טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת להדפסה

מה זה טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת?

שם הטופס: מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא חלק מתהליך מילוי מועמדות לקבלת הטורף "מגן שרת הבריאות" למתנדבים מצטיינים לשנת 2014. הטופס מתייחס למתנדבים שבתחומי הבריאות, ובעיקר בתחום הבריאות הנפש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המועמד/ת.
2. פרטים אודות קבוצת מתנדבים/ות או ארגון (עם צורך לצרף אישור ניהול תקין).
3. פרטים אודות תחום פעולת ההתנדבות שבו המועמד/ת פועל/ת.
4. תיאור הפעילות וההנמקות להמלצה, כולל קריטריונים כמו תרומת הפעולה לבריאות הציבור, המאמץ הנפשי והפיזי, היענות לצורכי השעה, השפעה על התנדבותם של אחרים, משך זמן ההתנדבות, התמדה, רציפות ומסירות.
5. אותות ופרסים שהמועמד קיבל על פעילותו ההתנדבותית ושנת הזכיה.
6. פרטים אודות הממליצים/ות.

 

טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שלום רב,
הנדון: מועמדות ל"מגן שרת הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות
לשנת תשע"ה - 1024
"מגן שרת הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות נועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחיד/ה או קבוצה, מבוגרים ובני
נוער, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.
"מגן שרת הבריאות" לשנת תשע"ה יוענק למתנדבים/ות, יחידים, קבוצות, ארגונים ובני נוער אשר בפעילותם יוצאת דופן
תרמו תרומה מיוחדת בכל תחומי הבריאות. השנה יושם דגש על התנדבות בתחומי בריאות הנפש במערכת האישפוז
על המועמד/ת להיות אזרח/ית המדינה או תושב/ת קבע.
משך זמן מינימלי להתנדבות : נוער )עד גיל 52 - )מי שפעלו ברצף לפחות 81 חודשים
בוגרים )מגיל 52 מעלה( – מי שפעלו ברצף לפחות 3 שנים
קבוצות וארגונים – מי שפעלו ברצף לפחות 3 שנים
המלצה על מועמדות תוגש על גבי שאלון למועמד המצורף בזה.
להמלצה יש לצרף את תאור הפעילות והנמקות תוך התייחסות להנחיות בגוף השאלון.
אין צורך לצרף תעודות, מכתבים, תמונות וכל חומר אחר על המועמד/ת.
להמלצה על עמותה ו/או על מתנדב המכהן בתפקיד יו"ר, גזבר או מנהל ארגון יש לצרף אישור ניהול תקין עדכני.
את המועמדות, שאלון למועמד, תאור הפעילות וההנמקות יש להעביר במייל il.org.ivolunteer@Avraham
ההמלצות והחומר המצורף לא יוחזרו.
שאלות, הבהרות ושאלונים להגשת מועמדות ניתן לקבל:
במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון: 2881111 – 83
www.ivolunteer.org.il בישראל ההתנדבות בפורטל
באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת il.gov.health.www
הודעות על הזכייה במגן תימסרנה אך ורק לזוכים במגן ולממליצים.
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום ראשון כ"ו אלול תשע"ד, 12 בספטמבר 1024 .
בהצלחה,
ענת לייכטר- מנהלת
ראש תחום ההתנדבות משרד הבריאות
מתי וייל
המועצה הלאומית להתנדבות בישראלמגן שרת הבריאות
לשנת תשע"ד 4102
נועד לציין לשבח, ארגון, קבוצה או יחיד/ה הפועלים בהתנדבות אשר במסירותם
ובדבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.
שאלון למועמד/ת
א. 1 .פרטים אישיים אודות מועמדות של מועמד/ת יחיד
שם משפחה__________________________ שם פרטי ____________________________

טלפון ______________ טלפון נייד __________________ פקס ________________________

כתובת_________________________________________________ דו"אל___________________________
רחוב מס' עיר מיקוד

שנת לידה ______ ארץ לידה _______________ שנת עליה ________

מקצוע / עיסוק __________________________ )גם לגבי פנסיונרים( מקום עבודה________________________
2 .פרטים אודות מועמדות של קבוצת מתנדבים/ות / ארגון/עמותה )חובה לצרף אישור ניהול תקין(
שם הארגון/הקבוצה________________________________________ שם יו"ר/מנכ"ל______________________

טלפון_________________ פקס _________________ טלפון נייד ____________________________
כתובת___________________________________________________ דו"אל____________________________
רחוב מס' עיר מיקוד
קבוצת גיל )נא להקיף בעיגול( ילדים/ות / נוער )כולל גיל צבא(, מבוגרים/ות, זקנים/ת, מעורב.
ב. פרטים על תחום פעולת ההתנדבות )יש למלא מתוך רשימת התחומים המצורפת(
1 .תחום _______________________________משנת ________ מס' שעות בשבוע _____
2 .תחום _____________________________ משנת ________ מס' שעות בשבוע _____
רשימת התחומים אשר תסייע לך בסיווג התחום:
המערכת האשפוזית )בתי חולים( * מרפאות *שירותי בריאות בקהילה * בריאות הציבור * קידום בריאות *
בריאות כללית * גריאטריה * בריאות הנפש במערכת האשפוז ובקהילה * נכויות * אלימות * מחלות קשות *
השאלת ציוד * השתלות * ארגוני עזרה כלליים *
שם המועמד/ת: ____________________________________ג. את תאור הפעילות וההנמקות להמלצה יש להגיש בדף נפרד מודפס.
נא להתייחס לקווים המנחים כדלקמן:
 תרומת הפעולה לבריאות הציבור
 המאמץ הנפשי והפיזי המוקדש לפעולה
 מידת היוזמה והחדשנות
 היענות לצורכי השעה
 השפעה על התנדבותם של אחרים
 משך תקופת ההתנדבות
 מידת ההתמדה
 מידת הרציפות והמסירות
בהמלצה על מתנדב/ת יחיד יש להוסיף להנמקות: תיאור המתנדב/ת, רקע משפחתי וחברתי.
בהמלצה על ארגון עמותה או קבוצה, יש לציין מאפיינים ייחודיים ובהם הרכב הקבוצה, שיוך ארגוני, רקע
חברתי וכדומה, כמו כן יש להמציא אישור ניהול תקין של רשם העמותות ואת רשימת חברי הנהלת הארגון.
ד. נא לציין אותות ופרסים שהמועמד קיבל על פעילותו ההתנדבותית ואת שנת הזכיה:
אות הנשיא........שנה............./ מגן שר ....... שנה............ / אחר.. .. .................... שנה............
ה. פרטי הממליצים/ות
1.שם הממליץ/ה _______________________________________ תפקידו/ה _______________ ________
כתובת __________________________________________________דו"אל ____________________________
מס' טלפון _______________ מס' טלפון נייד _____________________
2 .שם הממליץ/ה _______________________________________ תפקידו/ה _______________ ________
כתובת __________________________________________________דו"אל ____________________________
מס' טלפון _______________ מס' טלפון נייד _____________________
איש/ת הקשר להשלמה ובירור פרטים:
שם ____________________________ מס' טלפון ___________ מס' טלפון נייד ______________
דוא"ל: __________________

נא לציין האם המועמד יודע על הגשת מועמדותו? כן/לא תאריך הגשה ______________________
הנחיות להגשת ההמלצה:
יש להעביר את השאלון בדואר אלקטרוני il.org.ivolunteer@Avraham .
חובה לצרף לשאלון את תאור הפעילות ההתנדבותית והנמקות תוך התייחסות לסעיף ג בשאלון.
הודעה על בחירת המועמד/ת למגן שרת הבריאות תימסר למועמדים/ות שיבחרו בלבד.
ניתן לשלוח את ההמלצות למועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת. ד. 52226 ת"א 51521
לא יאוחר מיום 1214.9.11
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,
בטלפון 6585555- 80 או למשרד הבריאות בטלפון 5851226-80
www.health.gov.il הבריאות משרד באתר
www.ivolunteer.org.il להתנדבות המועצה באתר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 – שאלון למועמד / ת

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת 2014 - שאלון למועמד / ת להורדה

דילוג לתוכן