טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור להדפסה

מה זה טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור?

שם הטופס: מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור

מטרת הטופס:
הטופס מתייחס לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללי מערכות ישראל לפי חוק יסודות התקציב.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הגדרות רלוונטיות לחלוקת התמיכות.
2. תנאי סף למוסד ציבור שמבקש להיכלל ברשימת מקבלי התמיכה.
3. תחומי הפעילות הנתמכים.
4. אופן חלוקת התמיכה.
5. תנאים נוספים לחלוקת התמיכות.

מטרת הטופס היא להגדיר את הקריטריונים והתנאים לקבלת תמיכה כלפי חוק יסודות התקציב, ולקבוע את הנחיות ואמצעים לחלוקת התמיכה במוסדות ציבור שעוסקים בנצחת חללי מערכות ישראל.

טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום
הנצחת חללי מערכות ישראל
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985
)להלן- החוק( ובהתייעצות עם היועץ 1 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון )להלן –
המשרד( לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללי מערכות ישראל.
תקנה תקציבית: 430075706102257
1 .כללי
)א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן-הוועדה( תדון במתן תמיכה מתקציב המשרד בהתאם
2 לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן
)להלן-הנוהל(
ובהתאם למבחנים אלה.
)ב( התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות
ושוויון.
)ג( בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך
יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.
)ד( כל שיקוליה של הוועדה יהיו עניינים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי
נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
)ה( חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות,
הכול בכפוף לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט
להלן.
)ו( לא תינתן תמיכה שנועדה, אם במישרין ואם בעקיפין, להעניק טובת הנאה כספית ליחיד
בנושא שהוסדר והוגבל באופן ספציפי בחיקוק, כגון תגמולים וגמלאות.
2 .הגדרות
"האגף" - אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון;

1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60 ;התשנ"ב עמ' 34.
י"פ התשנ"ב, עמ' 2569 ;התשנ"ד, עמ' 4716 ;התשנ"ז, עמ' 1710 ;התש"ס, עמ' 3264 ;התשס"א, עמ' 402 2
ועמ' 1628 ;התשס"ב, עמ' 761 ;התשס"ג עמ' 1358 ;התשס"ד, עמ' 107 ,עמ' 298 ועמ' 2030 ;התשס"ה,
עמ' 330 ועמ' 1140.2
"בן משפחה" ו-"חייל שנספה במערכה" – כהגדרתם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום(, התש"י –1950
3
;
"מוסד ציבור"- כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן המוסד(.
"מוסד ציבור חילי" – מוסד ציבור המקיים פעילות הנצחה לחללי חיל מסוים או חטיבה מסוימת
או יחידה אחרת, והוא הוכר לעניין זה על ידי מחלקת נפגעים באגף כוח אדם בצה"ל.
3 .תנאי סף
על מוסד ציבור שמבקש להיכלל ברשימת מקבלי התמיכה, לעמוד בתנאי הסף המפורטים
להלן:
)1 )המוסד מתחזק ומטפל באתר הנצחה שהוכרז על פי חוק גנים לאומים, שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998( להלן – חוק גנים לאומיים ואתרי
הנצחה(, למעט אתר להנצחת חללי פגיעות איבה; על אף האמור בסעיף זה, מוסד
ציבור יהיה זכאי לתמיכה גם אם אינו מטפל באתר הנצחה, ובלבד שהוא מוסד ציבור
חילי.
)2 )בפעילות ההנצחה שמקיים המוסד לא תהיה כל אפליה בין חללי צה"ל;
)3 )למוסד ותק של שנתיים לפחות בפעילות הנצחה;
)4 )המוסד יגיש למשרד תכנית פעולה רב שנתית שתתייחס לנגישות נכים לאתרי ההנצחה
שבעניינם מבוקשת תמיכת המשרד.
)5 )המוסד יגיש למשרד הצעת תקציב ודוחות כספיים המשקפים את הפעילות הכספית
שלו.
)6 )המוסד יצהיר בבקשתו כי הפעילויות שבגינן מבוקשת התמיכה אינן נתמכות או
ממומנות על ידי משרד ממשלתי אחר.
4 .תחומי הפעילות הנתמכים
התמיכה תינתן עבור פעילות של מוסד הציבור בתחומים הבאים, על פי התנאים המפורטים
להלן לגבי כל אחד מהם:
1 .מרכיבי הנצחה - אחד מהסוגים הבאים:

3
ס"ח התש"י, עמ' 162.3
א( מרכיבי הנצחה מוחשיים - מרכיבים פיזיים המיועדים להנצחה, הקשורים
באופן ישיר להנצחה, ואשר אינם משמשים לצרכים אחרים מלבד
ההנצחה )כגון: קיר זיכרון, חדר זיכרון, תמונות חללים, ריהוט המשרת
את מטרות ההנצחה באתר, אבוקת זיכרון, וכיוצא באלו(. למען הסר
ספק, לא תינתן תמיכה למרכיבי הנצחה המתוקצבים בדרך אחרת, לרבות
התקצוב המועבר על ידי משרד הביטחון למרכיבי הנצחה מסוימים
מתוקף חוק גנים לאומיים ואתרי הנצחה.
ב( מרכיבי הנצחה לא מוחשיים - פרויקטים אחרים שעניינם הנצחה, שאינם
מבוססים על מוצגים פיזיים )כגון: ספרי נופלים, אתר אינטרנט שעיקרו
הנצחה, הפקת סרטים, וכיוצא באלה(.
ג( בכל מקרה, לא תינתן תמיכה עבור מרכיבי הנצחה שמיועדים להנצחת
יחידים.
2 .פעילות משותפת למשפחות חללים: פעילות גיבוש או פעילות זיכרון שבהן משתתפות
המשפחות השכולות )כגון: טקסים, טיולים, ימי עיון, חגיגת מצוות, ציון חגים, שי לחג
וכדומה(. התמיכה לפי סעיף זה תינתן אך ורק למוסד ציבור חילי. התמיכה תינתן אך
ורק עבור פעילויות המתנהלות במסגרת מפעלי הנצחת הנופלים אשר בטיפול המוסד
דורש התמיכה, וביוזמת המוסד הנתמך.
5 .אופן חלוקת התמיכה
)1 )סכום התמיכה הכולל יחולק בין מוסדות הציבור שענו על תנאי הסף המפורטים בסעיף
3 על פי החלוקה הבאה:
)א( %40 אחוזים מהתמיכה יינתנו עבור מרכיבי הנצחה, כאמור בסעיף 4(1)
.
התמיכה בכל מרכיב הנצחה תחושב על פי המשקל היחסי של עלות מרכיב ההנצחה,
ביחס לעלות מצטברת של כלל מרכיבי ההנצחה, ובלבד שסכום התמיכה לא יעלה על
%80 מההוצאה; ועדת התמיכות רשאית לבחון מחדש את עלות מרכיב הנצחה כפי
שהצהיר עליו מוסד הציבור, ולקבוע מחדש את עלות מרכיב ההנצחה על פי תחשיב
שעליו ימליץ האגף.4
)ב( %60 אחוזים מהתמיכה יינתנו בין כל מוסדות הציבור החיליים,
המקיימים פעילות משותפת למשפחות חללים, כאמור בסעיף 4(2.)
הניקוד שיינתן לכל מוסד ציבור חילי יהיה כמפורט להלן:
- מוסד ציבור חילי אשר משויכים אליו פחות מ-1000 חללים –
3 נקודות
- מוסד ציבור חילי אשר משויכים אליו בין 1000חללים ל-1500
חללים – 4 נקודות
- מוסד ציבור חילי אשר משויכים אליו מעל 1500 חללים – 5
נקודות.
גובה התמיכה יחושב, מתוך סכום התמיכה הכולל שהוקצה לפיסקת
משנה זו, על פי חלקו היחסי של כל מוסד ציבור בסך הניקוד הכולל
שצברו מוסדות הציבור שקיבלו ניקוד לפי פיסקת משנה זו.
)ג( אם לאחר חלוקת סכומי התמיכה בתחומי הפעילות כאמור בסעיפים
קטנים )א( ו-)ב( תיוותר יתרה באחד מתחומי התמיכה, הסכום הנותר
יוקצה לחלוקה עבור תחום התמיכה האחר.
)2 )לצורך הערכת טיב הפעילות ועמידתה במבחנים אלו, יעביר האגף חוות דעת לוועדת
התמיכות, המתייחסת לכל פעילות לגביה מבוקשת התמיכה.
)3 )העברת התמיכה לפי סעיף זה תותנה בהצגת אסמכתאות מתאימות לכך שהמוסד הוציא
בעצמו את ההוצאות הנדרשות לקיום האירוע.
6 .תנאים נוספים לחלוקת התמיכות
)א( לא תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור ממשלתי אחר או רשות
סטטוטורית.
)ב( לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת .

7 .תחילה
תחילתם של מבחנים אלה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2015.)5

8 .הוראת מעבר
על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2015 לא יפחת שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה
בהתאם למבחנים אלה ביותר מ-%20 משיעור התמיכה היחסי שנקבע לו בשנת 2014 לפי מבחנים
לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנצחת חללים, טיפול
וסיוע למשפחות נספים )הוראת שעה(.

_________ התשע"ה )_____2015 )

)3-1888 חמ)
)803-35-2014-000024(

________________
משה )בוגי( יעלון
שר הביטחון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה – עותק סופי להערות הציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מבחן תמיכה בתחום הנצחה - עותק סופי להערות הציבור להורדה

דילוג לתוכן