקים בניהול ישיר של היצור: בהתאם לכך ההגדרה כוללת בין השאר גם:
עובדי תפ"י, אחראי בטיחות, מנהלי יצור, מהנדסי תהליך ועובדי ניקיון באולם היצור. עבור עובדי ייצור/פיתוח העוסקים רק בחלק מזמנם
בעבודות ייצור/פיתוח יש לפרט את שיעור העסקתם היחסי בייצור/פיתוח במהלך השנה האחרונה. ככל שבחברה קיימים עובדי
ייצור/פיתוח שלא במשרה מלאה, מספר עובדי הייצור/פיתוח בחברה ייספרו לפי שילוב אחוזי המשרה של אותם עובדים.
תיאור התאגיד ופעילותו
 יש לצרף אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאים הרלוונטיים, ללא אסמכתאות לא נוכל לבדוק את בקשתכם
☐  חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור. אם כן פרט
אסמכתאות רלוונטיות:
 הסכם כפי שצוין לעיל- חתום ע"י שני הצדדים, תקף פעיל ובלתי מותנה.
הזן טקסט כאן...
☐  רכישת מכונות לטובת תהליך יצור. אם כן, פרט
אסמכתאות רלוונטיות:
 הזמנת רכש מחייבת )כולל אישור הספק(, הוכחת תשלום מקדמה או תשלום מלא עבור המכונות שנרכשו.
הזן טקסט כאן...
☐  העסקת כוח אדם ייעודי לייצור )מנהל יצור, מהנדס תהליך וכיוצא באלה(. אם כן, פרט
2 תיאור התאגיד ופעילותו
3 פרופיל עסקי של התאגיד
4 תאגיד הנמצא בהיערכות לייצור
מבנה 4.1
2.4 מכונות ייצור
3.4 העסקת כוח אדם ייעודי[3 of 3]
אסמכתאות רלוונטיות:
 הסכם העסקה בתוקף ובו מצוין תפקיד העובד, היקף המשרה, מועדת תחילת ההעסקה, חתום על ידי 2 הצדדים
הזן טקסט כאן...
☐  אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל. אם כן, פרט
אסמכתאות רלוונטיות:
 אישור "מפעל מאושר" על ידי רשות להשקעות הון וכד'
הזן טקסט כאן...

 הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות
לייצור. אם כן, פרט
אסמכתאות רלוונטיות:
 תוכנית עסקית מפורטת המיועדת לתוכנית הקמת המפעל. יש לצרף גם אינדיקציה על מקורות מימון להקמת המפעל, דוגמת תדפיס חשבון
בנק של החברה, מכתב התחייבות משקיעים למימון הקמת המפעל
הזן טקסט כאן...
תאריך: תפקיד החותם: שם החותם: ת.ז.:
חתימה:
4.4 מענקי תמיכה
5.4 תוכנית עסקית

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם להורדה

דילוג לתוכן