טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר להדפסה

מה זה טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר?

שם הטופס: טופס יוצאי עיראק - טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת מענק שנתי בהתאם להחלטה מנהלית שניתנה על ידי שר האוצר ליוצאי מרוקו או אלג'יריה שחווו הגבלות וסיכונים במהלך מלחמת העולם השנייה בשנים 1940-1942.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, ארץ לידה, תאריך עליה, עיר לידה, שם האב, שם האם, חבר בקופת החולים, כתובת, מס' בית, כניסה, מס' דירה, ישוב/עיר, מיקוד, טלפון, טלפון נוסף.
2. פרטים על ההגבלות שחווית בתקופת מלחמת העולם השנייה, כולל פרטים כמו מתי הוטלה ההגבלה ופרטים נוספים אם ישנם.
3. פרטים אופציונליים על הגבלות אחרות אם ישנן.
4. ציון בחיוב כי אין מקבל קצבה חודשית בתקופת מלחמת העולם השנייה.
5. הודעה כי תביעתך לקבלת תגמולים חודשיים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה נדחתה.
6. הצהרה כי לא נדרש ממך נטל הוכחה בהתאם לדין.
7. דרישה לצרף מסמכים כגון תעודת זהות, צו למינוי אפוטרופוס (אם קיים), טופס פרטי חשבון בנק.
8. הסכמה להעברת פרטים לקופת חולים לצורך קבלת הטבות.
9. חתימת המבקש ותאריך החתימה.

מידע ליצירת קשר:
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17, קומה 6, תל-אביב, ת"ד 57380, מיקוד 6157302
מייל: info@shikum.mof.gov.il
טלפון: 5105 או 03-5682651
אתר אינטרנט: https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights

את הטופס יש לשלוח למחלקת תשלומים ברשות לזכויות ניצולי השואה, כתובת: בניין נצבא רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380 תל אביב, מיקוד 6157302, פקס: 03-5682618, מייל: info@shikum.mof.gov.il.

טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
בקשה למענק שנתי בהתאם להחלטה מנהלית
לידיעתך: מרכז המידע עומד לרשותך בטל' שמספרו: 5682651-03 או 5105 ,*וככל שתרצה בכך, ניתן לשלוח
אליך מתנדב שיסייע לך במילוי הטופס.
בנוסף, ככל שתרצה ייעוץ משפטי עומד לרשותך סיוע משפטי בחינם, ממשרד המשפטים, בטל' שמספרו:
.1-700-70-60-44
אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הריני מבקש לקבל מענק שנתי בהתאם להחלטה המנהלית שניתנה על ידי שר האוצר, ועל כן אני מצהיר:
1 .בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי במרוקו/באלג'יריה )במרוקו בין 40.6.22 לבין 42.11.10 ובאלג'יר בין
40.6.22 לבין 42.11.30 .)במהלך תקופה זו חוויתי אחת או יותר מההגבלות הבאות )נא סמן V במקום
המתאים(:
הגבלה בתעסוקה. נא לפרט )מתי הוטלה ההגבלה, במה עסקת לפני ההגבלה ובמה לאחר מכן
וכיו"ב(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הגבלה במקום מגוריי. התגוררתי במקום מגורים עליו חל הטאהיר שהוצא בחודש אוגוסט
1941 לפיו נאסר על יהודים לגור ברבעים האירופאיים. נא לפרט מה היה מקום מגוריך:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
הגבלה אחרת: נא לפרט.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
שם משפחה בעברית: שם פרטי: מספר זהות:
שם נעורים )פרטי
ומשפחה(:
תאריך לידה: ארץ לידה: תאריך עליה:
עיר לידה: שם האב: שם האם :
חבר בקופת החולים: כללית / לאומית / מכבי / מאוחדת )סמן את הנכון(
רחוב: מס' בית: כניסה: מס' דירה: ישוב / עיר:
מיקוד: טלפון: טלפון נוסף:מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
ניתן לצרף דף נוסף לצורך הפירוט.
שם המבקש חתימה
2 .אינני מקבל קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בקשר עם קורותיי בתקופת מלחמת העולם השנייה.
3 .למי שהגיש תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 / חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007
– ידוע לי כי תביעתי זו נדחתה.
4 .ידוע לי כי ההחלטה המנהלית )שעניינה מענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות( נועדה למי שאיננו
מעוניין בניהול הליכים משפטיים לקבלת תגמולים חודשיים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים/ חוק הטבות
לניצולי שואה.
5 .ידוע לי כי לצורך קבלת מענק זה לא נדרש ממני נטל ההוכחה הנדרש בהתאם לדין.
6 .יש לצרף לבקשה: א. צילום מלא של תעודת זהות )כולל הספח(.
ב. אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
ג. טופס פרטי חשבון בנק )מצ"ב(.
7 .ויתור על סודיות
אני מאשר/ת לרשות לזכויות ניצולי השואה לקבל או למסור כל מידע בקשר אליי, הנוגע לבקשתי מכל גוף
ציבורי או פרטי בישראל או בחו"ל, לרבות מועידת התביעות החומריות. כן אני מסכים להעברת פרטיי
לקופת חולים לצורך קבלת הטבות.
8 .הצהרה
אני מצהיר/ה בזאת כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת, וכי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים
ומלאים. כן אני מצהיר כי ידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם אמסור מידע שאיננו אמת.
9 .ולראייה באתי על החתום:
שם חתימה תאריךמדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
שם :
תאריך:
ת.ז.:
פרטי חשבון בנק:
לכבוד: המשרד לשוויון חברתי
הרשות לזכויות ניצולי השואה
מחלקת תשלומים
אני בעל/ת תעודת זהות מספר _______________ מבקש/ת לשלם לי את התגמולים ו/או
תשלומים אחרים המגיעים לי לפי דין לזכות חשבוני בבנק הבא:
שם הסניף:_____________ חשבון מספר:___________ סמל בנק:____ סניף:_______
במידה וקיים שותף/ים לחשבון נא למלא פרטיהם:
שם השותף :_______________ ת.ז.:_____________
שם השותף :_______________ ת.ז.:_____________
אני מאשר/ת את הפרטים דלעיל ומורה לכם בזאת לפעול על פיהם.
_______________ _________
תאריך חתימת הפונה

נא לצרף לטופס זה :
1.המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
2.ככל שקיים אפוטרופוס כללי / רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת תשלומים - הרשות לזכויות ניצולי השואה, בדואר או בפקס או
במייל :
כתובת : בניין נצבא רח' יצחק שדה 17,ת.ד 57380 תל אביב , מיקוד 6157302.
03-5682618 :פקס
info@shikum.mof.gov.il :ל"דוא

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר

פקס: 072-3229697
כתובת לשליחת מכתבים: ז'בוטינסקי 148, בני ברק
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, יוצאי עיראק
טופס קל » אגפים ממשלתיים » יוצאי עיראק » טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס לבקשת מענק שנתי ליוצאי מרוקו או אלג'יר להורדה

דילוג לתוכן