טופס לוח תעריפים כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס לוח תעריפים כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס לוח תעריפים כללי להדפסה

מה זה טופס לוח תעריפים כללי?

טופס: טופס 012 מובייל - לוח תעריפים כללי

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת מידע הקשור ללקוחות בחברת סלקום ישראל בע"מ, וניתן למלאו כדי לקבל מידע שקשור לחשבונות, שירותים, או כל מידע אחר הנמצא ברשות החברה ביחס ללקוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. שם מלא
2. כתובת
3. מספר תעודת זהות
4. ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או מספר חשבון בנק
5. מס' טלפון
6. פרטים אישיים
7. כתובת דוא"ל לשליחת המידע

שם הטופס: טופס 012 מובייל - לוח תעריפים כללי

טופס לוח תעריפים כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס לוח תעריפים כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס לוח תעריפים כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס לוח תעריפים כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סלקום ישראל בע״מ
רח׳ הגביש 10
ת.ד. 4060 נתניה 42140
ח.צ. 511930125
סלקום ישראל בע"מ
רח' הגביש 10
ת.ד. 4060 נתניה 4250708
ח.צ. 511930125
טופס בקשה לקבלת מידע
שלום,
זהו טופס לקבלת מידע המצוי אודותיך בסלקום ישראל בע"מ.
יש למלא את הפרטים בטופס, לחתום על ההצהרה שבתחתיתו, לצרף צילום תעודת זהות ולשלוח לסלקום באחד
מן האמצעים הבאים:
request@cellcom.co.il :לכתובת, אלקטרוני בדואר
בפקס', למס': 9980277-052
בדואר, לכתובת: הגביש 10 נתניה ת.ד 4060 מיקוד 4250708
אם המידע מתייחס לאדם המצוי בהשגחת אפוטרופוס, יש להגיש את הבקשה על ידי האפוטרופוס בצירוף אישור
רלוונטי.
ככל שהבקשה מוגשת על ידי מיופה כוח יש לצרף לה יפויי כוח ערוך ומאומת כדין.
החברה תבחן את בקשת המידע, וככל שהנך זכאי/ת לקבל את המידע על פי כל דין (לרבות בהתאם לחוק הגנת
הפרטיות, התשמ"א-1981 ,(העתק המידע המבוקש יועבר אליך בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת בקשתך.
פרטים אישיים
שם מלא
כתובת
מספר תעודת זהות
ארבע ספרות אחרונות של
כרטיס האשראי או מספר
חשבון בנק המשמשים לצורך
תשלום .
ככל שמוגדר לך קוד זיהוי
מחמיר יש לציין גם את קוד
הזיהוי המחמיר.
מס' טלפון
אנא פרט/י מהו המידע
שברצונך לקבל.
לצורך הקלה ופישוט ההליך,
אנא נסה/י להיות ספציפי ככל
האפשר, וככל שיש
באפשרותך, ציין/ני את המועד
הרלוונטי של פריט המידע
המבוקש
אנא ציין כתובת דוא"ל אליה
הנך מבקש לקבל את המידע.
לתשומת ליבך: במידה והעתק
המידע המבוקש אינו ניתן
להעברה בדרך זו, אנו נעדכן
אותך (בכתב או בע"פ) לטלפון
שתציין/ני בטופס, לצורך
תיאום העברת המידע.
סלקום ישראל בע"מ - ח.צ. 511930125 ,רח' הגביש 10 ,ת.ד 4060 ,נתניה 42140
מס' מק"ט נטויז'ן ___________________ מס' ת.ז/ח.פ_____________________ מק"ט: 84-8140-41941
סלקום תקשורת קווית
רח' הגביש 10
ת.ד. 0050 נתניה 07100
הסכם מנוי - תנאי התקשרות כלליים
לקוח יקר,
אנחנו מודים לך על שבחרת בנו ונעשה כל שביכולתנו כדי לספק לך את השירותים שרכשת מאיתנו לשביעות רצונך. מסמך זה כולל את תנאי
ההתקשרות הכלליים. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי הזמנתך, לכל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, ולתנאים או
לתעריפים החלים על שירותים מסויימים אותם הזמנת או צרכת. כל אלו יהוו יחד את הסכם ההתקשרות שלך עמנו. במסמך זה יש מידע חשוב
ונבקש כי תקרא אותו בעיון.
1 .למה אנחנו מתכוונים במונחים הבאים
1.1 .לנוחותך מספר הגדרות שיסייעו לך. מונחים שלא הוגדרו יפורשו לפי משמעותם בדין או לפי הרשיון.
"האתר" – אתר האינטרנט שלנו, שכתובתו il.co.cellcom.netvision.
"הודעה בכתב" - לרבות באמצעות הודעה הנשלחת למכשיר הטלפון וכן שיחה טלפונית מוקלטת.
"החברה" או "אנחנו" )לרבות כל פנייה בגוף ראשון כמו "נציע"( סלקום תקשורת קווית )ש.מ 550700055( )שתכונה בהסכם זה "סלקום
תקשורת קווית" ו/או "310 נטוויז'ן"( וככל שהשירותים כוללים שירותים הניתנים ע"י תאגיד מקבוצת סלקום )כהגדרתה להלן( יכלול המונח
"חברה" גם תאגידים אלו ותנאי ההסכם יחולו גם ביחס לתאגידים אלו."הרשיונות או הרשיון"- כל הרישיונות לרבות רשיון כללי או רשיון כללי
אחוד למתן שירותי בזק שניתן לכל אחד מהתאגידים בקבוצת סלקום או כל רשיון או היתר שיבוא במקומם או בנוסף להם; ניתן לעיין
ברשיונות באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
"השירותים" או "השירות" – כל השירותים שהוזמנו בהסכמתך ובכלל כך כלל השירותים המסופקים באמצעות המערכות שלנו לרבות
השירותים מכוח רשיונות הקבוצה וכן ציוד או כל שירות אחר שיינתן על ידי תאגיד מקבוצת סלקום או מי מטעמה.
"הלקוח" או "אתה" )לרבות כל פניה בגוף שני כמו "שילמת"( - מי שהתקשר איתנו על פי הסכם. כתיבת גוף שני בלשון זכר היא לשם
הנוחות, וכוונתנו הינה, כמובן, גם ללשון נקבה.
"מחירון" - לוח התעריפים העדכני של שירותים, ציוד או כל רכיב אחר בו אנו עשויים לחייב אותך, כפי שיקבע על ידינו מעת לעת;
"מערכת" - כל רשת או מערכות או תשתיות )של החברה או של צד שלישי כלשהו( באמצעותן אנו מספקים את השירותים.
"נקודת שקע" או "נקודת סיום רשת"– נקודת תקשורת במקרקעי הלקוח ממנה מסופק השירות ללקוח.
"ציוד התחברות"– כל ציוד המשמש לקבלת השירותים, אשר יושכר או יושאל מהחברה לרבות מודם, מתאם, נתב, ממיר, תשתיות, ציוד בזק
או כל ציוד אחר שישמש לצורך מתן השירותים.
"ציוד הלקוח" – ציוד בבעלות הלקוח או בחזקתו הנדרש לצורך מתן השירותים )שאינו ציוד התחברות בבעלותה של החברה( דוגמת מודם,
מחשב, נתב, מכשיר טלפון, מכשיר פקסימיליה, מרכזיה.
"קבוצת סלקום" או "הקבוצה"- סלקום ישראל בע"מ ח.צ 511030175 ו/או סלקום תקשורת קווית ש.מ וכן כל תאגיד השולט ו/או נשלט
על-ידי ו/או בשליטה משותפת עם איזו מהחברות המוזכרות לעיל, כפי שיהיה מעת לעת.
"רשת הלקוח"– הרשת הפנימית של הלקוח הנפרסת בחצריו ובחצרים בהם ביקש לקבל את השירותים, אשר מתחילה בנקודת השקע.
"שיחה" – לרבות אל מול מערכות אלקטרוניות, כמו תא קולי או מערכת ניתוב שיחות.
"תוכנית" "מסלול" או "חבילה"- הכללים, התנאים והתעריפים ביחס לשירותים, כהגדרתם לעיל.
"תשלומים מיוחדים" - לרבות תשלומים בגין שירותי מידע ותוכן, שירותי מסחר נייד, שירותי פרימיום, השתתפות בתחרויות, משחקים
ופעילות אינטראקטיבית בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות שירותים קוליים ו/או שירותי גלישה ו/או קבלת ו/או משלוח הודעות SMS
ו/או MMS .
"תשלומים קבועים"– תשלומים שאינם מותנים בשימוש בפועל בשירותים או במוצרים, כגון דמי מנוי חודשיים, תשלום חודשי עבור חבילת
שירותים, תשלום שכירות בגין הציוד וכו'.
2 .מהם השירותים שלנו
1.7 .אנו מציעים שירותים מגוונים, בין היתר שירותי תקשורת הכוללים גם שירותי טלפוניה )כולל מרכזיה וניהול תקשורת ללקוחות עסקיים(,
שירותי אינטרנט )ISP ,)שירותי תשתית, שירותי שיחות בינלאומיות, שירותי ענן, חוות שרתים, שירותי אבטחת מידע, אנטי וירוס ואנטי
ספאם, תיבות מייל ושירותים נוספים לרבות שירותים בעלי זיקה לשירותים שפורטו לעיל. השירותים ניתנים על ידי תאגידים שונים בקבוצה,
בהתאם לסוג השירות. תוכל להשתמש בשירותים בישראל בלבד, אלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת.
7.7 .חלק מהסכמי ההתקשרות כוללים סוג שירותים אחד, אחרים כוללים שילוב של מוצרים שונים.
3.7 .לתשומת ליבך, במעבר מתוכנית אחת לאחרת, יתכן שתנאי אספקת שירותים מסויימים ישתנו ו/או שלא נוכל לספק שירותים מסויימים.
0 .התקנות, התאמות, תחזוקה ואופן מתן השירות
1.3 .לצורך קבלת השירותים, באחריותך לדאוג כי הציוד שברשותך יהיה מתאים ובעל ממשק התומך בשירותים )כגון: דרישות חומרה ותוכנה
מינימליות, התאמת המרכזיה לשירות, Driver לציוד הלקוח, תוכנות רלוונטיות וכו'(. שירותי החברה אינם כוללים הכנת הציוד והתאמתו,
ובכל מקרה בו יידרש ו/או החברה תחליט, לפי שיקול דעתה, לבצע התאמות כאמור, תחוייב בתשלום נוסף בגין כך. החיוב בגין השירותים
שהזמנת יבוצע אף אם לא יהיה ברשותך ציוד תומך. החברה לא תהיה אחראית על פגיעה ברמת השירותים שלה או של ספקים אחרים
כתוצאה מאי התאמת הציוד.
Dummy Textסלקום ישראל בע״מ
רח׳ הגביש 10
ת.ד. 4060 נתניה 42140
ח.צ. 511930125
סלקום ישראל בע"מ
רח' שיבגה 10
ד.ת. 4060 היתננ 4250708
.צח. 511930125
הצהרה
אני מאשר/ת כי המידע המבוקש בטופס זה הוא מידע על אודותיי (או על אדם המצוי בהשגחתי
כאפוטרופוס או על אדם שייפה את כוחי להגיש את הבקשה בשמו), וכי המידע שמסרתי בטופס זה
נכון ומדויק.
￾ לטופס זה מצורף צילום של תעודת הזהות שלי (ובמקרה של בקשה המוגשת מטעם אפוטרופוס
או מיופה כח, האישור הרלוונטי)
חתימה: ___________
תאריך: ___________
סלקום ישראל בע"מ - ח.צ. 511930125 ,רח' הגביש 10 ,ת.ד 4060 ,נתניה 4214

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס לוח תעריפים כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס לוח תעריפים כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס לוח תעריפים כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס לוח תעריפים כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס לוח תעריפים כללי

פקס: 074-7392298
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב העמל 8, פארק תעשיות אפק, ת.ד. 435, ראש העין
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות סלולר, 012 מובייל
טופס קל » חברות סלולר » 012 מובייל » טופס לוח תעריפים כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס לוח תעריפים כללי להורדה

דילוג לתוכן