טופס מחיקת רישום מאגר מידע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מחיקת רישום מאגר מידע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מחיקת רישום מאגר מידע להדפסה

מה זה טופס מחיקת רישום מאגר מידע?

שם הטופס: טופס הרשות להגנת הפרטיות - מחיקת רישום מאגר מידע

מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי מאגרי מידע שמעוניינים לבקש את מחיקת המידע שנמצא במאגר המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הצהרת בעל המאגר המידע בנוגע לרשומות המופיעות במאגר המידע.
2. הבעלות על מאגר המידע יכול לבחור בסיבה אחת מתוך שלוש שלביות: (א) נמכר/נמסר/הועבר לגורם אחר, (ב) פסק פעילות העסקית המשתמשת במאגר המידע, (ג) סיבה אחרת.
3. פעולות שיש לבצע במסגרת ביעור המידע:
- השמדה ללא אפשרות שחזור של עותקים ונגזרות של מאגר המידע.
- השמדה של אמצעי אחסון מגנטי ואופטי המכילים את המידע.
- וידוא שפעולות השמדה בוצעו בכל אמצעי שברשות בעל מאגר המידע.

צילום מסך טופס מחיקת רישום מאגר מידע טופס מקוון

טופס מחיקת רישום מאגר מידע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מחיקת רישום מאגר מידע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מחיקת רישום מאגר מידע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תצהיר בעל מאגר מידע על ביעור מאגר מידע
לפי סעיף 10(ב3 )לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981
אני הח"מ הנושא ת.ז. מס'
ומשמש בתפקיד בתאגיד )שם התאגיד(
)מס' זיהוי של התאגיד(
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:
1 .אני )יש למחוק את המיותר( רשום בפנקס מאגרי המידע כבעל מאגר המידע / מורשה לתת
תצהיר זה בשם בעל מאגר המידע לגבי מאגר המידע )שם המאגר( ____________________
______________ )מס' המאגר( ________________ )להלן – מאגר המידע(, הרשום על פי
חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981( להלן – החוק(, בפנקס מאגרי המידע אצל רשם מאגרי
המידע.
2 .אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה למחוק את מאגר המידע מפנקס מאגרי המידע,
וזאת בשל ביעור מאגר המידע מאחת הסיבות שלהלן יש לסמן סיבה אחת בלבד:
א. מאגר המידע נמכר/נמסר/הועבר אל ___________________________________
)יש לצרף את ההסכם בגינו בוצעה ההעברה(
ב. בעל מאגר המידע הפסיק את פעילותו העסקית העושה שימוש במאגר המידע
ג. אחר:
3 .הריני להצהיר, כי כל המידע במאגר המידע בוער על ידי, או בפיקוחי, כנדרש בחוק. פעולת
הביעור כללה:
1.3 .מחיקה באופן בלתי ניתן לשחזור )או השמדה פיזית(, של כל עותק עצמאי )מלא או
חלקי( של מאגר המידע, לרבות העתק חלקי שלו במאגרי מידע אחרים, מכל אמצעי
אחסנה מגנטי, לרבות דיסקים קשיחים, תקליטונים, קלטות גיבוי, אמצעי אחסנה
נדיפים וכיוצ"ב.
2.3 .השמדה של כל פלט מחשב של מאגר המידע, או של נגזרות מידע ממנו, הנמצאים
בחזקתו או בשליטתו של בעל מאגר המידע.
3.3 .השמדה של כל אמצעי אחסנה אופטי, לרבות תקליטורי ROM-CD ,DVD ,WORM
וכיוצ"ב המכילים את מאגר המידע או כל עותק חלקי שלו.
4.3 .וידוא על ידי כי פעולות אלה בוצעו גם אצל כל מי שניתנה לו על ידי בעל מאגר המידע
הרשאת גישה למאגר המידע, ונשמר אצלו עותק מלא או חלקי של מאגר המידע, בכל אמצעי שהוא. דרישה זו אינה חלה על מי שברשותו רשומה בודדת על אדם, או רשומות
ספורות, ממאגר המידע.
5.3 .וידוא כי פעולות אלה בוצעו על ידי כל מחזיק במאגר המידע, כהגדרתו בחוק. תצהיר
כל מחזיק במאגר המידע על ביעור מאגר המידע מצ"ב כנספח לתצהיר זה.
4 .הריני להצהיר, כי למאגר המידע היו מחזיקים.
מסמכים שיש לצרף לתצהיר
1 .אם התצהיר ניתן בשם תאגיד-אישור כי החותם על התצהיר הוא מורשה חתימה של
התאגיד;
2 .תצהירי המחזיקים במאגר המידע כאמור בס"ק 5.3 לתצהיר.
__________________ __________________
תאריך חתימה וחותמת
אישור עו"ד/ רשם בית משפט שלום
אני מאשר/ת בזה כי בתאריך / / הופיע/ה בפני הנושא/ת
מס' זהות שזיהיתי אותו/ה על פי תעודות זהות / המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא י/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר זה.
תאריך שם ומשפחה מס' רישיון חתימה וחותמת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מחיקת רישום מאגר מידע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מחיקת רישום מאגר מידע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מחיקת רישום מאגר מידע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מחיקת רישום מאגר מידע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מחיקת רישום מאגר מידע

פקס: 073-3928529
כתובת לשליחת מכתבים: קרית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, ת.ד. 33503
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הרשות להגנת הפרטיות » טופס מחיקת רישום מאגר מידע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מחיקת רישום מאגר מידע להורדה

דילוג לתוכן