טופס למתמחים בבתי הספר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס למתמחים בבתי הספר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס למתמחים בבתי הספר להדפסה

מה זה טופס למתמחים בבתי הספר?

שם הטופס: טופס המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון - התמחות וחונכים - משוב אמצע שנה

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לסיכום שיחת משוב שהתקיימה באמצע שנת ההתמחות במסגרת ההוראה בבתי ספר בישראל. המטרה העיקרית היא לספק משוב למתמחה בעבודתו ולהדריכו לקראת המשך עבודתו. המשוב מתבצע במעמד שיחה בהשתתפות מנהל בית הספר, החונך, והמתמחה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתמחה בהוראה.
2. פרטים על מסגרת ההעסקה בתקופת ההתמחות.
3. מדדי הערכה מופיעים בכלי ההערכה, והמשוב מתבצע על פי טבלת המדדים הנמצאת בטופס.
4. נקודות חוזקות בעבודת המתמחה.
5. התנהגויות הדורשות שיפור בעבודת המתמחה.
6. עדויות רלוונטיות התומכות בנקודות החוזקות והתנהגויות הדורשות שיפור.
7. המלצות אופרטיביות ודרכי פעולה להמשך עבודת המתמחה בבית הספר.
8. תיאור מסכם של אופן היקלטות המתמחה בבית הספר.
9. הערות.

כמו כן, הטופס מכיל מדדים שמספקים כלי להערכת מתמחים בתחום הדעת וההוראה, והם משמשים במשוב.

טופס למתמחים בבתי הספר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס למתמחים בבתי הספר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס למתמחים בבתי הספר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס למתמחים בבתי הספר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' התמחות וכניסה להוראה
משוב אמצע שנה - למתמחים בהוראה בבתי ספר
בזיקה למדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחים
ימולא ע"י המנהל והחונך עד ה- 15 בינואר של שנת ההתמחות
'משוב אמצע שנה' ניתן כסיכום כתוב של שיחת המשוב שהתקיימה בהשתתפות מנהל/ת בית הספר, החונך/ת והמתמחה,
במטרה לתת למתמחה משוב על תפקודו בעבודה, ולהדריכו לקראת המשך עבודתו.
המשוב יתייחס למדדי ההערכה המופיעים בכלי החדש להערכת מתמחים, כאשר כלי ההערכה יכול לשמש כבסיס לשיחה
וכמחוון בעת כתיבת המשוב. בעמוד האחורי מופיעה טבלת המדדים המופיעים בכלי ההערכה.
המשוב יימסר למתמחה על גבי טופס זה. עותק ממנו יועבר על ידי המתמחה לרכז/ת ההתמחות בהוראה, )רכז/ת הסטאז'(,
במכללה או באוניברסיטה. עותק נוסף יתויק בתיק האישי של המתמחה בבית הספר.
פרטי המתמחה בהוראה
-
שם המתמחה בהוראה מס' תעודת הזהות
כתובת Mail-E כתובת למשלוח דואר מיקוד
מס' טלפון מס' טלפון נוסף )נייד(
הוכשר/ה להוראה בשכבת גיל / בהתמחות שם מוסד ההכשרה להוראה
פרטים על מסגרת ההעסקה בתקופת ההתמחות
מתאריך עד תאריך שם בית הספר
שם מנהל/ת בית הספר מס' טלפון בית הספר סמל מוסד
שם המורה החונך/ת מס' טלפון )נייד( מס' תעודת הזהות
 כן  לא
כתובת Mail-E של המורה החונך/ת בוגר קורס להכשרת חונכים אם כן – היכן?
 כן  לא
מקצועות ההוראה
של המתמחה
היקף המשרה
בהתמחות
המתמחה
מחנך כיתה
כיתות ההוראה
של המתמחה2
'משוב אמצע שנה' - על בסיס מדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחים
ימולא על ידי המנהל והחונך, על בסיס שיחת המשוב עם המתמחה
המשוב ממולא על סמך:
צפיית מנהל/ת בשיעורי המתמחה בתאריך/ים:_____________________________________
 צפיית חונך/ת בשיעורי המתמחה בתאריך/ים:______________________________________
שיח עם המתמחה, בזיקה למדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחים )טבלת המדדים צורפה מאחור(.
התרשמות כללית בלבד וקבלת דיווחים
נקודות חוזקה בעבודת המתמחה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
התנהגויות הדורשות שיפור בעבודת המתמחה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
עדויות רלוונטיות התומכות בכתוב לעיל )כולל דוגמאות ספציפיות מעבודת המתמחה(:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________3
המלצות אופרטיביות ודרכי פעולה להמשך עבודת המתמחה בבית הספר:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
תיאור מסכם של אופן היקלטות המתמחה בבית הספר:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
הערות:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
על החתום:
___________________________ ______________________
שם מנהל/ת בית הספר חתימה
___________________________ ______________________
שם המורה החונך חתימה
___________________________ ______________________
שם המתמחה חתימה
____________________________ ______________________
שם מעריך נוסף אם היה חתימה
_________________________
תאריך התכנסות שיחת המשוב4
מדדי ההערכה המופיעים בכלי להערכת מתמחים
מדד-על 2 :
תחום הדעת
ידע בתחום הדעת ובהוראתו
 בקיאות בתחום הדעת ובהוראתו
ושימוש בשפה מקצועית
 הכרת תכנית הלימודים של תחום הדעת
 התאמת משאבים ותהליכי הוראה
למאפייני תחום הדעת ולמאפייני
התלמידים
 קישור לתחומי דעת אחרים
מחויבות לארגון ולמערכת
הזדהות עם תפקיד ההוראה והחינוך
מדד-על 1 :
תפיסת תפקיד ואתיקה מקצועית
 מחויבות להצלחת כל התלמידים בהיבטים:
הקוגניטיבי, הרגשי, הערכי והחברתי
 מכוונות להטמעת ערכים וביטוים בתהליכי
הוראה-למידה
 קוד התנהגות ואתיקה מקצועית
 השקעה בהוראה
 אחריותיות / כתיבת תכנית עבודה ומתן
דין וחשבון על ביצועה
 שיתוף הורים בהיבט החינוכי-לימודי
קהילה מקצועית בתחום הדעת
הכלי השלם להערכת מתמחים נמצא באתר אגף התמחות וכניסה להוראה, בכתובת: stajil.gov.education.www
 מטרות השיעורים והתאמתן לתנאים
 התנהלות השיעורים: מבנה, ניצול זמן וגמישות
 עבודה דיפרנציאלית לקידום המחויבות ללמידת כל
התלמידים
 מגוון דרכי הוראה, למידה והערכה
 טכנולוגיות תקשוב בהוראה ובלמידה )ICT)
 הפעלות לטיפוח חשיבה מסדר גבוה
 פעולות ליצירת מעורבות של תלמידים בהיבטים חברתיים
וערכיים
 השתתפות התלמידים ויחסי גומלין בכיתה
 מתן משוב מקדם למידה
 משוב לשיפור ההוראה
 חזות הכיתה וארגונה
 סביבה לימודית מפעילה
 קביעת כללים בארגון הכיתה וניהולה
 מהות הקשר מורה-תלמיד ושגרת מפגשים
מדד-על 3 :
תהליכים לימודיים וחינוכיים
סביבה תומכת למידה
תכנון ההוראה וארגונה
דרכי הוראה, למידה והערכה
מדד-על 4 :
שותפות בקהילה מקצועית
קהילה מקצועית בית ספרית
 למידה משותפת ורפלקציה
 קשר עם חונך
 השתתפות בסדנת התמחות
 מעורבות בקהילת תחום הדעת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס למתמחים בבתי הספר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס למתמחים בבתי הספר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס למתמחים בבתי הספר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס למתמחים בבתי הספר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס למתמחים בבתי הספר

פקס: 08-8511504
כתובת לשליחת מכתבים: קריית חינוך גבעת וושינגטון ד.נ. אבטח 79239
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס למתמחים בבתי הספר להורדה

דילוג לתוכן